201608.22
Off
0

Postępowanie dowodowe przed KIO

Każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia ma prawo do wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu. Co za tym idzie, strony postępowania odwoławczego mogą przedstawiać dowody na poparcie swoich twierdzeń. O czym należy pamiętać przedstawiając dowody? Czy Izba pomoże w ich szukaniu? Jak radzić sobie z ofertą o rażąco niskiej cenie?


Dowody wskazywane przez strony

To strony oraz inni uczestnicy postępowania (np. przystępujący) muszą wskazywać dowody na potwierdzenie faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody mogą być przedstawiane do zamknięcia rozprawy. W konsekwencji, Izba nie jest zobowiązana do przeprowadzania dowodów z urzędu. Jest to zadanie stron i uczestników, z którego Izba nie powinna ich wyręczać (KIO 2122/15), jednak może to uczynić w szczególnych sytuacjach (KIO 2820/15).


Katalog dowodów jest otwarty

Prawo zamówień publicznych wskazuje przykładowe rodzaje dowodów, pozostawiając KIO swobodę w tym zakresie. Zalicza do nich m.in.: dokumenty, zeznania świadków czy przesłuchanie stron. Dla przykładu, za dowód może posłużyć nawet wydruk ze strony internetowej, co nie zostało wyraźnie wskazane w ustawie. Dodatkowo, jeśli w postępowaniu potrzebne będą wiadomości specjalne, może zostać powołany biegły. W takiej sytuacji należy korzystać z zasad dotyczących postępowania cywilnego (KIO/KD 25/16).


Jak izba ocenia dowody?

Wiarygodność oraz moc dowodów, jest badana przez Izbę i oceniana wedle jej uznania i przekonania. Ocena winna być poparta wszechstronnym rozważeniem zebranego materiału. KIO powinna być organem niezawisłym, który dowody ocenia w oparciu o zasadę swobodnej ich oceny (KIO 2820/15). Jeżeli dowód zostanie powołany jedynie w celu zwłoki, Izba odmówi przeprowadzenia takiego dowodu. Nie budzi także wątpliwości, że członkowie Izby są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji niejawnych w tajemnicy.


Rażąco niska cena – na kim spoczywa ciężar dowodu?

O dowodach ws. badania rażąco niskiej ceny pisałem już wcześniej (artykuł przeczytasz TUTAJ. W zależności od sytuacji, ciężar dowodu spadnie albo na wykonawcę, albo na zamawiającego. Jeśli wykonawca, który złożył ofertę o rażąco niskiej cenie, jest stroną lub uczestnikiem postępowania, zobowiązany jest do przedstawienia dowodów i wyjaśnień. Jeżeli taki wykonawca nie uczestniczy w postępowaniu, dowody musi przedstawiać zamawiający. Mimo powyższego, jeżeli strona odwołująca podważa ofertę innego wykonawcy, musi udowodnić swoje racje, wykazując okoliczności, które traktuje jako podstawę swoich zarzutów (KIO 447/16).


Orzecznictwo KIO nie jest dowodem

W ramach ciekawostki chciałbym zwrócić uwagę, że zgodnie z wyrokiem Izby (KIO 675/16) zbiór orzecznictwa KIO nie może być uznany za dowód, a jedynie za argument, który może przemawiać za stanowiskiem prezentowanym przez stronę.

Każdy wykonawca musi zwrócić uwagę, na informacje zawarte w wyroku KIO z 10 lipca 2015 roku. Izba wskazała, że skoro wykonawca w trakcie rozprawy, przed zamknięciem postępowania dowodowego, oświadczy, iż nie zgłasza żadnych wniosków dowodowych, to przesyłanie dowodów w piśmie końcowym, w sytuacji, gdy pozostali uczestnicy postępowania nie mają możliwości się z nimi zapoznać i się do nich ustosunkować uznać należy za niedopuszczalne.

Podobne wpisy / similar posts:
Najważniejsze terminy w zamówieniach publicznych Dla prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego istotne jest właściwe stosowanie terminów przewidzianych w tej procedurze....
Przystąpienie wykonawcy do postępowania odwoławcze... Każdemu wykonawcy, który bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługuje zarówno prawo do wniesienia odwołania, jak i pra...
Czy wykonawca przygotowujący postępowanie zawsze p... Wykonawca, który wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie...
Użyczenie zasobów? Tak, gdy brakuje Ci kompetencji... Przedsiębiorstwa biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, niejednokrotnie zobowiązane są do tego, aby przedstawić zamawiaj...