201901.23
Off
0

Likwidacja użytkowania wieczystego gruntów „mieszkaniowych”?

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Grunty „mieszkaniowe”

Likwidacja użytkowania wieczystego dotyczy jedynie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe:

  • budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;
  • budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne;
  • wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Opłata przekształceniowa

W miejsce opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, właściciele budynków i lokali będą uiszczać opłatę z tytułu przekształcenia na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu (tj. Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).

Opłata z tytułu przekształcenia uiszczana będzie przez okres maksymalnie 20 lat, do 31 marca każdego roku.

Opłata przekształceniowa ma być równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia i może podlegać waloryzacji.

Bonifikata z tytułu uiszczenia jednorazowo opłaty z tytułu przekształcenia sięga 60 % w przypadku uiszczenia opłaty w 2019 r. Dopuszczalna jest wyższa bonifikata na gruntach samorządowych – i w Warszawie wynosi 98 %!

Zaświadczenie i wpis z urzędu

Zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności będą wydawane z urzędu w termie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, a na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wpisu do księgi wieczystej dokonują Sądy Rejonowe z urzędu, wpisując prawo własności oraz roszczenie o opłatę przekształceniową.

Wnioski

Fakt przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności jest naturalny. Żegnamy bowiem „egzotyczne” w Europie użytkowanie wieczyste i przywracamy naturalne prawo własności.

Podobne wpisy / similar posts:
Strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na b... Rozpoczęcie robót budowlanych musi być poprzedzone decyzją o pozwoleniu na budowę (z zastrzeżeniem art. 29-31 p.b.). Jak stanowi zaś art. 28 ust. 2 p....
Koszty podatkowe eksploatacji auta służbowego od 2... Nie 100 proc., a tylko 75 proc. kosztów eksploatacji służbowego samochodu, przedsiębiorca będzie mógł traktować jako koszty podatkowe od 2019 r. Konty...
Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2019 r. Od 1 stycznia 2019 r. nastąpi podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transfer...
Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2019 r. Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2019 r. To już ostatni z trzech artykułów o zmianach w dokumentacji cen transferowych od 1 stycznia 201...