Czy organ zawsze będzie weryfikował oświadczenia inwestora?
201811.13
Off
0

Czy organ zawsze będzie weryfikował oświadczenia inwestora?

W swoim niedawnym artykule (przeczytasz go tutaj) podjąłem temat skuteczności oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością. Dzisiejszy artykuł chciałbym również poświęcić temu zagadnieniu, jednak spojrzę na nie z nieco innej strony. Oświadczenie – warunek wydania pozwolenia na budowę Prawo budowlane przewiduje szereg czynności, które należy wykonać, aby móc uzyskać pozwolenie na budowę (lub też rozbiórkę obiektu budowlanego)….

Skuteczność oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością
201811.06
Off
0

Skuteczność oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością

Każdy jest uprawniony do zabudowy nieruchomości gruntowej. Ważne, aby zgodnie z art. 4 prawa budowlanego był w stanie wykazać prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami. Czy można wykazać wspomniane prawo oświadczeniem? Oświadczenie może być niewystarczające Ważny – z punktu widzenia mocy oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością – wyrok  wydał 17 października…

Najem mieszkania w innej miejscowości kosztem uzyskania przychodu?
201810.24
Off
0

Najem mieszkania w innej miejscowości kosztem uzyskania przychodu?

Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki na najem mieszkania w innej miejscowości przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 3 października 2018 r (0114-KDIP3-1.4011. 416.2018.1.MT). Stan faktyczny Wątpliwości, co do właściwego rozliczania kosztów uzyskania przychodu przedstawił  Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Świadczy on usługi w…

Zmiana pozwolenia na budowę a ciągłość postępowania
201810.23
Off
0

Zmiana pozwolenia na budowę a ciągłość postępowania

W prawie budowlanym dopuszczalne jest istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Zachęcam do zapoznania się z moim artykułem na ten temat. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego Zgodnie z art. 36a ust. 1 p.b., istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie…

Błędny projekt budowlany zamienny a nakaz rozbiórki
201809.25
Off
0

Błędny projekt budowlany zamienny a nakaz rozbiórki

Organ nadzoru budowlanego jest uprawniony do wydania postawienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych, chociażby w przypadku, kiedy są one prowadzone bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia. Prawo budowlane o istotnym odstąpieniu od projektu Jak stanowi art. 51 ust. 1 p.b., w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę działania podejmuje organ nadzoru…

Inwestycje mieszkaniowe wg nowej ustawy
201809.18
Off
0

Inwestycje mieszkaniowe wg nowej ustawy

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U.2018.1496) weszła w życie 22 sierpnia 2018 r. Ustawa ta – zwana przez część komentatorów „lex deweloper” – w znaczący sposób zmienia sposób przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Przypomnijmy, że za inwestycję mieszkaniową ustawa uznaje przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstaną…

Jak rozumieć odpowiednie usytuowanie obiektu na działce?
201809.11
Off
0

Jak rozumieć odpowiednie usytuowanie obiektu na działce?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 prawa budowlanego, projektując i budując obiekt budowlany należy spełnić wiele przesłanek. Wśród nich znajduje się obowiązek zapewnienia odpowiedniego usytuowania obiektu budowlanego na działce budowlanej (pkt 8). Jak należy rozumieć ten obowiązek? Ochrona interesów osób trzecich Analizując orzecznictwo sądów w zakresie przedmiotowego przepisu, można dojść do wniosku, że przepis ten odnosi…

Konieczność doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem
201809.04
Off
0

Konieczność doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem

W trakcie korzystania z obiektu budowlanego może się okazać, że przestał on spełniać wymagane prawem normy. W przypadku wystąpienia takich sytuacji, organy nadzoru budowlanego podejmują działania przewidziane w prawie budowlanym. Zgodnie z art. 66 ust. 1 p.b. organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku, jeżeli stwierdzi, że…

Inwestor w procesie budowlanym
201808.22
Off
0

Inwestor w procesie budowlanym

W rozumieniu ustawy prawo budowlane uczestnikami procesu budowlanego są inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robót (art. 17 p.b.). Jednak w całej ustawie nie znajdziemy definicji pojęcia „inwestor”, o którym wspomina art. 17 p.b. Jak zatem należy rozumieć to wyrażenie? Kogo należy traktować jako inwestora w prawie budowlanym? Kluczowe jest orzecznictwo…

Inwestycja a dostęp do drogi publicznej
201808.07
Off
0

Inwestycja a dostęp do drogi publicznej

Jednym z wymogów, który musi spełnić inwestor przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej jest zapewnienie dostępu do drogi publicznej (art. 5 ust. 1 pkt 9 p.b). Czy zatem inwestor jest zobowiązany wejść w posiadanie terenu znajdującego się przy drodze publicznej? Ważny wyrok w tej kwestii wydał 6 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt…