Kara dla pirata – konsekwencje udostępniania utworów bez pozwolenia
201603.31
Off
0

Kara dla pirata – konsekwencje udostępniania utworów bez pozwolenia

Wraz z rozwojem techniki coraz częstszym problemem jest rozpowszechnianie utworów bez pozwolenia. Kilkanaście lat temu piosenki czy filmy kopiowane były na kasety wideo, później na płyty CD. Ich masowe rozpowszechnianie pociągało za sobą duże koszty. A same nośniki stanowiły materialny dowód niedozwolonej działalności. Obecnie, w dobie Internetu, wystarczy udostępnić utwór do sieci, aby każdy mógł go…

Przystąpienie wykonawcy do postępowania odwoławczego
201603.29
Off
0

Przystąpienie wykonawcy do postępowania odwoławczego

Każdemu wykonawcy, który bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługuje zarówno prawo do wniesienia odwołania, jak i prawo do przystąpienia do już toczącego się postępowania odwoławczego. Środki te są od siebie niezależne. To od uznania wykonawcy oraz szczegółów konkretnej sprawy zależy, czy skorzysta on z jednego z tych środków, czy też z nich…

Odpowiedzialność za komentarze internautów
201603.28
Off
0

Odpowiedzialność za komentarze internautów

W wyroku z 2 lutego 2016 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że portale internetowe nie ponoszą odpowiedzialności za komentarze użytkowników! Rzeczona sprawa dotyczyła węgierskich portali internetowych Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) i Index.hu, których użytkownicy publikowali niepochlebne komentarze pod artykułami opisującymi nieuczciwe praktyki handlowe spółki internetowej vg.hu (skarga nr 22947/13). Węgierskie sądy uznały winę administratorów…

Nestor jako prokurent a pomyślność w sukcesji
201603.18
Off
0

Nestor jako prokurent a pomyślność w sukcesji

Zgodnie z kodeksem cywilnym prokura to rodzaj pełnomocnictwa, którego udziela tylko przedsiębiorca. Pełnomocnictwo to musi zostać wpisane do rejestru przedsiębiorców. Na jego podstawie prokurent uzyskuje umocowanie do podejmowania w imieniu przedsiębiorcy czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wyróżnia się dwa rodzaje prokury: prokurę samoistną, uprawniającą do jednoosobowej reprezentacji przedsiębiorcy prokurę łączną, udzielaną kilku…

Paserstwo w zakresie praw autorskich
201603.17
Off
0

Paserstwo w zakresie praw autorskich

Większości z nas paserstwo kojarzy się z kradzionymi samochodami czy dziełami sztuki. Podlega więc pod sankcje wynikające z kodeksu karnego. Mało kto zdaje sobie sprawę, że można być paserem w zakresie praw autorskich. Natomiast, w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych określone zostało, czym jest takie paserstwo, czego dotyczy i co grozi osobie, która…

Cofnięcie odwołania przed KIO – ile to kosztuje?
201603.15
Off
0

Cofnięcie odwołania przed KIO – ile to kosztuje?

Odwołujący ma prawo cofnąć odwołanie w każdym czasie, aż do zamknięcia rozprawy. Może nastąpić to zarówno przed rozprawą przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak i w trakcie rozprawy. Moment cofnięcia odwołania decyduje o ewentualnym zwrocie wpisu od odwołania. W przypadku cofnięcia odwołania KIO umarza postępowanie. Najczęściej odwołujący cofają odwołanie przed rozprawą, w związku z częściowym uwzględnieniem…

Znaczenie Rady Nadzorczej w kontekście sukcesji spółki
201603.14
Off
0

Znaczenie Rady Nadzorczej w kontekście sukcesji spółki

Funkcje nadzorcze w spółkach kapitałowych pełni Rada Nadzorcza. W spółce akcyjnej powołanie Rady Nadzorczej jest obowiązkowe, zaś w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość powołania tego organu. Czy jednak Rada Nadzorcza jest przydatnym organem w procesie sukcesji? Rada Nadzorcza w spółce z o.o. Co do zasady, każdy ze wspólników ma prawo kontrolować dokumenty spółki z…

Kto odpowiada za szkody na terenie budowy?
201603.11
Off
0

Kto odpowiada za szkody na terenie budowy?

Prowadzenie robót budowlanych poprzedza protokolarne przekazanie terenu budowy przez inwestora. Od tego momentu to wykonawca odpowiada za szkody powstałe na placu oraz na zapleczu budowy. O czym zatem musi wiedzieć wykonawca przejmujący teren budowy? Zakres odpowiedzialności wykonawcy Do momentu oddania obiektu wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na danym terenie budowy (652 k.c.)….

Autorskie prawa osobiste reżysera
201603.10
Off
1

Autorskie prawa osobiste reżysera

Dzieło audiowizualne, jakim jest film, ma charakter utworu współautorskiego. Nie składa się on jednak z pomniejszych utworów wkładowych, a stanowi jedną, integralną całość (I ACa 452/13). Specyfika tak złożonego dzieła wymaga współpracy wielu ludzi – ekipy filmowej – przy jego powstaniu. Jednak kluczowymi osobami, mającymi wpływ na ostateczny kształt filmu, są reżyser i producent filmowy….

Przedłużenie terminu związania ofertą w zamówieniach publicznych
201603.08
Off
0

Przedłużenie terminu związania ofertą w zamówieniach publicznych

Zdarza się, że wykonawcy są wzywani przez zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą. Dzieje się tak, gdy zamawiający nie zdąży dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca samodzielnie nie przedłuża jej ważności. Kto jednak, w świetle prawa, powinien pamiętać o terminie związania ofertą – wykonawca czy zamawiający? Przedłużenie terminu ważności oferty przez wykonawcę Zgodnie…