Kontradyktaryjność postępowania spornego przed Urzędem Patentowym
201803.21
Off
0

Kontradyktaryjność postępowania spornego przed Urzędem Patentowym

O postępowaniu spornym prowadzonym przed Urzędem Patentowym pisałem już w tym artykule. W trybie postępowania spornego Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy m.in. o unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji (art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p.). Postępowanie przed Urzędem Patentowym jest kontradyktoryjne. Co to oznacza: że w konkretnym postępowaniu występują dwie strony,…

Wygaśnięcie umowy licencyjnej z mocy prawa
201803.07
Off
0

Wygaśnięcie umowy licencyjnej z mocy prawa

Zawarcie umowy licencyjnej jest jednym ze sposobów umożliwienia przez uprawnionego osobom trzecim korzystania ze swoich utworów (więcej przeczytasz o tym tutaj). Tytułem wstępu przypominam, że umowę licencyjną strony mogą zawrzeć na czas oznaczony albo na czas nieoznaczony. Umowa zawarta na czas nieoznaczony Zgodnie z art. 68 ust. 1 pr. aut., jeżeli umowa nie stanowi inaczej,…

Umowa a wyłączenie ochrony praw autorskich
201802.21
Off
0

Umowa a wyłączenie ochrony praw autorskich

Jak pisałem niedawno w tym artykule, w przypadku majątkowych praw autorskich, uprawniony może wystąpić względem osoby naruszającej z szeregiem roszczeń (na podst. art. 79 pr. aut.). Uprawniony może żądać, aby osoba naruszająca zaniechała naruszania praw uprawnionego, aby usunęła skutki dokonanego naruszenia, naprawiła wyrządzoną szkodę lub wydała uzyskane wskutek naruszenia korzyści. Ciekawy wyrok w kwestii art. 79…

Jakie są względne przeszkody rejestracji znaku towarowego?
201802.07
Off
0

Jakie są względne przeszkody rejestracji znaku towarowego?

Zgodnie z prawem własności przemysłowej, od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, podmiot który jest uprawniony do wcześniejszego znaku, lub też który jest uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec takiego zgłoszenia. Termin na zgłoszenie sprzeciwu wynosi 3 miesiące i zgodnie z art. 15217 ust. 1 p.w.p. nie podlega przywróceniu. Gdzie…

Charakter terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji Urzędu Patentowego
201801.10
Off
0

Charakter terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji Urzędu Patentowego

Prawo do wniesienia sprzeciwu od decyzji wydanej przez Urząd Patentowy przysługuje każdemu, a nie tylko stronie postępowania. Sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu musi być należycie umotywowany. Kwestię tę reguluje art. 246 ust. 1 prawa własności przemysłowej („p.w.p.”). Co istotne, termin na wniesienie sprzeciwu wynosi 6 miesięcy, a termin ten liczy się od dnia opublikowania informacji…

Twórca utworu? Tylko osoba fizyczna!
201712.12
Off
0

Twórca utworu? Tylko osoba fizyczna!

O twórcach, ich problemach oraz uprawnieniach i zobowiązaniach wynikających z prawa autorskiego pisałem już w swoich artykułach wielokrotnie. Dlatego, zachęcam do zapoznania się z artykułem nt. problemów współtwórczości, czy też z artykułem dotyczącym osobistych praw autorskich przysługującym twórcom, który przeczytasz tutaj. Dzisiaj chciałbym przytoczyć ciekawy wyrok, który zapadł niedawno przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie….

Kiedy Urząd odmówi udzielenia patentu?
201712.05
Off
0

Kiedy Urząd odmówi udzielenia patentu?

Proces udzielenia patentu rozpoczyna się od złożenia zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Zgodnie z art. 41 p.w.p. po takim zgłoszeniu Urząd nadaje mu numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym fakcie zgłaszającego. Postępowanie urzędowe może zakończyć się wydaniem decyzji o udzieleniu patentu – w przypadku spełnienia ustawowych warunków do jego uzyskania – lub też…

Wspólny znak towarowy a znak towarowy gwarancyjny
201711.21
Off
0

Wspólny znak towarowy a znak towarowy gwarancyjny

Organizacja posiadająca osobowość prawną, powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców, może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy przeznaczony do używania w obrocie przez tę organizację i przez zrzeszone w niej podmioty. (art. 136 ust. 1 p.w.p.) Jak rozumieć wspólny znak towarowy? Konieczne jest zwrócenie uwagi na dwie kluczowe kwestie. Po pierwsze, na podst. art. 136 ust….

Stosowne wynagrodzenie przy naruszeniu praw majątkowych
201711.14
Off
0

Stosowne wynagrodzenie przy naruszeniu praw majątkowych

Naruszenie majątkowych praw autorskich kreuje po stronie uprawnionego wiele możliwości dochodzenia swoich praw (zachęcam do zapoznania się z artykułem na ten temat tutaj). Zgodnie z art. 79 ust. 1 prawa autorskiego, uprawniony może żądać od osoby, która naruszyła jego prawa: i) zaniechania naruszania, ii) usunięcia skutków naruszenia, oraz iii) naprawienia wyrządzonej szkody. Trzeci z powyższych…

Czy wolno uzupełniać zgłoszenie patentu?
201710.31
Off
0

Czy wolno uzupełniać zgłoszenie patentu?

Dokonując zgłoszenia wynalazku należy przedstawić Urzędowi Patentowemu stosowne dokumenty. Art. 31 p.w.p. zwraca uwagę, że zgłoszenie wynalazku powinno obejmować m.in. podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia, wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego, jak również opis wynalazku ujawniający jego istotę. Poprawki i uzupełnienia zgłoszenia wynalazku Zgodnie z art. 37 ust. 1 p.w.p….