Jakie są skutki wykonywania robót budowlanych mimo ich wstrzymania?
201703.29
Off
0

Jakie są skutki wykonywania robót budowlanych mimo ich wstrzymania?

Organy nadzoru budowlanego mogą wydać nakaz wstrzymania robót budowlanych lub rozbiórki dotychczasowych prac, jeżeli inwestor nie stosuje się do ich postanowień. Kwestię tę reguluje art. 50a prawa budowlanego. I właśnie temu przepisowi poświęcę swój kolejny artykuł. Uprawnienia organów do wydawania postanowień Art. 50a p.b. nakazuje organowi nadzoru budowlanego podjęcie jednej z dwóch różnych decyzji, w…

Czy nauczanie może być objęte ochroną praw autorskich?
201703.28
Off
0

Czy nauczanie może być objęte ochroną praw autorskich?

Nie można traktować procesu nauczania jako efektu ubocznego dostarczenia autorskiego programu nauczania, gdyż to właśnie nauczanie stanowi kwintesencję przyjętych w umowie obowiązków, które z istoty wymagają starannego działania – orzekł 26 września 2016 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie (sygn. akt III AUa 329/16). Wyrok ten zapadł w sprawie, w której jedna ze stron prowadziła szkołę…

Pojęcie remontu: w prawie budowlanym i judykaturze
201703.22
Off
0

Pojęcie remontu: w prawie budowlanym i judykaturze

Chcąc wyjaśnić, czym w świetle prawa jest remont, ciekawiej będzie rozpocząć od wyliczenia, czym remont nie jest. Tak więc, za remont nie może być uznana: nadbudowa, rozbudowa, przebudowa, odbudowa ani rozbiórka istniejącego obiektu. Definicja remontu w prawie budowlanym Remontem jest „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji,…

Wykreślenie z rejestru VAT – porządki fiskusa ważne w sukcesji
201703.21
Off
0

Wykreślenie z rejestru VAT – porządki fiskusa ważne w sukcesji

Od stycznia 2017 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego ma nowe uprawnienia, zgodnie z którymi z urzędu wykreśla podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Co istotne Urząd Skarbowy może wykreślić z rejestru VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika! Wykreślenie następuje zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli: 1) podatnik…

Czym się zajmuje Komisja Prawa Autorskiego?
201703.15
Off
0

Czym się zajmuje Komisja Prawa Autorskiego?

Komisja Prawa Autorskiego rozpatruje sprawy o zatwierdzenie i zmianę tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Do kompetencji Komisji należy także rozpatrywanie sporów w tej materii. Chociaż wśród różnorodnych zagadnień prawa autorskiego zadania Komisji wydają się dość wąskie jest to istotne gremium. Należy wziąć pod uwagę, że prawa autorskie są coraz precyzyjniej…

Już niedługo znika roaming w UE!
201703.14
Off
0

Już niedługo znika roaming w UE!

Unia Europejska uzgodniła zasady regulacji hurtowych rynków usług roamingu, co jest ostatnim elementem długiej drogi do całkowitego zniesienia roamingu wewnątrz unii. Zasada „roam-like-at-home” zacznie obowiązywać już 15 czerwca 2017 r., zatem za kilka miesięcy! O założeniach tego modelu pisałem wcześniej tutaj. Jak sytuacja wygląda obecnie? W Unii Europejskiej obowiązuje tzw. eurotaryfa roamingowa, która jest sprecyzowana…

Ważne w sukcesji zmiany w kontroli skarbowej
201703.08
Off
0

Ważne w sukcesji zmiany w kontroli skarbowej

Nowe, bardziej restrykcyjne przepisy o kontroli celno-skarbowej weszły w życie 1 marca 2017 r. na mocy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Obecnie urzędy kontroli celno-skarbowej nie muszą już zawiadamiać podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli. Natomiast korygowanie deklaracji podatkowych jest możliwe w trakcie postępowania kontrolnego, przez 14 dniu po jego rozpoczęciu. Wszczęcie kontroli skarbowej Zgodnie z…

Czy autorskie prawa majątkowe podlegają egzekucji?
201703.07
Off
0

Czy autorskie prawa majątkowe podlegają egzekucji?

Autorskie prawa majątkowe nie podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy. To autorowi dzieła przysługuje prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 17 pr. aut.). Czy prawa spadkobierców chronione są w taki sam sposób jak prawa twórcy? Dlaczego prawa twórcy poszerzają katalog przedmiotów, które…

Przekształcenie jedno-osobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową nie jest sukcesją generalną!
201703.01
Off
0

Przekształcenie jedno-osobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową nie jest sukcesją generalną!

Postanowieniem z 29 stycznia 2016 r. Sąd Najwyższy potwierdził, że „wskutek przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przekształceniu ulega nie sam podmiot, lecz przedmiot jego działalności, tj. prowadzone przez niego przedsiębiorstwo”. Oznacza to przede wszystkim, że po przekształceniu osoba fizyczna przestaje być przedsiębiorcą, ale jest nadal podmiotem prawa. Ta osoba fizyczna nie staje…