Próbka w zamówieniach publicznych może być uzupełniana
201602.29
Off
0

Próbka w zamówieniach publicznych może być uzupełniana

Zamawiający coraz częściej żądają od wykonawców składania wraz z ofertą próbki urządzenia. Co istotne, złożona przez wykonawcę próbka może być traktowana jako dokument lub jako część oferty. Z tego przyporządkowania wynika decyzja, czy złożoną próbkę można uzupełnić czy też nie. Próbka jako dokument Traktowanie próbki jako dokumentu wynika z Rozporządzenia rodzaje dokumentów jakich może żądać…

Kontrola pracownika czy inwigilacja w pracy? Gdzie leży granica?
201602.26
Off
0

Kontrola pracownika czy inwigilacja w pracy? Gdzie leży granica?

Monitoring w pracy? Kontrola służbowego komputera czy skrzynki pocztowej? Czy takie działania pracodawcy są uprawnione? M.in. o tym przeczytasz w tym artykule. Czy kontrola pracownika jest legalna? Oczywiste jest, że pracodawca ma prawo domagać się od pracownika wykorzystywania czasu pracy zgodnie z powierzonymi mu obowiązkami. Jest także uprawniony do monitorowania jego działań w miejscu pracy….

Rejestracja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych – wkrótce termin!
201602.25
Off
0

Rejestracja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych – wkrótce termin!

Niewiele czasu pozostało przedsiębiorcom na zgłaszanie posiadanych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej. Do 14 marca każde takie urządzenie musi zostać zarejestrowane oraz posiadać osobną kartę. W przeciwnym razie właściciel urządzenia czy też osoba zarządzająca obiektem może zapłacić nawet do 3000 zł kary. Które urządzenia należy zarejestrować? Wymóg stworzenia Karty Urządzenia lub…

Ograniczenie zbycia udziałów spółki skutecznie zabezpiecza nestora
201602.23
Off
0

Ograniczenie zbycia udziałów spółki skutecznie zabezpiecza nestora

Istnieje co najmniej kilka skutecznych sposobów ochrony własnego biznesu przed niebezpieczeństwami, które mogą narazić samego nestora, jak i jego potencjalnych sukcesorów na nieoczekiwane problemy. Zagrożenia te opisane zostały m.in. w artykułach o wrogim przejęciu (klik) oraz o przejęciu menedżerskim (klik). Jednym ze skuteczniejszych sposobów na zabezpieczenie przyszłości przedsiębiorstwa jest konstrukcja prawna, jaką jest wyrażenie zgody przez…

Najważniejsze terminy w zamówieniach publicznych
201602.22
Off
0

Najważniejsze terminy w zamówieniach publicznych

Dla prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego istotne jest właściwe stosowanie terminów przewidzianych w tej procedurze. Do najważniejszych terminów w zamówieniach należą: termin na zadawanie pytań do SIWZ oraz termin na złożenie odwołania do KIO. Termin na zadawanie pytań do SIWZ Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ musi wpłynąć do zamawiającego nie później niż do…

Prawnie usprawiedliwiony cel w przetwarzaniu danych osobowych
201602.19
Off
0

Prawnie usprawiedliwiony cel w przetwarzaniu danych osobowych

Możliwość przetwarzania danych osobowych uzależniona jest od spełnienia konkretnych przesłanek wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Punkt 5 wspomnianego ustępu dopuszcza możliwość przetwarzania danych osobowych, kiedy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych. W tym artykule…

Jak inwestor może uniknąć odpowiedzialności za zapłatę podwykonawcy?
201602.18
Off
0

Jak inwestor może uniknąć odpowiedzialności za zapłatę podwykonawcy?

Zgodnie z art. 647(1) § 5 kodeksu cywilnego „zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę”. Od lat, ponieważ przepis ten został wprowadzony w 2003 roku, budzi on wiele emocji i kontrowersji. Szczególnie w zakresie ryzyka podwójnej zapłaty wynagrodzenia przez inwestora: raz wykonawcy,…

Jak skutecznie zadawać pytania do SIWZ?
201602.16
Off
0

Jak skutecznie zadawać pytania do SIWZ?

Niejednokrotnie wykonawca ma uzasadnione wątpliwości co treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wówczas ma on możliwość złożenia wniosku do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (tzw. pytania do SIWZ), postępując zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający ma natomiast obowiązek przygotowania odpowiedzi na taki wniosek wykonawcy. Jednak należy pamiętać, że pytania do SIWZ wykonawca musi…

Kiedy wykup menedżerski jest zagrożeniem dla sukcesji?
201602.15
Off
0

Kiedy wykup menedżerski jest zagrożeniem dla sukcesji?

Wykup menedżerski równie niebezpieczny jak wrogie przejęcie Przejęcie kontroli nad firmą nie zawsze dokonuje się zgodnie z intencją nestora. Wykup menedżerski może być jednym z nieoczekiwanych i niechcianych sposobów przejęcia biznesu. W artykule wskażę zagrożenia w procesie sukcesji dla nestora i potencjalnych spadkobierców związane z wykupem menedżerskim firmy. Na czym polega wykup menedżerski? Wykup menedżerski…

Prawa autorskie osobiste – nierozerwalna więź twórcy z utworem
201602.12
Off
0

Prawa autorskie osobiste – nierozerwalna więź twórcy z utworem

Czy można nabyć autorskie prawa osobiste? W polskich przepisach możemy wyróżnić dwa rodzaje praw autorskich – majątkowe i osobiste. Powszechnie wiadomo, że możliwe jest nabycie majątkowych praw autorskich, np. prawa do rozporządzania utworem czy czerpania z niego korzyści. Jednak temat osobistych praw autorskich jest dużo rzadziej podejmowany. Natomiast ważne i ciekawe są chociażby pytania o…