201901.29
Off
0

Czynności zachowawcze przed zarządem sukcesyjnym (cz. 2 cyklu o zarządzie sukcesyjnym)

Kontynuując temat zarządu sukcesyjnego (o którym pisaliśmy już tutaj) należy opisać okres przejściowy pomiędzy datą śmierci przedsiębiorcy, a terminem na powołanie zarządcy sukcesyjnego przez spadkobierców. W tym to bowiem okresie należy podjąć tzw. czynności zachowawcze do czasu powołania zarządcy sukcesyjnego.

Czynności zachowawcze

Zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, czynności zachowawcze to czynności konieczne do zachowania majątku lub możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku, polegających w szczególności na:

  • zaspokajaniu wymagalnych roszczeń lub przyjmowaniu należności, które wynikają ze zobowiązań przedsiębiorcy związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, powstałych przed jego śmiercią;
  • zbywaniu rzeczowych aktywów obrotowych;
  • dokonywaniu czynności zwykłego zarządu w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę przed jego śmiercią, jeżeli ciągłość tej działalności jest konieczna do zachowania możliwości jej kontynuacji lub uniknięcia poważnej szkody.

Kto ma obowiązek wykonywać czynności zachowawcze?

Obowiązek wykonywania czynności zachowawczych spoczywa na podmiotach uprawnionych do powołania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy, tj.:

  • małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub
  • spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, albo
  • spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy albo zapisobierca windykacyjny, któremu zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku,
  • właściciel przedsiębiorstwa w spadku, po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego.

Dokonywanie czynności i odpowiedzialność

Osoby uprawnione wykonują czynności zachowawcze w imieniu własnym, ale na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dokonanie czynności zachowawczej – jeżeli dokonała tej czynności w złej wierze czy nie była uprawniona do jej wykonania – ponosi osoba ją wykonująca.