Który ze współwłaścicieli odpowiada za usunięcie nieprawidłowości?
201804.18
Off
0

Który ze współwłaścicieli odpowiada za usunięcie nieprawidłowości?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany utrzymywać i użytkować go zgodnie z zasadami – w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska. Musi również utrzymywać obiekt w należytym stanie technicznym i estetycznym. O relacji art. 61 prawa budowlanego (opisanego częściowo wyżej) z art. 66 p.b., który dotyczy nieprawidłowości stwierdzonych w obiekcie budowlanym…

Uwaga! Przepis prawa budowlanego niezgodny z Konstytucją RP!
201803.01
Off
0

Uwaga! Przepis prawa budowlanego niezgodny z Konstytucją RP!

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą art. 16 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Wyrok w sprawie o sygn. akt K 39/15 zapadł 7 lutego 2018 r. Treść przepisu niezgodnego z Konstytucją Zgodnie z art. 16 ust. 3 p.b. minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem…

Czy modernizacja i remont oznaczają to samo?
201802.14
Off
0

Czy modernizacja i remont oznaczają to samo?

W powszechnym języku wydaje się, że pojęcie „modernizacji” oraz „remontu” można stosować zamiennie. W prawie jednak, należy bardzo ostrożnie podchodzić do możliwości zamiennego stosowania wyrażeń, gdyż w praktyce mogą one oznaczać coś innego. Zamiana może prowadzić do poważnych nieporozumień. Tak właśnie wygląda sprawa dwóch pozornie podobnych pojęć – modernizacji i remontu. Czy w prawie znajdziemy…

Czym charakteryzuje się urządzenie budowlane?
201801.31
Off
0

Czym charakteryzuje się urządzenie budowlane?

Temat urządzeń budowlanych był już podejmowany w moich wcześniejszych artykułach. Zachęcam do zapoznania się z tym zagadnieniem tutaj. Niejako w ramach uzupełnienia wspomnianego artykułu, chciałbym przytoczyć wyrok, który wydał niedawno Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Orzeczenie z 24 listopada 2017 r. (sygn. akt II OSK 544/16) poruszało właśnie kwestię urządzeń budowlanych i ich cech. NSA o budowie i robotach…

Zagrożenie bezpieczeństwa a prawo dokonania rozbiórki
201801.24
Off
0

Zagrożenie bezpieczeństwa a prawo dokonania rozbiórki

Co do zasady, rozbiórka obiektów budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Prawo budowlane przewiduje jednak pewne wyjątki od tego obowiązku. Jednym z nich jest bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Wcześniej tylko wspomniałem o tym przypadku tutaj, dzisiaj chciałbym wyjaśnić, co oznacza to uprawnienie. Jakie uprawnienie przyznaje prawo budowlane? Zgodnie z art….

Remont czy już odbudowa?
201801.02
Off
0

Remont czy już odbudowa?

Prawo budowlane wyraźnie rozróżnia pojęcia remontu oraz budowy. Wyrażeń tych nie można stosować zamiennie, gdyż oznaczają coś zupełnie innego. W zakresie pojęcia budowa – które jest szersze aniżeli remont – znajduje się m.in. rozbudowa, nadbudowa jak również odbudowa. Temu ostatniemu poświęcę dzisiejszy artykuł. Kiedy prace są remontem, a kiedy odbudową? Na powyższe pytanie udzielił odpowiedzi…

Nakaz rozbiórki lub powrót do stanu poprzedniego
201712.06
Off
0

Nakaz rozbiórki lub powrót do stanu poprzedniego

Organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego, wybudowanego niezgodnie z prawem. Jeżeli jednak, organ nie wyda decyzji o rozbiórce obiektu, to wstrzymuje on postanowieniem prowadzenie robót budowlanych. Zgodnie z art. 50 ust. 1 p.b., postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót dotyczy prac wykonywanych m.in.: – bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, – w sposób…

Zgłoszenie budowy a obowiązek uzyskania pozwoleń
201711.28
Off
0

Zgłoszenie budowy a obowiązek uzyskania pozwoleń

Rozpoczynając budowę należy uzyskać pozwolenie. Natomiast w przypadku budowy czy remontu wymienionego w art. 30 ust. 1 prawa budowlanego, wystarczy zgłoszenie prowadzonych prac. W takim przypadku organ ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu oraz żądania uzyskania pozwolenia. Na czym polega to uprawnienie organu? I w jakich okolicznościach organ może zgłosić sprzeciw do prowadzonych prac budowlanych? Przeczytasz w…

Obowiązek przedstawienia ekspertyzy organom administracji
201711.07
Off
0

Obowiązek przedstawienia ekspertyzy organom administracji

Właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest udostępnić informacje i dokumenty na żądanie organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Obowiązek przedstawienia dokumentacji dotyczącej m.in. prowadzenia robót, przekazywania obiektu budowlanego do użytkowania, czy też związanych z użytkowaniem obiektu, wynika z przepisów prawa budowlanego. Ekspertyza na żądanie organu W dzisiejszym artykule chciałbym szerzej omówić uprawnienie organu wynikające z art. 81c ust. 2 p.b….

Pojęcie przebudowy w prawie budowlanym
201710.10
Off
0

Pojęcie przebudowy w prawie budowlanym

Prawo budowlane rozróżnia pojęcia remontu i przebudowy. O pierwszym wymienionym rodzaju robót – polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego – pisałem tutaj. Dzisiaj z kolei chciałbym przybliżyć pojęcie przebudowy, a także zwrócić uwagę jak rozumieć rozbudowę. Tej definicji nie znajdziemy bowiem w Ustawie Prawo budowlane. Przebudowa to zmiana, nie odtworzenie Zgodnie z art. 3 pkt 7a…