Zdefiniowane pojęcia z prawa budowlanego pozwolą na jednoznaczną interpretację
201805.29
Off
0

Zdefiniowane pojęcia z prawa budowlanego pozwolą na jednoznaczną interpretację

Legalną definicję pojęć budowlanych, które mają już znaczenie nieformalne wprowadziło znowelizowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej „Rozporządzenie”). Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Działka budowlana Do tej pory działki budowlane nie posiadały jednobrzmiącej definicji. Obecnie należy je traktować…

Jak udowodnić, że jako pierwsi użyliśmy wzoru przemysłowego?
201805.23
Off
0

Jak udowodnić, że jako pierwsi użyliśmy wzoru przemysłowego?

Jak stanowi art. 102 p.w.p. wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Zgodnie z treścią art. 103 p.w.p. wzór przemysłowy zostanie uznany za nowy, jeśli przed datą, według której oznacza się…

Obowiązek informacyjny RODO – czy jesteś gotowy?
201805.22
Off
0

Obowiązek informacyjny RODO – czy jesteś gotowy?

Już 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, czyli tzw. RODO. Pisałem już o tym tutaj. Od tego dnia na Administratorze Danych Osobowych spoczywa obowiązek informacyjny wobec podmiotów, których dane są niego przetwarzane. Zgodnie z art. 13 RODO, Administrator ma obowiązek poinformowania o: 1) swojej tożsamości i danych kontaktowych,…

Jak poprawnie ustalić zakres obszaru oddziaływania obiektu?
201805.16
Off
0

Jak poprawnie ustalić zakres obszaru oddziaływania obiektu?

Za obszar oddziaływania obiektu budowlanego uważa się wyznaczony na podstawie odrębnych przepisów teren, w stosunku do którego obiekt będzie wprowadzał pewne ograniczenia w zagospodarowaniu (art. 3 ust. 20 p.b.). Kwestia ta jest istotna, gdyż w myśl art. 28 ust. 2 p.b., stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są m.in. właściciele i użytkownicy wieczyści…

Sukcesorze, sprawozdanie finansowe do KRS w formie elektronicznej!
201805.15
Off
0

Sukcesorze, sprawozdanie finansowe do KRS w formie elektronicznej!

Zgodnie z wprowadzoną 15 marca 2018 r. zmianą ustawy o krajowym rejestrze sądowym, sprawozdania finansowe należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości. Złożenie takiego zgłoszenia wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze i wpisana jest…

Śmierć inwestora a konieczność wykonania decyzji organu
201805.09
Off
0

Śmierć inwestora a konieczność wykonania decyzji organu

Jakie zasady przewiduje prawo, gdy w trakcie realizacji inwestycji dojdzie do śmierci inwestora? Co dzieje się z wydanymi w sprawie decyzjami? Czy stają się bezprzedmiotowe i wygasają? Odpowiedź na te pytania przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 14 marca 2018 r. (II SA/Gd 663/17). Stanowisko WSA Zgodnie z art. 52 prawa budowlanego, inwestor, właściciel…

Sukcesorze, czy od 1 lipca wybierzesz „split payment” w VAT?
201805.08
Off
0

Sukcesorze, czy od 1 lipca wybierzesz „split payment” w VAT?

Od 1 lipca 2018 roku przedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie stosować system podzielonej płatności. Jest to rozwiązanie, które ma służyć uszczelnieniu systemu poboru podatku VAT oraz zapobiegać uchylaniu się od płacenia podatku. Podzielona płatność Instytucja podzielonej płatności polega na rozdzieleniu przez bank wpłaty od kontrahenta na dwa konta – konto netto oraz konto VAT. Z konta…