Przepisy przejściowe w zakresie zmian przedawnienia roszczeń cywilnych
201809.05
Off
0

Przepisy przejściowe w zakresie zmian przedawnienia roszczeń cywilnych

autor w Sukcesja

Zmianami wprowadzonymi w kodeksie cywilnym skrócono terminy przedawnienia roszczeń  (pisaliśmy już o tym tutaj http://szolajski.com/publikacje/sukcesja/zmiany-zasad-przedawnienia-roszczen-uwagi-wstepne/ ). Natomiast zmianą zasad przedawnienia roszczeń wobec konsumentów w istotny sposób poprawiono ich sytuację (więcej przeczytasz tutaj http://szolajski.com/publikacje/sukcesja/przedawnienie-roszczen-wobec-konsumentow-nowe-zasady/ ). Jednak tak istotne zmiany wymagają szczegółowych przepisów przejściowych, które mają wskazać jak i kiedy należy stosować nowe terminy przedawnienia roszczeń. Przepisy przejściowe Przepisy przejściowe dotyczą…

Przedawnienie roszczeń wobec konsumentów – nowe zasady
201808.15
Off
0

Przedawnienie roszczeń wobec konsumentów – nowe zasady

Znowelizowany 9 lipca 2018 r. kodeks cywilny, skracając okres przedawnienia roszczeń wprowadził szczegółowe przepisy dotyczące konsumentów. O nowelizacji kodeksu cywilnego pisałem już wcześniej tutaj. Przedawnienie roszczenia wobec konsumenta definitywne Zgodnie z nowym § 2 1 art. 117 k.c., po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Konsument nie musi podnosić…

Zmiany zasad przedawnienia roszczeń – uwagi wstępne
201807.31
Off
0

Zmiany zasad przedawnienia roszczeń – uwagi wstępne

Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie zasad dotyczących przedawnienia roszczeń weszła w życie 9 lipca 2018 r. Zmiana wynika z ustawy z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Skrócenie terminu przedawnienia roszczeń Od 9 lipca 2018 r. obowiązują następujące terminy przedawnienia roszeń cywilnych: ogólny termin przedawnienia – 6…

Zmiany w ustawie deweloperskiej niekorzystne dla firm rodzinnych
201806.19
Off
0

Zmiany w ustawie deweloperskiej niekorzystne dla firm rodzinnych

Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego czyli tzw. ustawy deweloperskiej. Projekt ten został przygotowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projektowane zmiany ustawy zawierają przepisy likwidujące prawo dewelopera do korzystania z otwartych rachunków powierniczych nieposiadających ani gwarancji bankowej, ani ubezpieczenia. Założenia projektu przewidują utrzymanie…

Rewolucyjne orzeczenie NSA: koniec z podatkiem od spadków i darowizn
201806.12
Off
0

Rewolucyjne orzeczenie NSA: koniec z podatkiem od spadków i darowizn

Podatek od spadku nie jest należny, gdy obdarowany spadkobierca wykona polecenia spadkodawcy i w ich wyniku nie zostanie żaden majątek. Dotyczy to również polecenia, w wyniku którego skorzystał spadkobierca. To główne tezy rewolucyjnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanego 6 czerwca 2018 r. Podstawą wątpliwości prawnych był przepis art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od…

Planujesz startup? Prosta spółka akcyjna jest dla Ciebie!
201806.06
Off
0

Planujesz startup? Prosta spółka akcyjna jest dla Ciebie!

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, aż 71% startupów jako formę prowadzenia działalności wybiera spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie jest to zaś dla nich wygodna forma prowadzenia działalności. Z tego względu, Ministerstwo przedstawiło projekt zmian i utworzenie nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej. Obecnie projekt zmian m.in. w kodeksie spółek handlowych trafił…

Obowiązek informacyjny RODO – czy jesteś gotowy?
201805.22
Off
0

Obowiązek informacyjny RODO – czy jesteś gotowy?

Już 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, czyli tzw. RODO. Pisałem już o tym tutaj. Od tego dnia na Administratorze Danych Osobowych spoczywa obowiązek informacyjny wobec podmiotów, których dane są niego przetwarzane. Zgodnie z art. 13 RODO, Administrator ma obowiązek poinformowania o: 1) swojej tożsamości i danych kontaktowych,…

Sukcesorze, sprawozdanie finansowe do KRS w formie elektronicznej!
201805.15
Off
0

Sukcesorze, sprawozdanie finansowe do KRS w formie elektronicznej!

Zgodnie z wprowadzoną 15 marca 2018 r. zmianą ustawy o krajowym rejestrze sądowym, sprawozdania finansowe należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości. Złożenie takiego zgłoszenia wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze i wpisana jest…

Sukcesorze, czy od 1 lipca wybierzesz „split payment” w VAT?
201805.08
Off
0

Sukcesorze, czy od 1 lipca wybierzesz „split payment” w VAT?

Od 1 lipca 2018 roku przedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie stosować system podzielonej płatności. Jest to rozwiązanie, które ma służyć uszczelnieniu systemu poboru podatku VAT oraz zapobiegać uchylaniu się od płacenia podatku. Podzielona płatność Instytucja podzielonej płatności polega na rozdzieleniu przez bank wpłaty od kontrahenta na dwa konta – konto netto oraz konto VAT. Z konta…

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Procesor – czy jesteś gotowy Sukcesorze?
201804.24
Off
0

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Procesor – czy jesteś gotowy Sukcesorze?

Przypominamy, że już 25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO. Chcąc przygotować przedsiębiorców do realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia kontynuuję cykl artykułów na ten temat. Wcześniej pisałem już o RODO m.in. tutaj. Administrator – przekazując dane osobowe do podmiotu trzeciego – ma obowiązek podpisać stosowną umowę o powierzeniu przetwarzania danych. Osoba trzecia przetwarzająca dane…