Jak ustalić istotność odstąpienia od zatwierdzonego projektu?
201907.16
Off
0

Jak ustalić istotność odstąpienia od zatwierdzonego projektu?

Prawo budowlane przewiduje możliwość odstąpienia od projektu budowlanego. Co ważne, uprawnienie to dotyczy już zatwierdzonego projektu. Jak stanowi art. 36a ust. 1 p.b. istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Dodatkowo, prawo budowlane określa zakres, w…

Brak podatku od spadku po przedawnieniu
201907.09
Off
0

Brak podatku od spadku po przedawnieniu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji podatkowej potwierdził, że po przedawnieniu obowiązek zapłaty podatku od nowego składnika nie powstaje na nowo. W interpretacji nr 0111-KDIB2-2.4015.74.2019.1.HS z 21 czerwca 2019 r. uznaje, że po upływie pięciu lat od wydania postanowienia o nabyciu spadku, wobec ujawnionego po tym okresie nowego składnika majątku, nie ma obowiązku podatkowego. Stan…

Projekt budowlany a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
201907.02
Off
0

Projekt budowlany a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Organ udzielający pozwolenia na budowę musi sprawdzić zgodność rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek tak nakłada na organy administracji architektoniczno-budowlanej art. 35 ust. 1 p.b. Jak czytamy, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza m.in.: zgodność projektu budowlanego z ustaleniami…

Ułatwienia w nabywaniu nieruchomości rolnych
201906.25
Off
0

Ułatwienia w nabywaniu nieruchomości rolnych

Przepisy, ktore znacznie łagodzą ograniczenia w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi wchodzą w życie 26 czerwca 2019 r. na mocy nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zwiększenie powierzchni Po pierwsze, nowelizacja zwiększa powierzchnię nieruchomości rolnej, która może być nabyta przez osobę nie będącą rolnikiem indywidualnym z 0,3 ha do 1 hektara. Oznacza to wyłączenie działek poniżej 1 ha spod rygorów…

Kiedy można odstąpić od przepisów techniczno-budowlanych?
201906.18
Off
0

Kiedy można odstąpić od przepisów techniczno-budowlanych?

Stosowanie przepisów techniczno-budowlanych (art. 7 ust. 1 p.b.) jest obowiązkowe, jednakże prawo budowlane przewiduje możliwość odstępstwa. Uprawnienie to dotyczy jednak tylko przypadków szczególnie uzasadnionych. Kiedy można odstąpić od stosowania przepisów? Zgodnie z art. 9 ust. 1 p.b. w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 p.b. Odstępstwo to…

Czy sąsiad zawsze będzie stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie?
201906.11
Off
0

Czy sąsiad zawsze będzie stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie?

Z zastrzeżeniem art. 29-31 p.b., roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzję wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. Co ważne, zgodnie z regulacją zawartą w art. 28 ust. 2 p.b., w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę stronami są: inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Przepis ten…

Warunki zachowania ochrony patentowej
201906.05
Off
0

Warunki zachowania ochrony patentowej

Zgodnie z prawem własności przemysłowej, ochrona patentowa nie jest bezterminowa a patent może ulec wygaśnięciu. Art. 90 ust. 1 p.w.p. zawiera katalog przesłanek, których wystąpienie powoduje wygaśnięcie patentu, są to: upływ okresu, na który został udzielony, zrzeczenie się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie, nieuiszczenie w przewidzianym…

Roszczenie o wykup gruntu nie przedawnia się!
201906.04
Off
0

Roszczenie o wykup gruntu nie przedawnia się!

Roszczenie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, o nabycie przez posiadacza własności działki za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 231 § 2 k.c.) nie ulega przedawnieniu. Uchwałę taką wydał Sąd Najwyższy 16 maja 2019 r. Spór właściciela gruntu i Polskiej Spółki Gazownictwa Spór rozstrzygany…

Przesłanki decydujące o uznaniu budynku za trwale związany z gruntem
201905.29
Off
0

Przesłanki decydujące o uznaniu budynku za trwale związany z gruntem

Zgodnie z definicją sformułowaną w prawie budowlanym, budynkiem jest obiekt budowlany trwale związany z gruntem. Ponadto winien on być wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadać fundamenty i dach. Ciekawe orzeczenie dotyczące kwestii trwałego związania budynku z gruntem zostało wydane 18 kwietnia 2019 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W sprawie o…

IP BOX – preferencyjna stawka podatku dochodowego
201905.28
Off
0

IP BOX – preferencyjna stawka podatku dochodowego

IP Box to rozwiązanie prawne, które ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców. Przedsiębiorca, który osiąga dochody z prawa własności intelektualnej (IP) uzyskanego z działalności badawczo-rozwojowej lub z usług badawczo-rozwojowych zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych, może korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowego PIT oraz CIT. Kto korzysta? Dochód…