Interes strony a zasada wolności budowlanej
201908.13
Off
0

Interes strony a zasada wolności budowlanej

Zgodnie z art. 5 ust 1. p.b. obiekt budowlany należy projektować i budować w sposób określony w przepisach. Przestrzegać należy w szczególności przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej. Jednak art. 5 ust. 1 pkt 9) p.b. wskazuje również, że obiekt budowlany powinien zapewniać poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu…

Kiedy decyzja zakazująca dalszych robót budowlanych jest obligatoryjna?
201907.30
Off
0

Kiedy decyzja zakazująca dalszych robót budowlanych jest obligatoryjna?

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę może spowodować nałożenie przez organ nadzoru budowlanego obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego. W decyzji urząd określa zmiany, które inwestor musi uwzględnić w projekcie zamiennym oraz sam termin wykonania projektu. Zgodnie z prawem, decyzja organu nadzoru budowlanego następuje przed upływem 2 miesięcy od dnia…

Jak ustalić istotność odstąpienia od zatwierdzonego projektu?
201907.16
Off
0

Jak ustalić istotność odstąpienia od zatwierdzonego projektu?

Prawo budowlane przewiduje możliwość odstąpienia od projektu budowlanego. Co ważne, uprawnienie to dotyczy już zatwierdzonego projektu. Jak stanowi art. 36a ust. 1 p.b. istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Dodatkowo, prawo budowlane określa zakres, w…

Projekt budowlany a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
201907.02
Off
0

Projekt budowlany a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Organ udzielający pozwolenia na budowę musi sprawdzić zgodność rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek tak nakłada na organy administracji architektoniczno-budowlanej art. 35 ust. 1 p.b. Jak czytamy, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza m.in.: zgodność projektu budowlanego z ustaleniami…

Ułatwienia w nabywaniu nieruchomości rolnych
201906.25
Off
0

Ułatwienia w nabywaniu nieruchomości rolnych

Przepisy, ktore znacznie łagodzą ograniczenia w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi wchodzą w życie 26 czerwca 2019 r. na mocy nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zwiększenie powierzchni Po pierwsze, nowelizacja zwiększa powierzchnię nieruchomości rolnej, która może być nabyta przez osobę nie będącą rolnikiem indywidualnym z 0,3 ha do 1 hektara. Oznacza to wyłączenie działek poniżej 1 ha spod rygorów…

Kiedy można odstąpić od przepisów techniczno-budowlanych?
201906.18
Off
0

Kiedy można odstąpić od przepisów techniczno-budowlanych?

Stosowanie przepisów techniczno-budowlanych (art. 7 ust. 1 p.b.) jest obowiązkowe, jednakże prawo budowlane przewiduje możliwość odstępstwa. Uprawnienie to dotyczy jednak tylko przypadków szczególnie uzasadnionych. Kiedy można odstąpić od stosowania przepisów? Zgodnie z art. 9 ust. 1 p.b. w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 p.b. Odstępstwo to…

Czy sąsiad zawsze będzie stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie?
201906.11
Off
0

Czy sąsiad zawsze będzie stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie?

Z zastrzeżeniem art. 29-31 p.b., roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzję wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. Co ważne, zgodnie z regulacją zawartą w art. 28 ust. 2 p.b., w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę stronami są: inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Przepis ten…

Roszczenie o wykup gruntu nie przedawnia się!
201906.04
Off
0

Roszczenie o wykup gruntu nie przedawnia się!

Roszczenie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, o nabycie przez posiadacza własności działki za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 231 § 2 k.c.) nie ulega przedawnieniu. Uchwałę taką wydał Sąd Najwyższy 16 maja 2019 r. Spór właściciela gruntu i Polskiej Spółki Gazownictwa Spór rozstrzygany…

Przesłanki decydujące o uznaniu budynku za trwale związany z gruntem
201905.29
Off
0

Przesłanki decydujące o uznaniu budynku za trwale związany z gruntem

Zgodnie z definicją sformułowaną w prawie budowlanym, budynkiem jest obiekt budowlany trwale związany z gruntem. Ponadto winien on być wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadać fundamenty i dach. Ciekawe orzeczenie dotyczące kwestii trwałego związania budynku z gruntem zostało wydane 18 kwietnia 2019 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W sprawie o…

Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę
201905.22
Off
0

Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę

Uchylając decyzję o pozwoleniu na budowę organ nie bada ponownie, czy nastąpiło istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 10 kwietnia 2019 r. W sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt II SA/Łd 102/19 sąd podkreślił, że ocena w tym zakresie dokonywana…