201808.29
Off
0

Strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę

autor w Aktualności

Rozpoczęcie robót budowlanych musi być poprzedzone decyzją o pozwoleniu na budowę (z zastrzeżeniem art. 29-31 p.b.). Jak stanowi zaś art. 28 ust. 2 p.b., do stron postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę zalicza się inwestora oraz właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Warte przywołania orzeczenie wydał 24 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (sygn. akt II SA/Op 205/18). Jak stwierdził Sąd, przy ocenie, czy dany podmiot jest stroną w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę nie ma znaczenia, czy został naruszony interes prawny tego podmiotu. Kluczowe jest jedynie, czy interes taki podmiotowi przysługuje.

„Wyznaczenie obszaru oddziaływania powinno nastąpić przy uwzględnieniu funkcji, formy, konstrukcji projektowanego obiektu i innych jego cech charakterystycznych, a także sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w otoczeniu projektowanej inwestycji.” (II SA/Op 205/18)

Warto zatem zapamiętać, że obszaru oddziaływania nie wolno utożsamiać tylko i wyłącznie z naruszeniem określonych wymogów technicznych. Obiekt budowlany może wprowadzać ograniczenie w zagospodarowaniu terenu nieobjętego inwestycją także wtedy, gdy jego realizacja jest zgodna z przepisami określającymi wymogi techniczne i istnieją podstawy do wydania pozwolenia na budowę.

Należy zatem pamiętać, rozważając, czy przysługuje nam prawo strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę, należy badać czy interes prawny nam w ogóle przysługuje. Nie jest zarazem konieczne jego naruszenie. Jest to bardzo ważna różnica, którą należy mieć na uwadze.

Podobne wpisy / similar posts:
Życzenia Świąteczne Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, chcieliśmy podziękować wszystkim naszym czytelnikom, klientom oraz współpracownikom za bycie z nami...
Uwaga! Zmiany w leasingu samochodów przez przedsię... W nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych CIT, Ministerstwo Finansów proponuje, ...
Życzenia Wielkanocne 2018 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim naszym czytelnikom, klientom oraz współpracownikom za bycie...
Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego – do spadku wcho... Nierozliczony za życia dług wobec spadkodawcy wchodzi do spadku i spadkobiercy mogą skutecznie dochodzić tego długu celem zwiększenia sumy spadkowej -...