Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
201903.19
Off
0

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Tzw. dyrektywa CRM ma za zadanie harmonizację zasad działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, czyli przede wszystkim prawami do utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów. Na grunt polski implementuje ją ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. W tym artykule przedstawimy zakres regulacji nowej ustawy…

Ochrona dobra osobistego w postaci wizerunku
201903.12
Off
0

Ochrona dobra osobistego w postaci wizerunku

Kodeks cywilny zawiera otwarty katalog dóbr osobistych człowieka. Wśród nich, art. 23 k.c. wskazuje m.in. zdrowie, nazwisko czy wizerunek. Wizerunek osoby ma szczególne znaczenie w kontekście ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zachęcam także do zapoznania się z artykułem dotyczącym dóbr osobistych przedsiębiorcy, który przeczytasz tutaj. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia Zgodnie z art. 81 ust. 1 prawa…

Prawo do autorstwa utworu
201902.19
Off
0

Prawo do autorstwa utworu

Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, czytamy w art. 16 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Zatem zakres osobistych praw autorskich nie został ograniczony. Temat ten podejmowałem wcześniej m. in. tutaj. Zgodnie z wspomnianym art. 16 twórca ma prawo w szczególności do: autorstwa utworu, oznaczenia utworu…

Nabycie majątkowych praw autorskich do utworu pracowniczego
201902.05
Off
0

Nabycie majątkowych praw autorskich do utworu pracowniczego

Pracodawca nabywa utwór, który stworzył pracownik w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe przechodzą na pracodawcę w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. To prawo pracodawcy obowiązuje, jeżeli ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub umowa o pracę nie stanowią inaczej. Warto…

Stosowne wynagrodzenie w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych
201812.11
Off
0

Stosowne wynagrodzenie w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych

Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, ma wiele możliwości podjęcia ochrony przysługujących mu praw. Sposoby te zostały wymienione w art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Należą do nich prawo żądania: zaniechania naruszania; usunięcia skutków naruszenia; naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności,…

Udział w imprezie publicznej oznacza zgodę na publikację wizerunku…
201810.16
Off
0

Udział w imprezie publicznej oznacza zgodę na publikację wizerunku…

Wizerunek jest dobrem osobistym przysługującym każdemu człowiekowi. Jako dobro osobiste jest on na tyle istotny, że został bezpośrednio wskazany przez ustawodawcę w otwartym katalogu dóbr osobistych umieszczonym w art. 23 kodeksu cywilnego. Z tego względu wizerunek każdej osoby podlega ochronie. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („pr.aut.”) rozpowszechnianie…

Ochrona renomowanego znaku towarowego
201807.18
Off
0

Ochrona renomowanego znaku towarowego

W prawie własności przemysłowej nie znajdziemy definicji renomowanego znaku towarowego. Niemniej prawo wskazuje je wprost i chroni takie znaki . Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3) p.w.p. naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek…

Czy utwór zawsze jest dziełem?
201807.05
Off
0

Czy utwór zawsze jest dziełem?

Czy utwór zawsze jest dziełem? Umowa o dzieło jest jedną z umów nazwanych występujących w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Czy utworzone na podstawie takiej umowy dzieło będzie utworem? Jak do art. 627 k.c. ma się…

Ochrona wizerunku i korespondencji
201806.20
Off
0

Ochrona wizerunku i korespondencji

Powszechnie znany jest fakt, że wizerunek osoby oraz korespondencja podlegają ochronie. Gdyby jednak zapytać o zakres takiej ochrony bądź sytuacje, w których przestaje obowiązywać, mogłyby pojawić się problemy z odpowiedzią. Z tego względu warto przytoczyć bardzo szerokie i ważne orzeczenie wydane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie 19 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt…