201810.09
Off
0

Dopuszczalność umorzenia opłaty legalizacyjnej w prawie budowlanym

Z ustawy Ordynacja podatkowa („O.p.”) wynika wprost, że organy podatkowe są uprawnione na wniosek podatnika i w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek lub
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

W procesie budowlanym, w określonych przypadkach, organy mogą ustalić wysokość opłaty legalizacyjnej. Czy możliwe jest umorzenie również tej opłaty? W tej sprawie ważne orzeczenie wydał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 sierpnia 2018 r. (w sprawie o sygn. akt II FSK 1387/17).

Decyzja należy do organu

W pierwszej kolejności Sąd wskazał, że decyzja organu na podstawie art. 67a O.p. ma charakter decyzji uznaniowej.

„Z przyznanej im kompetencji organy nie mogą korzystać w sposób woluntarystyczny, zupełnie nieracjonalny lub sprzeczny z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi. Wartości te wyznaczają granice uznania administracyjnego.” (II FSK 1387/17)

Przepisy prawa budowlanego a ordynacja podatkowa

Prawo budowlane w art. 49c wprost wskazuje, że do opłat legalizacyjnych, o których mowa w art. 49 ust. 1 i art. 49b ust. 4, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej.

Co ważne, w takim przypadku uprawnienia organu podatkowego przysługują wojewodzie.

Ponadto, złożenie stosownego wniosku, powoduje zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie art. 48, art. 49 i art. 49b p.b. do dnia rozstrzygnięcia wniosku.

NSA o interesie podatnika i interesie publicznym

Sąd Administracyjny jednoznacznie wskazał w wyroku, że zwroty „ważny interes podatnika” oraz „interes publiczny” nie mają stałego zakresu treści. Jest to zespół ogólnie zarysowanych celów, które należy wziąć pod uwagę w procesie stosowania prawa i zawsze odnosić go do indywidualnej sytuacji podatnika występującego z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowych.

„Są swoistymi klauzulami generalnymi, odsyłającymi do ocen pozaprawnych.” (II FSK 1387/17)

Podsumowanie

Zatem, dopuszczalne jest umorzenie opłaty legalizacyjnej, a uprawnienie w tym zakresie przysługuje wojewodzie.

W ślad za Naczelnym Sądem Administracyjnym warto ponadto wskazać, że celem regulacji w zakresie umorzenia opłaty legalizacyjnej było „umożliwienie zmniejszenia lub niepobierania opłaty (określonej w przepisach w sztywnej wysokości), gdy jej pobranie w całości lub w części kłóciłoby się z zasadami słuszności i sprawiedliwości społecznej”.