Interes prawny w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego
201909.18
Off
0

Interes prawny w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego

Jak stanowi art. 164 ust. 1 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy może zostać unieważnione na wniosek, w całości lub części: jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa, w przypadku istnienia wcześniejszego prawa. Mając na uwadze powyższy przepis warto rozważyć, kto może wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego. Podmioty uprawnione do wystąpienia z…

Faktura VAT tylko do paragonów z NIP nabywcy
201909.17
Off
0

Faktura VAT tylko do paragonów z NIP nabywcy

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorca będzie mógł wystawić fakturę VAT do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej pod warunkiem, że paragon zawiera NIP nabywcy! Zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług podyktowana jest potrzebą uszczelnienia poboru podatku VAT. Występują bowiem praktyki polegające na wystawianiu tzw. pustych faktur do paragonów pozostawionych przez klientów…

Powołanie biegłego w postępowaniu o unieważnienie prawa z rejestracji
201909.11
Off
0

Powołanie biegłego w postępowaniu o unieważnienie prawa z rejestracji

Zgodnie z art. 105 prawa własności przemysłowej („p.w.p.”) na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji (ust. 1), a przez jego uzyskanie uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (ust. 2). Co ważne, z przepisów p.w.p. wprost wynika, że do unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przepisy dotyczące…

Biała lista podatników VAT
201909.10
Off
0

Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadzają one tzw. białą listę, czyli bazę z informacjami o podatnikach VAT. Biała lista została wprowadzona ustawą z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona elektroniczny wykaz podmiotów:…

Frankowiczu, możesz zacząć działać!
201909.03
Off
0

Frankowiczu, możesz zacząć działać!

Osoby posiadające kredyty walutowe będą miały prostszą drogę do dochodzenia swoich praw w Sądach. Opinia Sądu Najwyższego oraz oczekiwany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dają nadzieję na korzystne rozwiązania dla konsumentów. Opinia Sądu Najwyższego Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 21 sierpnia 2019 r. opublikowało opracowanie dotyczące kredytów walutowych w tym kredytów frankowych. Jest to…

Nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na roboty budowlane
201908.27
Off
0

Nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na roboty budowlane

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych objętych tylko obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 prawa budowlanego. Taka decyzja organu ma miejsce, jeżeli realizacja określonego obiektu lub robót budowlanych może: naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować: – zagrożenie bezpieczeństwa…

Od 1 sierpnia 2019 r. osoby do 26 roku nie płacą PIT
201908.20
Off
0

Od 1 sierpnia 2019 r. osoby do 26 roku nie płacą PIT

Ustawą z 4 lipca 2019 r. uchwalono zmiany przepisów dotyczące tzw. zerowego PIT dla młodych. Wolne od podatku są przychody otrzymane przez podatnika przed ukończeniem 26 roku życia, do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł. Jakie dochody są wolne od podatku Wolne od podatku są dochody osiągane przez młode osoby z następujących źródeł:…

Interes strony a zasada wolności budowlanej
201908.13
Off
0

Interes strony a zasada wolności budowlanej

Zgodnie z art. 5 ust 1. p.b. obiekt budowlany należy projektować i budować w sposób określony w przepisach. Przestrzegać należy w szczególności przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej. Jednak art. 5 ust. 1 pkt 9) p.b. wskazuje również, że obiekt budowlany powinien zapewniać poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu…

Nowelizacja KSH: elektronizacja zgromadzeń wspólników
201908.06
Off
0

Nowelizacja KSH: elektronizacja zgromadzeń wspólników

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z 19 lipca 2019 r. dopuszcza udział w zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w zgromadzeniu wspólników poprzez środki komunikacji elektronicznej będzie decydować umowa spółki. Właśnie w umowie wspólnicy mają prawo dopuścić taką możliwość. Udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje…

Kiedy decyzja zakazująca dalszych robót budowlanych jest obligatoryjna?
201907.30
Off
0

Kiedy decyzja zakazująca dalszych robót budowlanych jest obligatoryjna?

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę może spowodować nałożenie przez organ nadzoru budowlanego obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego. W decyzji urząd określa zmiany, które inwestor musi uwzględnić w projekcie zamiennym oraz sam termin wykonania projektu. Zgodnie z prawem, decyzja organu nadzoru budowlanego następuje przed upływem 2 miesięcy od dnia…