201810.10
Off
0

Rewolucja w egzekucji – nowa ustawa o komornikach sądowych

Przywrócenie zaufania do zawodu komornika sądowego – jako funkcjonariusza publicznego, a nie swego rodzaju przedsiębiorcy nastawionego na zysk” to według autorów ustawy o komornikach sądowych, jej główny cel. Ustawa z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wraz z ustawą z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. Nowe prawo zastępuje poprzednie regulacje z 1997 r.

Urząd komornika

Zgodnie z nowymi zasadami komornik sądowy jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości. Także nadzór nad komornikami i uprawnienia kontrolne Ministra zwiększą się, dając Ministrowi Sprawiedliwości prawo do odwołania komornika z urzędu.

Wszyscy komornicy muszą mieć wykształcenie prawnicze, a ci, którzy go nie mają zostają zobligowani do ukończenia studiów prawniczych. W przeciwnym wypadku muszą odejść z zawodu.

Komornik ma działać osobiście. Czynności, które zleca asesorom, mogą mieć jedynie funkcję szkoleniową, jako przygotowanie do zawodu. Komornik ponosi także odpowiedzialność (w tym odszkodowawczą) za prawidłowe działanie asesorów.

Komornikiem może zostać dopiero 28 latek, a górna granica wieku – zgodnie z nową ustawą – została ustalona na 65 lat.

Komornik może działać tylko w swoim wyznaczonym rewirze. Nie można wybrać komornika z innego rewiru.

Wraz z każdą podjętą czynnością komornik przekazuje dłużnikowi druk skargi na czynności komornika, aby nie było odrzucenia skargi z powodów formalnych.

Koszty komornicze

Nowa ustawa o kosztach komorniczych reguluje wysokość kosztów komorniczych, określa zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów.

Po wejściu w życie tej ustawy średnia opłata komornicza spadnie do 10 proc., a w niektórych przypadkach do 3 proc. (jeżeli spłata długu nastąpi w ciągu miesiąca od powiadomienia o wszczęciu egzekucji).

Zaliczka jaką musi wnieść Wierzyciel, składając wniosek o wszczęcie egzekucji nie może jednorazowo przekroczyć 60 złotych. Zaś opłaty stosunkowe w sprawie nie mogą być niższe niż 150 złotych i nie wyższe niż 50.000 złotych.

Wnioski

Należy oczekiwać, że egzekucja komornicza będzie skuteczniejsza i bardziej dostępna. Nowe regulacje obniżą jej koszty oraz doprowadzą do sprawniejszego, osobistego działania komorników.