Zakres projektu zagospodarowania działki wymaganego wraz z projektem budowlanym
201810.30
Off
0

Zakres projektu zagospodarowania działki wymaganego wraz z projektem budowlanym

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub w odpowiednich pozwoleniach. Jego zakres i treść powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Projekt zagospodarowania działki lub terenu jako element projektu budowlanego Art. 34 ust. 3 prawa budowlanego zawiera szereg dokumentów, które są wymagane wraz z projektem budowlanym….

Rewolucja w egzekucji – nowa ustawa o komornikach sądowych
201810.10
Off
0

Rewolucja w egzekucji – nowa ustawa o komornikach sądowych

„Przywrócenie zaufania do zawodu komornika sądowego – jako funkcjonariusza publicznego, a nie swego rodzaju przedsiębiorcy nastawionego na zysk” to według autorów ustawy o komornikach sądowych, jej główny cel. Ustawa z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wraz z ustawą z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. Nowe…

Dopuszczalność umorzenia opłaty legalizacyjnej w prawie budowlanym
201810.09
Off
0

Dopuszczalność umorzenia opłaty legalizacyjnej w prawie budowlanym

Z ustawy Ordynacja podatkowa („O.p.”) wynika wprost, że organy podatkowe są uprawnione na wniosek podatnika i w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym: odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek…

Projektowane zmiany w kodeksie cywilnym w zakresie odsetek od odsetek
201810.03
Off
0

Projektowane zmiany w kodeksie cywilnym w zakresie odsetek od odsetek

Do Sejmu został złożony projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zakaz naliczania odsetek od odsetek nie będzie zawierał wyjątków. Obecny stan prawny Zgodnie z art. 482 & 1 k.c. „od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie…

Dopuszczalność kumulacji ochrony podmiotu
201810.02
Off
0

Dopuszczalność kumulacji ochrony podmiotu

Pomiędzy ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a prawem własności przemysłowej występuje tzw. zbieg ustawowo uregulowany. Takie stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku, który zapadł 30 maja 2018 r. (w sprawie o sygn. akt I AGa 114/18). W przedmiotowej sprawie Sąd badał dopuszczalność kumulacji ochrony podmiotu, wynikającej z jednej strony z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej…

Podatek od spadku się nie przedawnia!?
201809.26
Off
0

Podatek od spadku się nie przedawnia!?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej miał ostatnio do rozstrzygnięcia bardzo ważną kwestię – podatku od spadku nabytego przed 1 stycznia 2007 r. Stan faktyczny Podatnik nabył spadek w 1980 r., ale Sąd Rejonowy wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku dopiero w 2018 r. Podatnik zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z następującymi pytaniami: Czy należy…

Umowne zrzeczenie się zachowku dopuszczalne. Rewolucja w sukcesji!
201707.11
Off
0

Umowne zrzeczenie się zachowku dopuszczalne. Rewolucja w sukcesji!

Zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku jest dopuszczalne – orzekł 17 marca 2017 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 110/16). Jako podstawę uchwały Sąd wskazał prawo do zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Przypadek sukcesji Sprawa, którą badał Sąd Najwyższy dotyczyła sukcesji firmy rodzinnej, gdzie nestor chciał zapisać spadek jednemu z trzech synów. Po śmierci nestora,…

Czy nauczanie może być objęte ochroną praw autorskich?
201703.28
Off
0

Czy nauczanie może być objęte ochroną praw autorskich?

Nie można traktować procesu nauczania jako efektu ubocznego dostarczenia autorskiego programu nauczania, gdyż to właśnie nauczanie stanowi kwintesencję przyjętych w umowie obowiązków, które z istoty wymagają starannego działania – orzekł 26 września 2016 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie (sygn. akt III AUa 329/16). Wyrok ten zapadł w sprawie, w której jedna ze stron prowadziła szkołę…

Pojęcie remontu: w prawie budowlanym i judykaturze
201703.22
Off
0

Pojęcie remontu: w prawie budowlanym i judykaturze

Chcąc wyjaśnić, czym w świetle prawa jest remont, ciekawiej będzie rozpocząć od wyliczenia, czym remont nie jest. Tak więc, za remont nie może być uznana: nadbudowa, rozbudowa, przebudowa, odbudowa ani rozbiórka istniejącego obiektu. Definicja remontu w prawie budowlanym Remontem jest „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji,…

Postępowanie dowodowe przed KIO
201608.22
Off
0

Postępowanie dowodowe przed KIO

Każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia ma prawo do wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu. Co za tym idzie, strony postępowania odwoławczego mogą przedstawiać dowody na poparcie swoich twierdzeń. O czym należy pamiętać przedstawiając dowody? Czy Izba pomoże w ich szukaniu? Jak radzić sobie z ofertą o…