201810.02
Off
0

Dopuszczalność kumulacji ochrony podmiotu

Pomiędzy ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a prawem własności przemysłowej występuje tzw. zbieg ustawowo uregulowany. Takie stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku, który zapadł 30 maja 2018 r. (w sprawie o sygn. akt I AGa 114/18).

W przedmiotowej sprawie Sąd badał dopuszczalność kumulacji ochrony podmiotu, wynikającej z jednej strony z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a z drugiej z prawa własności przemysłowej.

Przepisy o dopuszczalności kumulacji

Ważną regulację zawiera ustawa prawo własności przemysłowej. Jak czytamy, przepisy ustawy nie uchybiają ochronie przedmiotów, przewidzianej w innych ustawach. Przedmiotami tymi są:

  • wynalazki,
  • wzory użytkowe,
  • wzory przemysłowe,
  • znaki towarowe,
  • oznaczenia geograficzne oraz
  • topografie układów scalonych.

Co ważne, Sąd w orzeczeniu podzielił argumentację przedstawioną w wyroku Sądu Najwyższego z 23 października 2008 r., w sprawie o sygn. akt V CSK 109/08.

Sąd Najwyższy o kumulacji ochrony

W ocenie Sądu Najwyższego, z porównania zakresu ochrony przewidzianej w razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, z zakresem ochrony przewidzianej w wypadku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji wynika, że zakres roszczeń ochronnych w tej drugiej ustawie jest szerszy.

„Brak jest zatem dostatecznego uzasadnienia natury aksjologicznej, aby w razie podjęcia działań naruszających prawo do znaku renomowanego, stanowiących jednocześnie naruszenie dobrych obyczajów, pozbawiać uprawnionego możliwości skorzystania z szerszych środków ochrony prawnej przewidzianych w u.z.n.k.” (V CSK 109/08)

Podsumowanie

Reasumując należy wskazać, że podmioty mogą korzystać zarówno z ochrony wynikającej z prawa własności przemysłowej jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jak ocenił Sąd Najwyższy, przyjęcie stanowiska odmiennego byłoby sprzeczne z podstawowym celem tej ustawy, którym jest zapewnienie warunków zdrowej konkurencji rynkowej.

Podobne wpisy / similar posts:
Projektowane zmiany w kodeksie cywilnym w zakresie... Do Sejmu został złożony projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zakaz naliczania odsetek od odsetek nie będzie zawierał wyjątków. O...
Umowne zrzeczenie się zachowku dopuszczalne. Rewol... Zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku jest dopuszczalne – orzekł 17 marca 2017 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 110/16). Jako podstawę uc...
Utwór jako przejaw działalności twórczej W ciekawym wyroku, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wypowiedział się nt. przesłanek zakwalifikowania działalności twórczej jako utworu.  Zgodn...
Postępowanie dowodowe przed KIO Każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia ma prawo do wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami czynności zamawiając...