Dziecko Sukcesor – Wspólnik Spółki Cywilnej – nie płaci PIT od działalności gospodarczej
201706.28
Off
0

Dziecko Sukcesor – Wspólnik Spółki Cywilnej – nie płaci PIT od działalności gospodarczej

Uzyskanie zysku przez dziecko, które stało się wspólnikiem w wyniku sukcesji, dolicza się do dochodu rodziców! Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że dochody z działalności gospodarczej dziecka (zysk ze spółki, w której jest ono wspólnikiem) nie są dochodami z jego pracy. Zgodnie z wyrokiem NSA z 14 czerwca 2017 r. (sygn. akt II FSK 1411/15) tak…

Czy artysta zawsze jest twórcą? Zaskakujący wyrok Sądu Najwyższego!
201706.27
Off
0

Czy artysta zawsze jest twórcą? Zaskakujący wyrok Sądu Najwyższego!

Zobowiązanie jakie przyjmuje na siebie zleceniobiorca wynikające z umowy o dzieło (art. 627 k.c.) nie polega na wykonaniu jakiegokolwiek dzieła, lecz na zrealizowaniu dzieła konkretnego i oznaczonego. W umowie o dzieło nacisk został przełożony z aspektu czynnościowego na finalny. Nie można zatem wykonać dzieła, jeśli nie zostało ono dokładnie wskazane w umowie. Tezy takie przedstawił…

Ugoda u notariusza podlega PIT, inaczej niż ugoda sądowa – uwaga w sukcesji!
201706.21
Off
0

Ugoda u notariusza podlega PIT, inaczej niż ugoda sądowa – uwaga w sukcesji!

Zasadą jest, że odszkodowanie uzyskane na podstawie ugody sądowej, zawartej w toku zawisłego procesu, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ugoda notarialna W rozpatrywanym przez Naczelny Sąd Administracyjny stanie faktycznym podatnik zawarł w toku zawisłego procesu ugodę w formie aktu notarialnego. Postanowienia tego aktu…

Czy do oceny wzoru przemysłowego wystarczy opis?
201706.20
Off
0

Czy do oceny wzoru przemysłowego wystarczy opis?

Na nowy wzór przemysłowy udziela się tzw. prawa z rejestracji. Na jego mocy uprawniony posiada wyłączność na korzystanie ze wzoru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że zarejestrowany wzór podlega ochronie. W jaki sposób stwierdza się nowość wzoru przemysłowego? Naczelny Sąd Administracyjny, 4 kwietnia 2017 r., wydał wyrok w tej sprawie (II GSK 2145/15). W…

NSA o kryteriach oceny podobieństwa znaków towarowych
201706.14
Off
0

NSA o kryteriach oceny podobieństwa znaków towarowych

Znak towarowy jest oznaczeniem, które da się przedstawić w sposób graficzny. Umożliwia odróżnienie towarów produkowanych przez różne, niezależne od siebie przedsiębiorstwa. Co jednak, jeśli znaki towarowe są do siebie na tyle podobne, że mogą wprowadzić w błąd potencjalnego klienta? O kryteriach oceny podobieństwa pomiędzy znakami towarowymi i prawdopodobieństwa wprowadzenia przez nie w błąd wypowiedział się…

Ważne w sukcesji: dział spadku przez umowę sprzedaży nieruchomości podlega PIT
201706.13
Off
0

Ważne w sukcesji: dział spadku przez umowę sprzedaży nieruchomości podlega PIT

Umowa sprzedaży udziałów w nieruchomości – chociażby jej celem był dział spadku między bratem a siostrą – podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt III Sa/Wa 1984/16) taka umowa PIT traktowana jest jako przychód z odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości przed upływem 5 lat od ich nabycia….

Cechy charakterystyczne obiektu liniowego
201706.07
Off
0

Cechy charakterystyczne obiektu liniowego

Jedną z podstawowych definicji w prawie budowlanym jest pojęcie obiektu budowlanego. Część pozostałych definicji w ustawie zawiera w sobie odesłanie do wymienionego pojęcia. Dla przypomnienia: za obiekt budowlany uważa się budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Obiekt liniowy to…

Odrzucenie spadku obciąża krewnych – uwagi w związku z sukcesją
201706.06
Off
0

Odrzucenie spadku obciąża krewnych – uwagi w związku z sukcesją

Zgodnie z art. 1012 kodeksu cywilnego spadkobierca może odrzucić spadek. Od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania spadkobierca ma sześć miesięcy na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku (art. 1015 § 1 k.c.). Taki dokument powoduje, że spadkobierca zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku (art. 1020 k.c.). W związku…