201810.30
Off
0

Zakres projektu zagospodarowania działki wymaganego wraz z projektem budowlanym

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub w odpowiednich pozwoleniach. Jego zakres i treść powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu jako element projektu budowlanego

Art. 34 ust. 3 prawa budowlanego zawiera szereg dokumentów, które są wymagane wraz z projektem budowlanym. Jednym z nich jest projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Stosownie do art. 34 ust. 3 pkt 1 projekt taki powinien być sporządzony na aktualnej mapie, powinien obejmować: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.

Projekt zagospodarowania działki jest wymagany dla całego zamierzenia budowlanego!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 16 sierpnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Ol 541/18) uznał, że wraz z projektem budowlanym niezbędne jest złożenie projektu zagospodarowania działki dla całego zamierzenia.

„Obowiązek przedłożenia projektu zagospodarowania działki dla całego zamierzenia ma pozwolić na ocenę przede wszystkim oddziaływania projektowanej inwestycji na uzasadnione interesy osób trzecich, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości sąsiednich.” (II SA/Ol 541/18)

Należy zatem podkreślić wyraźnie – na co zwrócił uwagę również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie – że wymagany projekt zagospodarowania działki dla całego zamierzenia ma umożliwić ocenę czy całość zamierzenia nie naruszy ładu przestrzennego na danym terenie.

Podobne wpisy / similar posts:
Dopuszczalność umorzenia opłaty legalizacyjnej w p... Z ustawy Ordynacja podatkowa („O.p.”) wynika wprost, że organy podatkowe są uprawnione na wniosek podatnika i w przypadkach uzasadnionych ważnym inter...
Projektowane zmiany w kodeksie cywilnym w zakresie... Do Sejmu został złożony projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zakaz naliczania odsetek od odsetek nie będzie zawierał wyjątków. O...
Rewolucja w egzekucji – nowa ustawa o komornikach ... „Przywrócenie zaufania do zawodu komornika sądowego – jako funkcjonariusza publicznego, a nie swego rodzaju przedsiębiorcy nastawionego na zysk” to we...
Pojęcie remontu: w prawie budowlanym i judykaturze... Chcąc wyjaśnić, czym w świetle prawa jest remont, ciekawiej będzie rozpocząć od wyliczenia, czym remont nie jest. Tak więc, za remont nie może być uzn...