201707.11
Off
0

Umowne zrzeczenie się zachowku dopuszczalne. Rewolucja w sukcesji!

Zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku jest dopuszczalne – orzekł 17 marca 2017 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 110/16). Jako podstawę uchwały Sąd wskazał prawo do zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia.

Przypadek sukcesji

Sprawa, którą badał Sąd Najwyższy dotyczyła sukcesji firmy rodzinnej, gdzie nestor chciał zapisać spadek jednemu z trzech synów. Po śmierci nestora, dwaj pozostali synowie mieliby prawo do zachowku w wysokości 1/6 spadku. Chcąc ograniczyć to prawo, jeden z braci postanowił zawrzeć umowę o zrzeczeniu się prawa do zachowku. Jednak notariusz odmówiła mu sporządzenia takiej umowy.

Zażalenie w tej sprawie złożono do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, zaś Sąd Okręgowy zwrócił się z zagadnieniem prawnym dopuszczalności takiej umowy do Sądu Najwyższego.

Swoboda decydowania o spadku

W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy stwierdził, iż od pewnego czasu opowiada się za zwiększaniem swobody decydowania o spadku. Zdaniem SN jest to bowiem element korzystania z prawa własności, zaś obecny rygoryzm prawa spadkowego jest nieproporcjonalny do potrzeb. Z tej perspektywy jest wręcz niekonstytucyjny. Jak stwierdziła Sędzia Sądu Najwyższego Iwona Koper „ważnym powodem rozluźnienia jest to, że ułatwi ono przekazywanie firm w spadku”.

Dalej Sąd Najwyższy wskazał, że dopuszczenie takich umów „ma szczególne znaczenie przy planowaniu sukcesji pokoleniowej w przedsiębiorstwie, gdzie realizacja roszczeń zachowkowych może zagrozić płynności finansowej przedsiębiorstwa i jego integralności gospodarczej, a w skrajnych przypadkach prowadzić do likwidacji przedsiębiorstwa, wbrew woli spadkodawcy, co do losów majątku po jego śmierci.”

W ocenie Sądu Najwyższego umowy o zrzeczeniu się prawa do zachowku są „instrumentem pozwalającym zminimalizować, czy też w ogóle wyeliminować spory co do sukcesji powstające w praktyce po śmierci spadkodawcy”.

Wnioski dla sukcesji

Nestorzy i sukcesorzy otrzymali kolejny rodzaj Umów, które pozwalają lepiej planować sukcesję w firmach rodzinnych. Ograniczając spory finansowe po śmieci nestora, pozwolą także na dalszy międzypokoleniowy rozwój firm rodzinnych.

Szołajski Legal Group poleca zawieranie Umów o zrzeczenie się zachowku! Widzimy, że ułatwiając realizację sukcesji, to rozwiązanie przynosi jej nową jakość!

Podobne wpisy / similar posts:
Jednolita danina zamiast PIT oraz składek ZUS i NF... Zgodnie z niedawną propozycją rządu, od 2018 r. miałaby zostać wprowadzona nowa, jednolita danina, zastępująca podatek PIT oraz składki na ZUS i NFZ. ...
Garnitur z logo firmy kosztem uzyskania przychodu! Najnowsza interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  (nr 0114-KDIP3-1.4011.235.2017.2.IF) z 28 września 2017 r. potwierdza, iż w...
Podwyższenie kapitału zakładowego sposobem na sukc... Wielu nestorów proces sukcesji rozpoczyna od klasycznego podwyższenia kapitału zakładowego swojej spółki, gdzie udziały w podwyższonym kapitale obejmu...
Elektroniczne biuro podawcze – ułatwienia procedur... Po ostatnich nowelizacjach kodeksu postępowania cywilnego (1 lipca i 18 września 2016 r.) istnieje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektron...