201809.26
Off
0

Podatek od spadku się nie przedawnia!?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej miał ostatnio do rozstrzygnięcia bardzo ważną kwestię – podatku od spadku nabytego przed 1 stycznia 2007 r.

Stan faktyczny

Podatnik nabył spadek w 1980 r., ale Sąd Rejonowy wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku dopiero w 2018 r. Podatnik zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z następującymi pytaniami:

Czy należy zapłacić podatek od spadku nabytego przed 1 stycznia 2007 r. (kiedy to nastąpiło zniesienie podatku od spadków wśród osób z najbliższej rodziny)?

Jaka data decyduje o przedawnieniu roszczenia Skarbu Państwa o zapłatę podatku od spadku – data nabycia spadku czy data powstania obowiązku podatkowego?

Zdaniem Podatnika, podatek od spadku się nie należy, albowiem od 1 stycznia 2007 r. nie ma podatku od spadku otrzymanego od najbliższej rodziny. Ponadto roszczenie Skarbu Państwa uległo przedawnieniu.

Interpretacja podatkowa

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB2-2. 4015.65.2018. 1.HS, przesądziła, iż podatek od spadku nabytego przed 1 stycznia 2007 r. należy zapłacić w wysokości obowiązującej do końca 2006 r.

Ponadto roszczenie Skarbu Państwa o zapłatę podatku od spadku nabytego przed 1 stycznia 2007 r. nie przedawni się, albowiem decyduje data powstania obowiązku podatkowego. W tym przypadku jest to uprawomocnienie postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, które wydano w 2018 r.!

Wnioski

A zatem, podatek od spadku jest należny w wysokości obowiązującej w dniu nabycia spadku. Natomiast przedawnienie roszczenia o podatek jest liczone od daty powstania obowiązku podatkowego, nie nabycia spadku.

Podobne wpisy / similar posts:
Dopuszczalność kumulacji ochrony podmiotu Pomiędzy ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a prawem własności przemysłowej występuje tzw. zbieg ustawowo uregulowany. Takie stanowisko zajął...
Rewolucja w egzekucji – nowa ustawa o komornikach ... „Przywrócenie zaufania do zawodu komornika sądowego – jako funkcjonariusza publicznego, a nie swego rodzaju przedsiębiorcy nastawionego na zysk” to we...
Umowne zrzeczenie się zachowku dopuszczalne. Rewol... Zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku jest dopuszczalne – orzekł 17 marca 2017 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 110/16). Jako podstawę uc...
Pojęcie remontu: w prawie budowlanym i judykaturze... Chcąc wyjaśnić, czym w świetle prawa jest remont, ciekawiej będzie rozpocząć od wyliczenia, czym remont nie jest. Tak więc, za remont nie może być uzn...