Przedsiębiorco, broń swoich dóbr osobistych!
201804.25
Off
0

Przedsiębiorco, broń swoich dóbr osobistych!

Prawo do ochrony dóbr osobistych przysługuje także przedsiębiorcom! Szczególnie w dobie Internetu, kiedy coraz częściej jesteśmy świadkami zjawiska nazywanego „czarnym PR-em”, przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę z przysługujących im uprawnień. Jakie prawa ma przedsiębiorca? Dobrami osobistymi człowieka, są m.in. cześć, nazwisko, pseudonim czy wizerunek (art. 23 k.c.). Jeżeli dobra te zostały zagrożone cudzym działaniem, podlegają…

Obowiązek wydania wyroku przez Sąd administracyjny na podstawie akt sprawy
201804.03
Off
0

Obowiązek wydania wyroku przez Sąd administracyjny na podstawie akt sprawy

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. Sprawowana przez nie kontrola obejmuje orzekanie m.in. w sprawach skarg na decyzje administracyjne, pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach czy skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego. Na poparcie swoich twierdzeń, w postępowaniu strony mogą przedstawiać dowody. Zgodnie z art. 133 p.p.s.a., sąd…

Kiedy otrzymasz zwrot całej opłaty sądowej?
201803.14
Off
0

Kiedy otrzymasz zwrot całej opłaty sądowej?

Ważną uchwałę w sprawie zwrotu opłaty sądowej w całości podjął Sąd Najwyższy w uchwale z 23 lutego 2018 r. Stanowiący zachętę do polubownego rozwiązywania sporów zwrot całej opłaty sądowej, stosowany jest tylko przy ugodzie sądowej i przed mediatorem. Zagadnienie prawne Sąd Najwyższy rozstrzygał wątpliwość, czy w przypadku cofnięcia powództwa należy się zwrot całej opłaty sądowej…

Skarga na czynności komornika wreszcie za jego pośrednictwem – zmiany w procedurze cywilnej ważne również w sukcesji
201609.22
Off
0

Skarga na czynności komornika wreszcie za jego pośrednictwem – zmiany w procedurze cywilnej ważne również w sukcesji

Zmieniony 8 września 2016 r. kodeks postępowania cywilnego wprowadził rewolucję w sposobie składania skarg na czynności komornika. Dotychczas takie skargi składane były bezpośrednio do sądu. Z tego powodu komornik, często dopiero po kilku dniach dowiadywał się o zaskarżeniu jego czynności. Skarga za pośrednictwem komornika Nowelizacja ułatwia sposób składania skarg na czynności komornicze, wprowadzając obowiązek składania…

Elektroniczne biuro podawcze – ułatwienia procedury cywilnej – ważne również w sukcesji
201609.19
Off
0

Elektroniczne biuro podawcze – ułatwienia procedury cywilnej – ważne również w sukcesji

Po ostatnich nowelizacjach kodeksu postępowania cywilnego (1 lipca i 18 września 2016 r.) istnieje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w szerszym niż dotychczas zakresie. Możliwe jest także dokonywanie doręczeń elektronicznych w postępowaniach cywilnych. Do tej pory korzystanie z systemu teleinformatycznego dotyczyło wyłącznie postępowań upominawczych. Elektroniczne biuro podawcze Strona postępowania może w konkretnej sprawie wybrać…

Upadłość – czym jest i jakie są jej skutki
201606.14
Off
0

Upadłość – czym jest i jakie są jej skutki

O upadłości nie chce myśleć żaden przedsiębiorca. Wydaje się, że jest to temat zbędny, szczególnie, gdy firma dobrze prosperuje. Jednak podstawowa wiedza o tym, jak należy sobie radzić w procesie upadłościowym, jest niezbędna dla każdego przedsiębiorcy – potencjalnego dłużnika lub wierzyciela. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, czyli utracił zdolność…

Tymczasowe aresztowanie pracownika. Co musi wiedzieć pracodawca?
201603.04
Off
0

Tymczasowe aresztowanie pracownika. Co musi wiedzieć pracodawca?

Pracownik, który został tymczasowo aresztowany, traci prawo do wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego, jednak należy mu się ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. W takiej sytuacji pracodawca powinien znać swoje prawa w zakresie wypowiedzenia umowy, wynagrodzenia oraz urlopu dla aresztowanego pracownika. Mimo że wydaje się, że sytuacje takie zdarzają się niezmiernie rzadko, aresztowanie pracownika może spotkać każdego przedsiębiorcę. Tymczasowe aresztowanie powodem…

Wzrost ilości zwrotów aktów oskarżenia po nowelizacji K.P.K.
201601.14
Off
0

Wzrost ilości zwrotów aktów oskarżenia po nowelizacji K.P.K.

Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) gruntownie zmieniła model postępowania karnego, zwłaszcza na etapie postępowania jurysdykcyjnego. W obecnie prowadzonej, szerokiej dyskusji nad zmianami, stosunkowo mało czasu poświęcono zagadnieniu, które w pierwszych tygodniach obowiązywania nowelizacji uwidoczniło się w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Wstępna kontrola aktu oskarżenia po nowelizacji Chodzi tu rzecz jasna o drastyczny spadek wpływu aktów…

Czynny żal – wszystko co musisz wiedzieć o akcie skruchy przed fiskusem
201601.08
Off
0

Czynny żal – wszystko co musisz wiedzieć o akcie skruchy przed fiskusem

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy wobec państwa jest przestrzeganie prawa i opłacanie podatków w terminie. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy nie wystawił on rachunku czy faktury na czas albo nie złożył stosownego oświadczenia do urzędu skarbowego? Kiedy można skorzystać z instytucji czynnego żalu? W kodeksie karnym skarbowym (KKS) funkcjonuje instytucja czynnego żalu. Ustawodawca pozwala, pod pewnymi…

Darowizna składników majątku przez dłużnika. Przestępstwo?
201511.02
Off
0

Darowizna składników majątku przez dłużnika. Przestępstwo?

Zdarza się, że prowadzący przedsiębiorstwo poprzez rozdysponowanie składników swojego majątku zmniejsza czy wręcz udaremnia możliwość spełnienia zobowiązania wobec wierzycieli. Powstaje pytanie, kiedy takie zachowanie oznacza odpowiedzialność karną? Kiedy darowizna może być przestępstwem? W art. 300 § 1 Kodeksu karnego przewidziano jako formę zachowania sprawczego darowanie składników majątku. W doktrynie zaprezentowano pogląd, iż w tym przypadku…