Dostęp do informacji publicznej nie jest zależny od opłaty – pamiętaj w sukcesji!
201610.26
Off
0

Dostęp do informacji publicznej nie jest zależny od opłaty – pamiętaj w sukcesji!

Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej lub pozostawić wniosek o udzielenie informacji publicznej bez rozpoznania z powodu nieuiszczenia opłaty na koszty udostępnienia! Takie orzeczenie zapadło przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi 4 sierpnia 2016 r. (sygn. akt II SAB/Łd 41/16). Prawo dostępu do informacji publicznej Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Wyjątkiem są informacje…

Odwrócone obciążenie podatkiem VAT od robót budowlanych?
201610.25
Off
0

Odwrócone obciążenie podatkiem VAT od robót budowlanych?

Będą zmiany w rozliczeniach podatku VAT od robót budowlanych (w tym także np. instalacji elektrycznych). Jest to element polityki uszczelniania wpływów z podatku VAT prowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jest obecnie na etapie opiniowania w ramach rządowego procesu legislacyjnego. Jest bardzo…

Nieużywanie znaku towarowego powoduje wygaśnięcie prawa!
201610.17
Off
0

Nieużywanie znaku towarowego powoduje wygaśnięcie prawa!

Prawo ochronne na znak towarowy nie jest dane uprawnionemu na zawsze. Istnieje szereg przesłanek, po których spełnieniu uzyskane prawo może wygasnąć. Zgodnie z prawem własności przemysłowej może to być np. wykreślenie podmiotu z rejestru, któremu przysługiwało prawo, działanie uprawnionego, gdy znak towarowy może wprowadzać w błąd czy też nieużywanie znaku towarowego w sposób rzeczywisty przez…

Skuteczne przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
201610.14
Off
0

Skuteczne przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Powszechnym zjawiskiem w obrocie gospodarczym jest nieustanne dokonywanie transakcji. Przedmiotem umowy pomiędzy dwoma podmiotami może być również prawo do nieruchomości. W sytuacji, gdy inwestycja nie została ukończona, w mocy pozostaje wydane przez organ pozwolenie na budowę. Z uwagi na możliwą zmianę inwestora, prawo reguluje zasady przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz drugiego podmiotu….

Kontrola przedsiębiorcy telekomunikacyjnego przez UKE
201610.07
Off
0

Kontrola przedsiębiorcy telekomunikacyjnego przez UKE

Zgodnie z zapisami art. 199 Pt, Prezes UKE jest uprawniony do kontroli przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie określonym ustawą. Natomiast czynności kontrolne, jak i działania pokontrolne wszczyna z urzędu.   Kto jest upoważniony do kontroli? Do przeprowadzenia kontroli z ramienia UKE ma prawo każdy pracownik UKE, jeśli posiada ważną legitymację służbową oraz okaże upoważnienie do przeprowadzenia…

Kaucja rejestracyjna w podatku VAT – nowe regulacje istotne w sukcesji
201610.06
Off
0

Kaucja rejestracyjna w podatku VAT – nowe regulacje istotne w sukcesji

Istotnym rozwiązaniem prawnym, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r. jest tzw. „kaucja rejestracyjna”. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzający nowe przepisy został opublikowany 22 września 2016 r. Kaucja przy rejestracji do podatku Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł uzależnić rejestrację podmiotu jako „podatnika VAT czynnego” od złożenia…

Dlaczego kaucja przy składaniu skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę?
201610.03
Off
0

Dlaczego kaucja przy składaniu skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę?

Wnosząc skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarżący może domagać się wstrzymania decyzji organu o pozwoleniu na budowę. Sąd ma jednak prawo uzależnić żądane wstrzymanie od wniesienia przez skarżącego stosownej kaucji. Kaucja ma pełnić funkcję zabezpieczającą roszczenia inwestora, które mogą powstać w związku ze wstrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Charakter wstrzymania wykonania decyzji Wstrzymanie wykonania…