201810.31
Off
0

Podatek od służbowego garnituru?

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wydał przełomową interpretację podatkową, która dotyczy obowiązku potrącenia przez pracodawcę podatku dochodowego od nieodpłatnego świadczenia. Decyzja wydana 26 września 2018 r. (0112-KDIL3-1.4011.313.2018. 3.AMN)  ma związek ze służbowymi garniturami.

W ocenie Dyrektora KIS przychód z nieodpłatnego świadczenia powstaje wtedy, gdy jest z niego jakaś korzyść, natomiast pracownik otrzymujący ubranie do noszenia w pracy nic nie zyskuje. Zatem i podatek nie musi być potrącony.

Stan faktyczny

Z wnioskiem o interpretację wystąpił dealer samochodowy. Spółka – zgodnie z zasadami etyki koncernu do którego należy – wymaga od personelu dobrej prezencji. W związku z powyższym kupuje garnitury, koszule i krawaty, które przekazuje nieodpłatnie pracownikom. Ubrania te mają wszyte na trwałe oznaczenie nazwy dealera samochodów.

Pracownicy są wprowadzani w zasady dotyczące ubrań służbowych na konkretnym stanowisku, a z obowiązującego regulaminu wynika nakaz ich noszenia w pracy.

Stan prawny

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz świadczenia nieodpłatne, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór.

Z treści powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolna od podatku dochodowego jest wartość ubioru służbowego, ale jedynie w sytuacji, gdy pracownik obowiązany jest do używania takiego ubioru. Pracodawca może podjąć decyzję o używaniu przez pracownika stosownej odzieży służbowej – reprezentacyjnej, ale odzież taka musi spełniać określone wymogi. Obowiązek taki winien być nałożony przez pracodawcę na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych, np. w formie uchwały zarządu, polecenia dyrekcji, regulaminu pracy itp.

Wnioski

Uznanie danego stroju za ubiór służbowy wymaga spełnienia dwóch warunków:

  • jego noszenie musi być obowiązkiem pracownika,
  • musi posiadać charakterystyczne cechy (np. charakterystyczny krój i kolor, naszyte logo firmy itp.) – tj. tak zindywidualizowane elementy, przez które odzież ta traci przymiot odzieży o charakterze osobistym.