201812.19
Off
0

Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2019 r. [część 2]

Tak jak zapowiadaliśmy, kontynuujemy cykl artykułów o zmianach w dokumentacji cen transferowych od 1 stycznia 2019 r. Pierwszy artykuł znajdziecie Państwo tutaj.

Za sprawą ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do osób fizycznych, ustawy Ordynacja Podatkowa i innych ustaw, od 1 stycznia 2019 r. wprowadzone zostają nowe sposoby ustalania cen transferowych.

W pierwszej kolejności, podatnik został zobligowany do ustalania cen transferowych z zastosowaniem 5 metod:

  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  • metoda ceny odsprzedaży,
  • metoda koszt plus,
  • metoda marży transakcyjnej netto,
  • metoda podziału zysku.

Podatnik ma także prawo zastosować inną metodę/technikę wyceny, jednak  dopiero, gdy ustalenie ceny transakcyjnej nie będzie możliwe przy wykorzystaniu ww. metod. Warunkiem wykorzytania innej metody jest doprowadzenie do ceny, jaką ustaliłyby miedzy sobą niezależne podmioty.

Powyższa zasada, już etapie wyznaczania cen, wymaga od podatników zidentyfikowania porównywalnych transakcji i uwzględnienia warunków tych transakcji w ramach własnej wyceny.

Dokumentacja lokalna

Obowiązek opracowania dokumentacji lokalnej spoczywa na podatnikach realizujących transakcje, które przekroczą limity dokumentacyjne (2 mln lub 10 mln PLN).

Dokumentacja lokalna ma zawierać analizy rynkowe, potwierdzające rynkowość stosowanych cen w ramach transakcji wewnątrzgrupowych lub inne uzasadnienie tych warunków, jeżeli sporządzenie analizy porównawczej nie jest możliwe.

Dokumentacja grupowa

Podatnicy należący do grup kapitałowych, które sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz ich skonsolidowane przychody przekraczają 200 mln PLN mają obowiązek opracowania dokumentacji grupowej.

Podatnicy sporządzający dokumentację grupową mają ponadto obowiązek przekazania tej dokumentacji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca 12-go miesiąca po zakończeniu roku podatkowego!

Podsumowanie

To nie wszystkie zmiany jakie czekają podatników od 1 stycznia 2019 r. Zapraszamy do lektury trzeciej części naszego opracowania.