Korzystanie​ ​przez​ ​wykonawcę​ ​z​ ​usług​ ​podwykonawców​ ​w​ ​zamówieniach​ ​publicznych
201609.23
Off
0

Korzystanie​ ​przez​ ​wykonawcę​ ​z​ ​usług​ ​podwykonawców​ ​w​ ​zamówieniach​ ​publicznych

Co do zasady, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, występują dwa podmioty: Zamawiający oraz Wykonawca. Ten stan rzeczy może być na różnorakie sposoby modyfikowany np. poprzez wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia (konsorcjum), czy też poprzez wykonanie części zamówienia przez zatrudnionych podwykonawców. Właśnie tej drugiej sytuacji chciałbym poświęcić dzisiejszy artykuł. Podwykonawca w zamówieniu publicznym…

Nowe przepisy o uwzględnianiu odwołań!
201609.15
Off
0

Nowe przepisy o uwzględnianiu odwołań!

Ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych (obowiązuje od 28 lipca 2016 r.) pozwala Zamawiającemu uwzględnić tylko część zarzutów wnoszonych przez odwołującego. Jeżeli podmiot wnoszący odwołanie wycofa pozostałe zarzuty, postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą zostaje umorzone… Jakie inne warunki muszą zostać spełnione, aby mógł zaistnieć powyższy scenariusz? Oraz jakie prawa przysługują zamawiającemu, przeciwko któremu wnoszone jest odwołanie?…

Nowe wymogi w stosunku do wykonawców! Nowelizacja PZP
201609.06
Off
0

Nowe wymogi w stosunku do wykonawców! Nowelizacja PZP

W swoim niedawnym artykule informowałem o niektórych zmianach, które niesie ze sobą nowelizacja Ustawy prawo zamówień publicznych. Zwracałem w nim uwagę m.in. na nowe regulacje dotyczące opisywania przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane. Dzisiaj wyjaśniam treść nowego artykułu ustawy (art. 22d p.z.p.), obowiązującego od 28 lipca 2016 r. Prawo to pozwala zwiększać wymagania w stosunku…

Trzy przypadki, w których KIO odrzuci odwołanie
201608.26
Off
0

Trzy przypadki, w których KIO odrzuci odwołanie

Wniesienie odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, którą ten podjął w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest prawem każdego wykonawcy. Izba ma 15 dni od dnia doręczenia odwołania jej Prezesowi na rozpoznanie dokumentów. A Prezes Izby może być wyłącznym adresatem odwołania (art. 180 ust. 4 p.z.p.). Prawo zamówień publicznych zawiera także katalog zamknięty sytuacji,…

Postępowanie dowodowe przed KIO
201608.22
Off
0

Postępowanie dowodowe przed KIO

Każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia ma prawo do wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu. Co za tym idzie, strony postępowania odwoławczego mogą przedstawiać dowody na poparcie swoich twierdzeń. O czym należy pamiętać przedstawiając dowody? Czy Izba pomoże w ich szukaniu? Jak radzić sobie z ofertą o…

Nowelizacja PZP zmienia zasady opisywania przedmiotu zamówienia!
201608.11
Off
0

Nowelizacja PZP zmienia zasady opisywania przedmiotu zamówienia!

Nowe zasady opisywania przedmiotu zamówienia obowiązują od 28 lipca 2016 r.! Art. 29 Prawa zamówień publicznych wskazuje kolejne warunki, których musi przestrzegać zamawiający, aby opis przedmiotu był zgodny z prawem. Jak należy opisywać przedmiot zamówienia? A także co się zmieniło z końcem lipca? Zachęcam do lektury! O czym pamiętać opisując przedmiot zamówienia? Prawo zamówień publicznych…

Konsorcjum a zmowa przetargowa
201608.05
Off
0

Konsorcjum a zmowa przetargowa

Prawo zamówień publicznych nie określa szczególnych wymagań wobec wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie – w ramach konsorcjum. Jednak ustawa o ochronie konkurencji i konsumenta zakazuje zawierania antykonkurencyjnych porozumień (art. 6). Co taki zapis oznacza dla wykonawców? Dowiesz się, czytając poniży artykuł. „Konsorcjum antykonkurencyjne” Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta już wielokrotnie przedstawiał stanowisko,…

Zaliczka w zamówieniach publicznych
201607.29
Off
1

Zaliczka w zamówieniach publicznych

Przekazanie zaliczki dla wykonawcy realizującego zamówienie publiczne jest możliwe. Pomimo braku definicji „zaliczki” w prawie zamówień publicznych (dalej „PZP”), a nawet w kodeksie cywilnym, zamawiający może partycypować w kosztach prowadzonego zamówienia jeszcze przed faktycznym jego zrealizowaniem. Stosowanie zaliczek jest jednak uwarunkowane spełnieniem przesłanek, które wskażę w dzisiejszym artykule. Zaliczka – przywilej czy obowiązek zamawiającego? Udzielenie…

Zamieszczenie i zmiana treści ogłoszenia
201607.25
Off
0

Zamieszczenie i zmiana treści ogłoszenia

Większości zamówień dotyczy obowiązek publikacji ogłoszenia o ich udzieleniu. W art. 3. i 4. p.z.p. wskazane są także podmioty, których dotyczy ustawa oraz przedmiotowe zamówienia wykluczone z jej zakresu. Kto jest zobowiązany do publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a kogo ten zapis nie dotyczy? Jak można zmienić opublikowane wcześniej ogłoszenie? I kto jest wykluczony ze stosowania…

Wykluczenie z przetargu za poważne uchybienie obowiązkom zawodowym
201607.18
Off
0

Wykluczenie z przetargu za poważne uchybienie obowiązkom zawodowym

Wykluczenie z postępowania przetargowego powoduje, że oferta wykonawcy zostaje z góry odrzucona. Pisałem już o tym TUTAJ. Przesłanki, które prowadzą do wykluczenia z postępowania zostały wymienione w art. 24 p.z.p. Dzisiaj poruszę kwestię wykluczenia jako kary za poważne naruszenie obowiązków zawodowych opisanego w ustępie 2a ww. przepisu. Poprzednie przepisy Do 19 października 2014 r. Urząd…