201703.22
Off
0

Pojęcie remontu: w prawie budowlanym i judykaturze

Chcąc wyjaśnić, czym w świetle prawa jest remont, ciekawiej będzie rozpocząć od wyliczenia, czym remont nie jest. Tak więc, za remont nie może być uznana: nadbudowa, rozbudowa, przebudowa, odbudowa ani rozbiórka istniejącego obiektu.

Definicja remontu w prawie budowlanym

Remontem jest „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.” To ustawowa definicja, zawarta w art. 3 pkt. 8 Prawa budowlanego.

Zmiana parametrów i wymiarów

Za remont nie można uznać wykonania prac, w wyniku których obiekt uzyskuje inne parametry techniczne i wymiary niż obiekt pierwotnie istniejący. Pojęcie to nie może być także rozszerzane na sytuacje polegające na nadbudowie, rozbudowie czy też odbudowie obiektu budowlanego. Takie roboty kwalifikowane w prawie budowlanym są jako budowa i wymagają uzyskania odpowiedniego pozwolenia. Przypomnieć należy, że, poza nielicznymi wyjątkami (art. 29 p.b.), roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (o których więcej pisałem TUTAJ.

Budowa nowego obiektu w miejsce starego

Za remont nie mogą zostać uznane roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego obiektu budowlanego i budowie obiektu nowego, nawet jeśli budowa polega na odbudowie obiektu istniejącego z ewentualnym wykorzystaniem materiałów pozostałych po rozbiórce obiektu dotychczasowego. Aby można było mówić o remoncie obiektu budowlanego musi istnieć remontowany obiekt, dlatego też przy remoncie następuje najczęściej tylko wymiana poszczególnych elementów obiektu i zastąpienie ich nowymi.

Nie mamy do czynienia z remontem, jeśli roboty budowlane polegają na wykonaniu faktycznie nowego obiektu budowlanego, choć z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych pozostałych po obiekcie poprzednim. Odtworzenie, które obejmuje rozebranie, a następnie „odtworzenie właściwe” wiąże się z pojęciem odbudowy. Odbudowę obiektu budowlanego oznaczają także rekonstrukcja obiektu budowlanego, podobnie jak rewaloryzacja czy rewitalizacja, z uwagi na wymagany zakres wykonywanych robót budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego.

Przykładowo – rozebranie drewnianej szopy i ustawienie na jej miejscu nowego obiektu nie stanowi prac o charakterze remontowym (wyrok NSA w Warszawie z 1 marca 2012 r., II OSK 2440/10).

Roboty budowlane polegające na remoncie istniejących obiektów budowlanych i odbudowie mają dwie wspólne cechy: prowadzą do odtworzenia stanu pierwotnego obiektu; przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyto w budowie stanu pierwotnego.

Różny zaś jest zakres wykonywanych robót budowlanych. W przypadku remontu odtworzenie stanu pierwotnego obiektu budowlanego wymaga napraw, wymiany lub odnowienia tylko niektórych elementów obiektu w przeciwieństwie do odbudowy, kiedy ten zakres jest znacznie szerszy.

Poza tym, w przypadku remontu obiekt mu poddany zazwyczaj jest jeszcze użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a remont ma zapobiec na przyszłość jego degradacji fizycznej i technicznej, nadmiernemu i zbyt szybkiemu zużyciu. Natomiast obiekt budowlany wymagający odbudowy, najczęściej w całości lub w części nie spełnia już swych funkcji użytkowych z uwagi na zaawansowany stopień zużycia lub zniszczenie swej substancji.

Podobne wpisy / similar posts:
Czy nauczanie może być objęte ochroną praw autorsk... Nie można traktować procesu nauczania jako efektu ubocznego dostarczenia autorskiego programu nauczania, gdyż to właśnie nauczanie stanowi kwintesencj...
Czy jest możliwe odstępstwo od przepisów budowlany... Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, ich usytuowanie, a także warunki techn...
Inwestycja a dostęp do drogi publicznej Jednym z wymogów, który musi spełnić inwestor przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej jest zapewnienie dostępu do drogi publicznej (art. 5 ust. 1 pkt...
Konieczność doprowadzenia obiektu budowlanego do s... W trakcie korzystania z obiektu budowlanego może się okazać, że przestał on spełniać wymagane prawem normy. W przypadku wystąpienia takich sytuacji, o...