201808.29
Off
0

Strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę

autor w Aktualności

Rozpoczęcie robót budowlanych musi być poprzedzone decyzją o pozwoleniu na budowę (z zastrzeżeniem art. 29-31 p.b.). Jak stanowi zaś art. 28 ust. 2 p.b., do stron postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę zalicza się inwestora oraz właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Warte przywołania orzeczenie wydał 24 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (sygn. akt II SA/Op 205/18). Jak stwierdził Sąd, przy ocenie, czy dany podmiot jest stroną w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę nie ma znaczenia, czy został naruszony interes prawny tego podmiotu. Kluczowe jest jedynie, czy interes taki podmiotowi przysługuje.

„Wyznaczenie obszaru oddziaływania powinno nastąpić przy uwzględnieniu funkcji, formy, konstrukcji projektowanego obiektu i innych jego cech charakterystycznych, a także sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w otoczeniu projektowanej inwestycji.” (II SA/Op 205/18)

Warto zatem zapamiętać, że obszaru oddziaływania nie wolno utożsamiać tylko i wyłącznie z naruszeniem określonych wymogów technicznych. Obiekt budowlany może wprowadzać ograniczenie w zagospodarowaniu terenu nieobjętego inwestycją także wtedy, gdy jego realizacja jest zgodna z przepisami określającymi wymogi techniczne i istnieją podstawy do wydania pozwolenia na budowę.

Należy zatem pamiętać, rozważając, czy przysługuje nam prawo strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę, należy badać czy interes prawny nam w ogóle przysługuje. Nie jest zarazem konieczne jego naruszenie. Jest to bardzo ważna różnica, którą należy mieć na uwadze.

Podobne wpisy / similar posts:
Wywiad z Marcinem Szołajskim w GnyszkaWyciska Zapraszamy do obejrzenia najnowszego odcinku GnyszkaWyciska, w którym pojawił się nasz redaktor naczelny Marcin Szołajski. W trakcie dyskusji dowiecie...
Planowane zmiany w kodeksie pracy od 2019 roku W marcu 2018 r. prace nad propozycjami zmian do kodeksu pracy zakończyła komisja kodyfikacyjna prawa pracy powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Po...
Koszty podatkowe eksploatacji auta służbowego od 2... Nie 100 proc., a tylko 75 proc. kosztów eksploatacji służbowego samochodu, przedsiębiorca będzie mógł traktować jako koszty podatkowe od 2019 r. Konty...