201608.22
Off
0

Postępowanie dowodowe przed KIO

Każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia ma prawo do wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu. Co za tym idzie, strony postępowania odwoławczego mogą przedstawiać dowody na poparcie swoich twierdzeń. O czym należy pamiętać przedstawiając dowody? Czy Izba pomoże w ich szukaniu? Jak radzić sobie z ofertą o rażąco niskiej cenie?


Dowody wskazywane przez strony

To strony oraz inni uczestnicy postępowania (np. przystępujący) muszą wskazywać dowody na potwierdzenie faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody mogą być przedstawiane do zamknięcia rozprawy. W konsekwencji, Izba nie jest zobowiązana do przeprowadzania dowodów z urzędu. Jest to zadanie stron i uczestników, z którego Izba nie powinna ich wyręczać (KIO 2122/15), jednak może to uczynić w szczególnych sytuacjach (KIO 2820/15).


Katalog dowodów jest otwarty

Prawo zamówień publicznych wskazuje przykładowe rodzaje dowodów, pozostawiając KIO swobodę w tym zakresie. Zalicza do nich m.in.: dokumenty, zeznania świadków czy przesłuchanie stron. Dla przykładu, za dowód może posłużyć nawet wydruk ze strony internetowej, co nie zostało wyraźnie wskazane w ustawie. Dodatkowo, jeśli w postępowaniu potrzebne będą wiadomości specjalne, może zostać powołany biegły. W takiej sytuacji należy korzystać z zasad dotyczących postępowania cywilnego (KIO/KD 25/16).


Jak izba ocenia dowody?

Wiarygodność oraz moc dowodów, jest badana przez Izbę i oceniana wedle jej uznania i przekonania. Ocena winna być poparta wszechstronnym rozważeniem zebranego materiału. KIO powinna być organem niezawisłym, który dowody ocenia w oparciu o zasadę swobodnej ich oceny (KIO 2820/15). Jeżeli dowód zostanie powołany jedynie w celu zwłoki, Izba odmówi przeprowadzenia takiego dowodu. Nie budzi także wątpliwości, że członkowie Izby są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji niejawnych w tajemnicy.


Rażąco niska cena – na kim spoczywa ciężar dowodu?

O dowodach ws. badania rażąco niskiej ceny pisałem już wcześniej (artykuł przeczytasz TUTAJ. W zależności od sytuacji, ciężar dowodu spadnie albo na wykonawcę, albo na zamawiającego. Jeśli wykonawca, który złożył ofertę o rażąco niskiej cenie, jest stroną lub uczestnikiem postępowania, zobowiązany jest do przedstawienia dowodów i wyjaśnień. Jeżeli taki wykonawca nie uczestniczy w postępowaniu, dowody musi przedstawiać zamawiający. Mimo powyższego, jeżeli strona odwołująca podważa ofertę innego wykonawcy, musi udowodnić swoje racje, wykazując okoliczności, które traktuje jako podstawę swoich zarzutów (KIO 447/16).


Orzecznictwo KIO nie jest dowodem

W ramach ciekawostki chciałbym zwrócić uwagę, że zgodnie z wyrokiem Izby (KIO 675/16) zbiór orzecznictwa KIO nie może być uznany za dowód, a jedynie za argument, który może przemawiać za stanowiskiem prezentowanym przez stronę.

Każdy wykonawca musi zwrócić uwagę, na informacje zawarte w wyroku KIO z 10 lipca 2015 roku. Izba wskazała, że skoro wykonawca w trakcie rozprawy, przed zamknięciem postępowania dowodowego, oświadczy, iż nie zgłasza żadnych wniosków dowodowych, to przesyłanie dowodów w piśmie końcowym, w sytuacji, gdy pozostali uczestnicy postępowania nie mają możliwości się z nimi zapoznać i się do nich ustosunkować uznać należy za niedopuszczalne.

Podobne wpisy / similar posts:
Zamieszczenie i zmiana treści ogłoszenia Większości zamówień dotyczy obowiązek publikacji ogłoszenia o ich udzieleniu. W art. 3. i 4. p.z.p. wskazane są także podmioty, których dotyczy ustawa...
Jak potwierdzić należyte wykonanie umowy? Każdy podmiot biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego musi przedstawiać dowody poświadczające należyte wykonanie realizowa...
Pełnomocnik w postępowaniu przed KIO Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907) (dalej „Ustawa”) w żadnym miejscu nie odnosi się bezpośrednio do problema...
Czy nauczanie może być objęte ochroną praw autorsk... Nie można traktować procesu nauczania jako efektu ubocznego dostarczenia autorskiego programu nauczania, gdyż to właśnie nauczanie stanowi kwintesencj...