Tylko unikalny znak towarowy możne być zastrzeżony
201601.29
Off
0

Tylko unikalny znak towarowy możne być zastrzeżony

Większość przedsiębiorstw dąży do tego, aby ich znak towarowy był powszechnie znany i rozpoznawalny. Ma również kojarzyć się z renomą, dobrą jakością i budzić pozytywne skojarzenia. Jednocześnie znak towarowy przedsiębiorcy musi odróżniać się od znaków towarowych innych przedsiębiorców działających na tym samym rynku tzn. musi posiadać zdolność odróżniającą. Artykuł ten poświęcam właśnie temu zagadnieniu. Kiedy znak…

Wrogie przejęcie spółki zagrożeniem dla sukcesorów
201601.26
Off
0

Wrogie przejęcie spółki zagrożeniem dla sukcesorów

W Polsce, w sektorze firm rodzinnych, najbardziej znane jest wrogie przejęcie akcji Spółki W. Kruk S.A. przez Spółkę Vistula&Wólczanka S.A. Na czym polega wrogie przejęcie spółki? Pojęcie wrogiego przejęcia spółki (ang. „hostile takeover”) wiąże się z kupnem udziałów lub akcji w spółce wbrew woli zarządu, rady nadzorczej albo pozostałych udziałowców czy akcjonariuszy. Czy w takim…

Wspólne ubieganie się o zamówienie a solidarna odpowiedzialność
201601.25
Off
0

Wspólne ubieganie się o zamówienie a solidarna odpowiedzialność

Wykonawcy mogą wspólnie – w formie konsorcjum, ubiegać się o udzielenie zamówienia. Prawo takie daje Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) w art. 23 ust. 1. Jedną z konsekwencji wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia jest konieczność rozwiązania kwestii odpowiedzialności wykonawców. Zgodnie z art. 141 ponoszą oni solidarną odpowiedzialność…

Inspektor nadzoru inwestorskiego w praktyce
201601.22
Off
0

Inspektor nadzoru inwestorskiego w praktyce

Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego została wprowadzona do polskiego systemu prawa Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej „Ustawa”). W tym artykule wskazuję m.in. kto może sprawować funkcję inspektora, jakie prawa mu przysługują oraz jakie ciążą na nim obowiązki. Inspektor prawnie umocowany Wykonywanie nadzoru inwestorskiego stanowi samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Oznacza to, że…

Dostęp do nieruchomości i infrastruktury dla firm telekomunikacyjnych
201601.21
Off
0

Dostęp do nieruchomości i infrastruktury dla firm telekomunikacyjnych

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (dalej „Ustawa”) z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U. nr 106, poz. 675 z późn. zm.) pozwala przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na dostęp do nieruchomości i infrastruktury, których właścicielem jest podmiot nie będący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Rozwiązanie takie zwiększa konkurencyjność na rynku oraz nie pozwala na dublowanie infrastruktury telekomunikacyjnej…

Umowy o pracę mogą być wymogiem zamawiającego w przetargu
201601.19
Off
0

Umowy o pracę mogą być wymogiem zamawiającego w przetargu

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w tracie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, mogą znaleźć się w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający może umieścić takie wymaganie, dotyczące zarówno wykonawców jak i podwykonawców, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Uprawnienie takie daje zamawiającemu art. 29 ust. 4…

Gminy mogą oferować darmowy dostęp do Internetu, gdyby nie UKE
201601.18
Off
0

Gminy mogą oferować darmowy dostęp do Internetu, gdyby nie UKE

W tym artykule zajmiemy się tematem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez miasta i gminy, na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Zgodnie z artykułem 3 ust. 1 pkt 3) lit. c) tej ustawy, jednostka samorządu terytorialnego, w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, może świadczyć usługi na…

Dozwolony użytek osobisty – gdy twórcy nie należy się wynagrodzenie
201601.15
Off
0

Dozwolony użytek osobisty – gdy twórcy nie należy się wynagrodzenie

W tym artykule chciałbym krótko przedstawić czym jest dozwolony użytek osobisty utworu. Jakie są cechy takiego użytkowania i kiedy można z niego korzystać? Dozwolony użytek osobisty – tylko na własny użytek Definicja oraz zakres dozwolonego użytku osobistego zostały przez ustawodawcę określone w art. 23 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i…

Wzrost ilości zwrotów aktów oskarżenia po nowelizacji K.P.K.
201601.14
Off
0

Wzrost ilości zwrotów aktów oskarżenia po nowelizacji K.P.K.

Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) gruntownie zmieniła model postępowania karnego, zwłaszcza na etapie postępowania jurysdykcyjnego. W obecnie prowadzonej, szerokiej dyskusji nad zmianami, stosunkowo mało czasu poświęcono zagadnieniu, które w pierwszych tygodniach obowiązywania nowelizacji uwidoczniło się w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Wstępna kontrola aktu oskarżenia po nowelizacji Chodzi tu rzecz jasna o drastyczny spadek wpływu aktów…

Żadna oferta nie spełnia wymagań zamawiającego. Co robić?
201601.12
Off
0

Żadna oferta nie spełnia wymagań zamawiającego. Co robić?

Może się zdarzyć sytuacja, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie znajduje się żaden wykonawca, którego oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego – brak jest ofert niepodlegających odrzuceniu. W takim przypadku wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu. Problem ten, choć może się wydawać rzadko spotykany, doczekał się swojego uregulowania w przepisach Ustawy z dnia 29 stycznia 2004…