Podatek od służbowego garnituru?
201810.31
Off
0

Podatek od służbowego garnituru?

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wydał przełomową interpretację podatkową, która dotyczy obowiązku potrącenia przez pracodawcę podatku dochodowego od nieodpłatnego świadczenia. Decyzja wydana 26 września 2018 r. (0112-KDIL3-1.4011.313.2018. 3.AMN)  ma związek ze służbowymi garniturami. W ocenie Dyrektora KIS przychód z nieodpłatnego świadczenia powstaje wtedy, gdy jest z niego jakaś korzyść, natomiast pracownik otrzymujący ubranie do noszenia w…

Zakres projektu zagospodarowania działki wymaganego wraz z projektem budowlanym
201810.30
Off
0

Zakres projektu zagospodarowania działki wymaganego wraz z projektem budowlanym

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub w odpowiednich pozwoleniach. Jego zakres i treść powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Projekt zagospodarowania działki lub terenu jako element projektu budowlanego Art. 34 ust. 3 prawa budowlanego zawiera szereg dokumentów, które są wymagane wraz z projektem budowlanym….

Najem mieszkania w innej miejscowości kosztem uzyskania przychodu?
201810.24
Off
0

Najem mieszkania w innej miejscowości kosztem uzyskania przychodu?

Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki na najem mieszkania w innej miejscowości przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 3 października 2018 r (0114-KDIP3-1.4011. 416.2018.1.MT). Stan faktyczny Wątpliwości, co do właściwego rozliczania kosztów uzyskania przychodu przedstawił  Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Świadczy on usługi w…

Zmiana pozwolenia na budowę a ciągłość postępowania
201810.23
Off
0

Zmiana pozwolenia na budowę a ciągłość postępowania

W prawie budowlanym dopuszczalne jest istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Zachęcam do zapoznania się z moim artykułem na ten temat. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego Zgodnie z art. 36a ust. 1 p.b., istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie…

Uwaga! Zmiany w leasingu samochodów przez przedsiębiorców
201810.17
Off
0

Uwaga! Zmiany w leasingu samochodów przez przedsiębiorców

W nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych CIT, Ministerstwo Finansów proponuje, aby przedsiębiorca mógł rozliczyć koszty w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu, którego zakup będzie finansował leasingiem. Ustawa trafiła do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Projektowane zmiany Obecnie,…

Udział w imprezie publicznej oznacza zgodę na publikację wizerunku…
201810.16
Off
0

Udział w imprezie publicznej oznacza zgodę na publikację wizerunku…

Wizerunek jest dobrem osobistym przysługującym każdemu człowiekowi. Jako dobro osobiste jest on na tyle istotny, że został bezpośrednio wskazany przez ustawodawcę w otwartym katalogu dóbr osobistych umieszczonym w art. 23 kodeksu cywilnego. Z tego względu wizerunek każdej osoby podlega ochronie. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („pr.aut.”) rozpowszechnianie…

Rewolucja w egzekucji – nowa ustawa o komornikach sądowych
201810.10
Off
0

Rewolucja w egzekucji – nowa ustawa o komornikach sądowych

„Przywrócenie zaufania do zawodu komornika sądowego – jako funkcjonariusza publicznego, a nie swego rodzaju przedsiębiorcy nastawionego na zysk” to według autorów ustawy o komornikach sądowych, jej główny cel. Ustawa z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wraz z ustawą z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. Nowe…

Dopuszczalność umorzenia opłaty legalizacyjnej w prawie budowlanym
201810.09
Off
0

Dopuszczalność umorzenia opłaty legalizacyjnej w prawie budowlanym

Z ustawy Ordynacja podatkowa („O.p.”) wynika wprost, że organy podatkowe są uprawnione na wniosek podatnika i w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym: odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek…

Projektowane zmiany w kodeksie cywilnym w zakresie odsetek od odsetek
201810.03
Off
0

Projektowane zmiany w kodeksie cywilnym w zakresie odsetek od odsetek

Do Sejmu został złożony projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zakaz naliczania odsetek od odsetek nie będzie zawierał wyjątków. Obecny stan prawny Zgodnie z art. 482 & 1 k.c. „od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie…

Dopuszczalność kumulacji ochrony podmiotu
201810.02
Off
0

Dopuszczalność kumulacji ochrony podmiotu

Pomiędzy ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a prawem własności przemysłowej występuje tzw. zbieg ustawowo uregulowany. Takie stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku, który zapadł 30 maja 2018 r. (w sprawie o sygn. akt I AGa 114/18). W przedmiotowej sprawie Sąd badał dopuszczalność kumulacji ochrony podmiotu, wynikającej z jednej strony z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej…