201703.22
Off
0

Pojęcie remontu: w prawie budowlanym i judykaturze

Chcąc wyjaśnić, czym w świetle prawa jest remont, ciekawiej będzie rozpocząć od wyliczenia, czym remont nie jest. Tak więc, za remont nie może być uznana: nadbudowa, rozbudowa, przebudowa, odbudowa ani rozbiórka istniejącego obiektu.

Definicja remontu w prawie budowlanym

Remontem jest „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.” To ustawowa definicja, zawarta w art. 3 pkt. 8 Prawa budowlanego.

Zmiana parametrów i wymiarów

Za remont nie można uznać wykonania prac, w wyniku których obiekt uzyskuje inne parametry techniczne i wymiary niż obiekt pierwotnie istniejący. Pojęcie to nie może być także rozszerzane na sytuacje polegające na nadbudowie, rozbudowie czy też odbudowie obiektu budowlanego. Takie roboty kwalifikowane w prawie budowlanym są jako budowa i wymagają uzyskania odpowiedniego pozwolenia. Przypomnieć należy, że, poza nielicznymi wyjątkami (art. 29 p.b.), roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (o których więcej pisałem TUTAJ.

Budowa nowego obiektu w miejsce starego

Za remont nie mogą zostać uznane roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego obiektu budowlanego i budowie obiektu nowego, nawet jeśli budowa polega na odbudowie obiektu istniejącego z ewentualnym wykorzystaniem materiałów pozostałych po rozbiórce obiektu dotychczasowego. Aby można było mówić o remoncie obiektu budowlanego musi istnieć remontowany obiekt, dlatego też przy remoncie następuje najczęściej tylko wymiana poszczególnych elementów obiektu i zastąpienie ich nowymi.

Nie mamy do czynienia z remontem, jeśli roboty budowlane polegają na wykonaniu faktycznie nowego obiektu budowlanego, choć z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych pozostałych po obiekcie poprzednim. Odtworzenie, które obejmuje rozebranie, a następnie „odtworzenie właściwe” wiąże się z pojęciem odbudowy. Odbudowę obiektu budowlanego oznaczają także rekonstrukcja obiektu budowlanego, podobnie jak rewaloryzacja czy rewitalizacja, z uwagi na wymagany zakres wykonywanych robót budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego.

Przykładowo – rozebranie drewnianej szopy i ustawienie na jej miejscu nowego obiektu nie stanowi prac o charakterze remontowym (wyrok NSA w Warszawie z 1 marca 2012 r., II OSK 2440/10).

Roboty budowlane polegające na remoncie istniejących obiektów budowlanych i odbudowie mają dwie wspólne cechy: prowadzą do odtworzenia stanu pierwotnego obiektu; przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyto w budowie stanu pierwotnego.

Różny zaś jest zakres wykonywanych robót budowlanych. W przypadku remontu odtworzenie stanu pierwotnego obiektu budowlanego wymaga napraw, wymiany lub odnowienia tylko niektórych elementów obiektu w przeciwieństwie do odbudowy, kiedy ten zakres jest znacznie szerszy.

Poza tym, w przypadku remontu obiekt mu poddany zazwyczaj jest jeszcze użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a remont ma zapobiec na przyszłość jego degradacji fizycznej i technicznej, nadmiernemu i zbyt szybkiemu zużyciu. Natomiast obiekt budowlany wymagający odbudowy, najczęściej w całości lub w części nie spełnia już swych funkcji użytkowych z uwagi na zaawansowany stopień zużycia lub zniszczenie swej substancji.