201810.03
Off
0

Projektowane zmiany w kodeksie cywilnym w zakresie odsetek od odsetek

Do Sejmu został złożony projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zakaz naliczania odsetek od odsetek nie będzie zawierał wyjątków.

Obecny stan prawny

Zgodnie z art. 482 & 1 k.c. „od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.”

W tym przepisie sformułowano zakaz anatocyzmu – to znaczy zakaz naliczania odsetek od odsetek, które dopuszcza się wyłącznie od chwili wytoczenia o nie powództwa.

Stosowanie anatocyzmu może również wynikać z woli stron, które po powstaniu zaległości zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

Wyjątek od tych zasad został sformułowany w artykule 482 & 2 k.c., zgodnie z którym zakaz anatocyzmu „nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe”.

Wyjątek ten budzi istotne wątpliwości interpretacyjne:

  • co do nieprecyzyjnych terminów „pożyczka długoterminowa” oraz „instytucja kredytowa”, oraz
  • braku uzasadnienia dla wzmocnionej pozycji banków w sporach sądowych.

Prognozowane zmiany

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy kodeks cywilny przewiduje wykreślenie paragrafu 2 z art. 482 k.c.

Zdaniem projektodawcy takie rozwiązanie wpłynie pozytywnie na sytuację pożyczkobiorców, którzy spłacają pożyczki długoterminowe.

Projekt nowelizacji stanowi element przeciwdziałania zwiększaniu się zadłużenia klientów instytucji kredytowych i popadaniu w tzw. pętlę zadłużenia.

Wnioski

Szołajski Legal Group ocenia projekt nowelizacji kodeksu cywilnego jako krok w dobrą stronę. Uprzywilejowanie „instytucji kredytowych” uprawniające do stosowania anatocyzmu nie znajduje obecnie uzasadnienia i winno być usunięte.

Dzięki projektowanej nowelizacji kodeksu cywilnego sukcesja firm rodzinnych, opierająca się również o rozwiązania kredytowe w oparciu o „pożyczki długoterminowe”, będzie bezpieczniejsza!