Zanim wystąpisz o udzielenie zgody na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości…
201807.11
Off
0

Zanim wystąpisz o udzielenie zgody na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości…

O tym, czym jest uprawnienie do wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości i jak je stosować pisałem już we wcześniejszym artykule, z którym zapoznasz się tutaj. W tym temacie warte przytoczenia jest orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydane 29 maja 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 77/18). Stan faktyczny Wnioskodawcy wystąpili do starosty z wnioskiem o udzielenie zgody…

Elementy decyzji o pozwoleniu na budowę
201806.26
Off
0

Elementy decyzji o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być wydana przed rozpoczęciem robót budowlanych. Taka decyzja administracyjna zezwala właśnie na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Artykuł 36 prawa budowlanego wskazuje jakie elementy powinny znaleźć się w pozwoleniu na budowę. Elementy nie zawsze są takie same W pierwszej kolejności, za…

Ochrona wizerunku i korespondencji
201806.20
Off
0

Ochrona wizerunku i korespondencji

Powszechnie znany jest fakt, że wizerunek osoby oraz korespondencja podlegają ochronie. Gdyby jednak zapytać o zakres takiej ochrony bądź sytuacje, w których przestaje obowiązywać, mogłyby pojawić się problemy z odpowiedzią. Z tego względu warto przytoczyć bardzo szerokie i ważne orzeczenie wydane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie 19 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt…

Zmiany w ustawie deweloperskiej niekorzystne dla firm rodzinnych
201806.19
Off
0

Zmiany w ustawie deweloperskiej niekorzystne dla firm rodzinnych

Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego czyli tzw. ustawy deweloperskiej. Projekt ten został przygotowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projektowane zmiany ustawy zawierają przepisy likwidujące prawo dewelopera do korzystania z otwartych rachunków powierniczych nieposiadających ani gwarancji bankowej, ani ubezpieczenia. Założenia projektu przewidują utrzymanie…

Jak należy rozumieć niewykonanie projektu budowlanego zamiennego
201806.13
Off
0

Jak należy rozumieć niewykonanie projektu budowlanego zamiennego

Organ nadzoru budowlanego posiada uprawnienie do wstrzymania prowadzenia robót budowlanych poprzez wydanie stosownego postanowienia. Może z niego skorzystać m.in. wtedy, gdy roboty budowlane są wykonywane bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia czy też, gdy są prowadzone w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę lub projekcie budowlanym. Co jednak…

Rewolucyjne orzeczenie NSA: koniec z podatkiem od spadków i darowizn
201806.12
Off
0

Rewolucyjne orzeczenie NSA: koniec z podatkiem od spadków i darowizn

Podatek od spadku nie jest należny, gdy obdarowany spadkobierca wykona polecenia spadkodawcy i w ich wyniku nie zostanie żaden majątek. Dotyczy to również polecenia, w wyniku którego skorzystał spadkobierca. To główne tezy rewolucyjnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanego 6 czerwca 2018 r. Podstawą wątpliwości prawnych był przepis art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od…

Planujesz startup? Prosta spółka akcyjna jest dla Ciebie!
201806.06
Off
0

Planujesz startup? Prosta spółka akcyjna jest dla Ciebie!

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, aż 71% startupów jako formę prowadzenia działalności wybiera spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie jest to zaś dla nich wygodna forma prowadzenia działalności. Z tego względu, Ministerstwo przedstawiło projekt zmian i utworzenie nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej. Obecnie projekt zmian m.in. w kodeksie spółek handlowych trafił…

Jaki jest cel stwierdzania wygaśnięcia prawa ochronnego?
201806.05
Off
0

Jaki jest cel stwierdzania wygaśnięcia prawa ochronnego?

W jednym z moich wcześniejszych artykułów, do którego przeczytania zachęcam (przeczytasz go tutaj, pisałem o instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego. Niedawno, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał w tym zakresie wyrok i zasadne wydaje mi się jego przytoczenie czytelnikom Newslettera. O czym mówi art. 169 p.w.p.? W ramach krótkiego przypomnienia wskazuję, że art. 169 ust….

Zdefiniowane pojęcia z prawa budowlanego pozwolą na jednoznaczną interpretację
201805.29
Off
0

Zdefiniowane pojęcia z prawa budowlanego pozwolą na jednoznaczną interpretację

Legalną definicję pojęć budowlanych, które mają już znaczenie nieformalne wprowadziło znowelizowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej „Rozporządzenie”). Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Działka budowlana Do tej pory działki budowlane nie posiadały jednobrzmiącej definicji. Obecnie należy je traktować…

Jak udowodnić, że jako pierwsi użyliśmy wzoru przemysłowego?
201805.23
Off
0

Jak udowodnić, że jako pierwsi użyliśmy wzoru przemysłowego?

Jak stanowi art. 102 p.w.p. wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Zgodnie z treścią art. 103 p.w.p. wzór przemysłowy zostanie uznany za nowy, jeśli przed datą, według której oznacza się…