201810.09
Off
0

Dopuszczalność umorzenia opłaty legalizacyjnej w prawie budowlanym

Z ustawy Ordynacja podatkowa („O.p.”) wynika wprost, że organy podatkowe są uprawnione na wniosek podatnika i w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek lub
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

W procesie budowlanym, w określonych przypadkach, organy mogą ustalić wysokość opłaty legalizacyjnej. Czy możliwe jest umorzenie również tej opłaty? W tej sprawie ważne orzeczenie wydał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 sierpnia 2018 r. (w sprawie o sygn. akt II FSK 1387/17).

Decyzja należy do organu

W pierwszej kolejności Sąd wskazał, że decyzja organu na podstawie art. 67a O.p. ma charakter decyzji uznaniowej.

„Z przyznanej im kompetencji organy nie mogą korzystać w sposób woluntarystyczny, zupełnie nieracjonalny lub sprzeczny z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi. Wartości te wyznaczają granice uznania administracyjnego.” (II FSK 1387/17)

Przepisy prawa budowlanego a ordynacja podatkowa

Prawo budowlane w art. 49c wprost wskazuje, że do opłat legalizacyjnych, o których mowa w art. 49 ust. 1 i art. 49b ust. 4, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej.

Co ważne, w takim przypadku uprawnienia organu podatkowego przysługują wojewodzie.

Ponadto, złożenie stosownego wniosku, powoduje zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie art. 48, art. 49 i art. 49b p.b. do dnia rozstrzygnięcia wniosku.

NSA o interesie podatnika i interesie publicznym

Sąd Administracyjny jednoznacznie wskazał w wyroku, że zwroty „ważny interes podatnika” oraz „interes publiczny” nie mają stałego zakresu treści. Jest to zespół ogólnie zarysowanych celów, które należy wziąć pod uwagę w procesie stosowania prawa i zawsze odnosić go do indywidualnej sytuacji podatnika występującego z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowych.

„Są swoistymi klauzulami generalnymi, odsyłającymi do ocen pozaprawnych.” (II FSK 1387/17)

Podsumowanie

Zatem, dopuszczalne jest umorzenie opłaty legalizacyjnej, a uprawnienie w tym zakresie przysługuje wojewodzie.

W ślad za Naczelnym Sądem Administracyjnym warto ponadto wskazać, że celem regulacji w zakresie umorzenia opłaty legalizacyjnej było „umożliwienie zmniejszenia lub niepobierania opłaty (określonej w przepisach w sztywnej wysokości), gdy jej pobranie w całości lub w części kłóciłoby się z zasadami słuszności i sprawiedliwości społecznej”.

Podobne wpisy / similar posts:
Czy nauczanie może być objęte ochroną praw autorsk... Nie można traktować procesu nauczania jako efektu ubocznego dostarczenia autorskiego programu nauczania, gdyż to właśnie nauczanie stanowi kwintesencj...
Zakres projektu zagospodarowania działki wymaganeg... Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub w odpowiednich pozwoleniach. Jego...
Rewolucja w egzekucji – nowa ustawa o komornikach ... „Przywrócenie zaufania do zawodu komornika sądowego – jako funkcjonariusza publicznego, a nie swego rodzaju przedsiębiorcy nastawionego na zysk” to we...
Podatek od spadku się nie przedawnia!? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej miał ostatnio do rozstrzygnięcia bardzo ważną kwestię - podatku od spadku nabytego przed 1 stycznia 2007 r. ...