Czy modernizacja i remont oznaczają to samo?
201802.14
Off
0

Czy modernizacja i remont oznaczają to samo?

W powszechnym języku wydaje się, że pojęcie „modernizacji” oraz „remontu” można stosować zamiennie. W prawie jednak, należy bardzo ostrożnie podchodzić do możliwości zamiennego stosowania wyrażeń, gdyż w praktyce mogą one oznaczać coś innego. Zamiana może prowadzić do poważnych nieporozumień. Tak właśnie wygląda sprawa dwóch pozornie podobnych pojęć – modernizacji i remontu. Czy w prawie znajdziemy…

Czym charakteryzuje się urządzenie budowlane?
201801.31
Off
0

Czym charakteryzuje się urządzenie budowlane?

Temat urządzeń budowlanych był już podejmowany w moich wcześniejszych artykułach. Zachęcam do zapoznania się z tym zagadnieniem tutaj. Niejako w ramach uzupełnienia wspomnianego artykułu, chciałbym przytoczyć wyrok, który wydał niedawno Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Orzeczenie z 24 listopada 2017 r. (sygn. akt II OSK 544/16) poruszało właśnie kwestię urządzeń budowlanych i ich cech. NSA o budowie i robotach…

Zagrożenie bezpieczeństwa a prawo dokonania rozbiórki
201801.24
Off
0

Zagrożenie bezpieczeństwa a prawo dokonania rozbiórki

Co do zasady, rozbiórka obiektów budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Prawo budowlane przewiduje jednak pewne wyjątki od tego obowiązku. Jednym z nich jest bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Wcześniej tylko wspomniałem o tym przypadku tutaj, dzisiaj chciałbym wyjaśnić, co oznacza to uprawnienie. Jakie uprawnienie przyznaje prawo budowlane? Zgodnie z art….

Remont czy już odbudowa?
201801.02
Off
0

Remont czy już odbudowa?

Prawo budowlane wyraźnie rozróżnia pojęcia remontu oraz budowy. Wyrażeń tych nie można stosować zamiennie, gdyż oznaczają coś zupełnie innego. W zakresie pojęcia budowa – które jest szersze aniżeli remont – znajduje się m.in. rozbudowa, nadbudowa jak również odbudowa. Temu ostatniemu poświęcę dzisiejszy artykuł. Kiedy prace są remontem, a kiedy odbudową? Na powyższe pytanie udzielił odpowiedzi…

Nakaz rozbiórki lub powrót do stanu poprzedniego
201712.06
Off
0

Nakaz rozbiórki lub powrót do stanu poprzedniego

Organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego, wybudowanego niezgodnie z prawem. Jeżeli jednak, organ nie wyda decyzji o rozbiórce obiektu, to wstrzymuje on postanowieniem prowadzenie robót budowlanych. Zgodnie z art. 50 ust. 1 p.b., postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót dotyczy prac wykonywanych m.in.: – bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, – w sposób…

Zgłoszenie budowy a obowiązek uzyskania pozwoleń
201711.28
Off
0

Zgłoszenie budowy a obowiązek uzyskania pozwoleń

Rozpoczynając budowę należy uzyskać pozwolenie. Natomiast w przypadku budowy czy remontu wymienionego w art. 30 ust. 1 prawa budowlanego, wystarczy zgłoszenie prowadzonych prac. W takim przypadku organ ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu oraz żądania uzyskania pozwolenia. Na czym polega to uprawnienie organu? I w jakich okolicznościach organ może zgłosić sprzeciw do prowadzonych prac budowlanych? Przeczytasz w…

Obowiązek przedstawienia ekspertyzy organom administracji
201711.07
Off
0

Obowiązek przedstawienia ekspertyzy organom administracji

Właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest udostępnić informacje i dokumenty na żądanie organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Obowiązek przedstawienia dokumentacji dotyczącej m.in. prowadzenia robót, przekazywania obiektu budowlanego do użytkowania, czy też związanych z użytkowaniem obiektu, wynika z przepisów prawa budowlanego. Ekspertyza na żądanie organu W dzisiejszym artykule chciałbym szerzej omówić uprawnienie organu wynikające z art. 81c ust. 2 p.b….

Pojęcie przebudowy w prawie budowlanym
201710.10
Off
0

Pojęcie przebudowy w prawie budowlanym

Prawo budowlane rozróżnia pojęcia remontu i przebudowy. O pierwszym wymienionym rodzaju robót – polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego – pisałem tutaj. Dzisiaj z kolei chciałbym przybliżyć pojęcie przebudowy, a także zwrócić uwagę jak rozumieć rozbudowę. Tej definicji nie znajdziemy bowiem w Ustawie Prawo budowlane. Przebudowa to zmiana, nie odtworzenie Zgodnie z art. 3 pkt 7a…

Prawo dysponowania nieruchomością a umowa przedwstępna
201709.20
Off
0

Prawo dysponowania nieruchomością a umowa przedwstępna

Czy zawarta pomiędzy stronami umowa przedwstępna uprawnia nabywcę do dysponowania nieruchomością na cele budowlane? Ważne orzeczenie w tym temacie wydał 12 lipca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (II OSK 2316/16). Stanowisko GINB W sprawie, którą rozpatrywał Naczelny Sąd Administracyjny, Generalny Inspektor Nadzoru Budowalnego („GINB”) stwierdził, że prawo do dysponowania pewnymi nieruchomościami, inwestor wywodził m.in. z…

Obszar oddziaływania obiektu w budownictwie
201709.13
Off
0

Obszar oddziaływania obiektu w budownictwie

Oddziaływanie planowanej inwestycji nie ogranicza się jedynie do działki, na której będzie ona prowadzona. Niejednokrotnie inwestycja oddziałuje także na tereny sąsiednie, które nie są przedmiotem zainteresowania inwestora. Warto zdawać sobie sprawę, że w prawie budowlanym istnieje definicja obszaru oddziaływania obiektu. W obrębie tak wyznaczonego terenu możliwe jest dokonywanie ograniczeń chociażby w zabudowie otoczenia obiektu budowlanego….