Podwyższenie kapitału zakładowego sposobem na sukcesję
201605.31
Off
0

Podwyższenie kapitału zakładowego sposobem na sukcesję

Wielu nestorów proces sukcesji rozpoczyna od klasycznego podwyższenia kapitału zakładowego swojej spółki, gdzie udziały w podwyższonym kapitale obejmują sukcesorzy. Jak przeprowadzić proces podwyższenia kapitału zakładowego bezboleśnie? Wskażę najważniejsze możliwości. Zmiana umowy spółki Kapitał zakładowy można podwyższyć dokonując zmiany umowy spółki. Wskazując jednocześnie, że podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez: podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub ustanowienie…

3 rzeczy, które musisz wiedzieć o ofercie wariantowej
201605.30
Off
0

3 rzeczy, które musisz wiedzieć o ofercie wariantowej

W jednym z wcześniejszych artykułów poruszałem już kwestię oferty częściowej (przeczytasz o niej tutaj). Dzisiaj natomiast chciałbym pokrótce omówić czym jest oraz kiedy można złożyć w postępowaniu ofertę wariantową. Co to jest oferta wariantowa? Oferta jest wariantowa, jeżeli przewiduje inny niż przedstawiony przez zamawiającego sposób realizacji zamówienia (art. 2 ust. 7 PZP). Musi być on…

Udostępnianie niezabezpieczonej sieci Wi-Fi a ochrona praw autorskich twórców
201605.27
Off
0

Udostępnianie niezabezpieczonej sieci Wi-Fi a ochrona praw autorskich twórców

Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, dokonanych przez osobę trzecią przez niezabezpieczoną sieć Wi-Fi? Na ile, za przekroczenie prawa w ten sposób, odpowiada dostawca usługi? M.in. z takimi pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości UE zwrócił się sąd niemiecki. Przytoczone problemy dotyczyły sytuacji właściciela sklepu udostępniającego niezabezpieczoną hasłem sieć Wi-Fi. Za pomocą tej sieci naruszono…

Operator MVNO
201605.26
Off
0

Operator MVNO

Operator wirtualny (ang. MVNO – Mobile Virtual Network Operator) jest podmiotem gospodarczym, który dostarcza publicznych mobilnych usług telekomunikacyjnych. Nie posiada jednak własnej infrastruktury, a jego funkcjonowanie opiera się na innym operatorze. W Polsce, operatorzy wirtualni korzystają z radiokomunikacji jednego z czterech operatorów komórkowych: Plus, Orange, T-Mobile albo Play, którzy w tym kontekście nazwani są operatorami infrastrukturalnymi….

Spółka akcyjna optymalna w sukcesji
201605.24
Off
0

Spółka akcyjna optymalna w sukcesji

Wielu przedsiębiorców, chcących przekazać firmę sukcesorom, podchodzi z obawą do spółki akcyjnej, jako docelowego rozwiązania w procesie sukcesji. Również sukcesorzy zdają się nie dostrzegać atutów tej formy prawnej. Sądzę jednak, że spółkę akcyjną należy „odczarować”… Spółka akcyjna to bardzo ciekawe rozwiązanie, dające wiele korzyści zarówno dla nestora, jak i sukcesorów. Poniżej wskażę trzy zalety spółki akcyjnej, istotne również w sukcesji. Organ nadzorczy W spółce akcyjnej należy obowiązkowo powołać…

Rola projektanta w procesie budowlanym
201605.23
Off
0

Rola projektanta w procesie budowlanym

Projektant sprawuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Posiada uprawnienia, by w trakcie realizacji robót budowlanych oceniać zjawiska techniczne oraz rozwiązywać kwestie architektoniczne bez udziału osób trzecich. W tym sensie jest profesjonalnym uczestnikiem procesu budowlanego. Zarazem, zgodnie z prawem budowlanym, za projektowanie, sprawdzanie projektów i sprawowanie nadzoru autorskiego projektant podlega odpowiedzialności zawodowej. Jesteś projektantem? Czy wiesz, co należy do Twoich obowiązków? Prawo budowlane wskazuje tylko podstawowe obowiązki…

Zamawiający poprawi omyłki wykonawcy
201605.20
Off
0

Zamawiający poprawi omyłki wykonawcy

Składając ofertę, wykonawca dąży do tego, aby spełniała ona wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Często zdarza się jednak, że wykonawca popełni w ofercie błąd. Błędy te można podzielić na poważne – skutkujące odrzuceniem oferty, oraz na omyłki – niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O tym, czy zmiana jest istotna, decydują okoliczności konkretnej sprawy (KIO 2383/13). Nie da się zatem…

Niedozwolone warunki usług telekomunikacyjnych
201605.19
Off
0

Niedozwolone warunki usług telekomunikacyjnych

Zgodnie z teorią prawa, w stosunkach cywilnoprawnych strony zajmują równą pozycję. Zasada ta dotyczy zwłaszcza zawierania umów między podmiotami. O równowagę jednak trudno, kiedy umowa powstaje pomiędzy oligopolistą a klientem indywidualnym… Właśnie taka sytuacja ma miejsce w relacjach z dostawcami; chociażby prądu, ogrzewania, wody czy telekomunikacji (np. Internet, sieć telefoniczna). Wykorzystując swoją pozycję, firmy zajmujące znaczną część rynku mogłyby narzucać dowolne warunki. A klienci, nie wyobrażający sobie…

Dziennik budowy w procesie budowlanym
201605.17
Off
0

Dziennik budowy w procesie budowlanym

Prowadzenie dziennika budowy jest obligatoryjnym elementem każdych robót budowlanych. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Poza m.in. projektem budowlanym czy pozwoleniem na budowę, dziennik tworzy tzw. dokumentację budowy. Poprzez kolejne wpisy, w dzienniku budowy udokumentowany zostaje przebieg robót budowlanych oraz wydarzenia, które miały miejsce w toku ich realizacji. Wpisy muszą mieć zachowaną chronologię, aby analizując dziennik, można było ustalić…

Problemy współtwórczości
201605.16
Off
0

Problemy współtwórczości

Kwestie współtwórczości oraz możliwych konfliktów z niej wynikających, w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) zostały opisane bardzo pobieżnie. Zagadnieniu temu poświęcono tylko jeden, kilkupunktowy artykuł! Ustawa odsyła natomiast do podobnych zagadnień w kodeksie cywilnym (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). Jednak nawet wtedy prawa współtwórców nie wydają się całkowicie zrozumiałe. Problematyczna jest chociażby kwestia, jak ustalić, kogo można określić…