Oferta częściowa w zamówieniach publicznych
201512.14
Off
0

Oferta częściowa w zamówieniach publicznych

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego można podzielić na wiele etapów pośrednich. Jednym z nich jest wybór najkorzystniejszej oferty. Ten etap postępowania został uregulowany przez ustawodawcę w Rozdziale IV, Działu II Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907) ( dalej „p.z.p.). Kiedy zamawiający może dopuścić składanie ofert częściowych? Dzisiaj zatrzymam się nad…

Pola eksploatacji utworu bez tajemnic
201512.11
Off
0

Pola eksploatacji utworu bez tajemnic

Tym razem poruszę pojęcie pól eksploatacji, zdefiniowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kwestia ta budzi wiele emocji w czasie negocjacji umów dotyczących rozporządzania utworem. Interesy stron umowy są bowiem rozbieżne w zakresie ilości pól eksploatacji. Utworem rozporządza twórca Zgodnie z artykułem 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych „twórcy przysługuje wyłączne…

Licytacja elektroniczna – wszystko, co musisz wiedzieć
201512.10
Off
0

Licytacja elektroniczna – wszystko, co musisz wiedzieć

Licytacja elektroniczna jest specyficznym trybem udzielenia zamówienia. Charakteryzuje się cechami niespotykanymi w innych rodzajach udzielania zamówień publicznych. Ustawowa definicja licytacji elektronicznej znajduje się w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907) (dalej „p.z.p.”, „Ustawa”), w artykule 74 i następnych. Jak przebiega licytacja elektroniczna? Przedmiotowy tryb udzielenia zamówienia charakteryzuje się pełną elektronizacją. Wykonawcy,…

Dział spadku – umowa, notariusz czy sąd?
201512.08
Off
0

Dział spadku – umowa, notariusz czy sąd?

Instytucja działu spadku, sformułowana w artykule 1037 kodeksu cywilnego, umożliwia faktyczne podzielenie spadku między spadkobierców – sukcesorów. Działu spadku można dokonać na podstawie umowy, bądź w wyniku postępowania sądowego. Do tego czasu spadkobiercy są współuprawnieni do masy spadkowej, a uprawnienie to dotyczy ułamkowej części praw lub rzeczy. Aby przyznać poszczególne rzeczy i prawa spadkobiercom, na…

Zamówienie z wolnej ręki? Tylko w określonych sytuacjach.
201512.04
Off
0

Zamówienie z wolnej ręki? Tylko w określonych sytuacjach.

Zamówienie z wolnej ręki – jako ostateczny sposób udzielenia zamówienia – może nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach. Zostały one wymienione w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907) (dalej „p.z.p.”). Czym jest zamówienie z wolnej ręki? Zgodnie z art. 66 p.z.p. zamówienie z wolnej ręki jest trybem udzielenia zamówienia, w którym…

Zapis windykacyjny jako forma sukcesji
201512.03
Off
0

Zapis windykacyjny jako forma sukcesji

Sposobów dokonania sukcesji jest co najmniej kilka. Każdy z nich niesie ze sobą zarówno korzyści jak i zagrożenia (o czym pisaliśmy we wcześniejszych artykułach w obszarze sukcesji). Zapis windykacyjny wydaje się być tym sposobem dokonania sukcesji, którego korzyści zdecydowanie przewyższają ewentualne problemy. Jednocześnie jest to interesująca propozycja dla samego nestora. Czym jest zapis windykacyjny? Instytucja zapisu windykacyjnego…

Dialog konkurencyjny w pzp – czym jest i dlaczego jest atrakcyjny?
201512.02
Off
0

Dialog konkurencyjny w pzp – czym jest i dlaczego jest atrakcyjny?

W artykule tym zamierzam poruszyć kwestię dialogu konkurencyjnego w zamówieniach publicznych. Przybliżę jego główne założenia i warunki jakie należy spełnić, aby móc zastosować taki tryb. Opiszę także, czym różni się on od powszechnie znanych i popularnych trybów udzielenia zamówienia. Czym jest dialog konkurencyjny? Zgodnie z definicją wyrażoną w art. 60a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004…

Dialog techniczny – praktyczne rozwiązanie dla wszystkich
201512.01
Off
0

Dialog techniczny – praktyczne rozwiązanie dla wszystkich

Dialog techniczny – jako narzędzie udostępnione zamawiającemu – został wprowadzony do polskiego systemu prawnego Ustawą z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U.2012.1271). Jest on jednocześnie odpowiedzią na zapotrzebowanie obu stron postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – zarówno zamawiającego jak i…

Czy wadium lidera konsorcjum zabezpiecza wszystkich?
201511.30
Off
0

Czy wadium lidera konsorcjum zabezpiecza wszystkich?

Sąd Okręgowy w Warszawie 14 października 2015 roku wydał istotny wyrok dotyczący gwarancji bankowej wniesionej przez konsorcjum. Zgodnie z treścią wyroku, bankowa gwarancja wadialna wystawiona na Lidera konsorcjum, już po zawarciu Umowy konsorcjum, obejmuje pozostałych konsorcjantów, mimo że nie zostali oni wymienieni w gwarancji. Przeanalizujmy jak doszło do wydania tego wyroku… Wyrok KIO: „nie” dla…

Prawa autorskie do utworu stworzonego przez Pracownika
201511.27
Off
0

Prawa autorskie do utworu stworzonego przez Pracownika

W artykule tym poruszę istotne zagadnienie, dotyczące nabycia przez Pracodawcę praw autorskich do utworu stworzonego przez Pracownika, tzw. „utworu pracowniczego”. Warunki nabycia utworu pracowniczego Zgodnie z art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa autorskie do utworu stworzonego przez Pracownika nabywa Pracodawca pod następującymi warunkami: jeżeli Pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków…