201705.10
Off
0

Przeniesienie numeru w publicznej sieci telekomunikacyjnej

Abonent sieci telekomunikacyjnej może żądać przeniesienia przydzielonego numeru. W ramach sieci tego samego operatora przeniesienie numeru możliwe jest w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności. Jednakże operator musi umożliwić przeniesienie istniejącego numeru także w przypadku zmiany dostawcy usług.

Zmiana lokalizacji

Na temat zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności abonenta publicznej sieci telekomunikacyjnej traktuje art. 70 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Abonent, wykorzystujący przydzielony numer należący do planu numeracji krajowej, może żądać przeniesienia przydzielonego numeru w ramach istniejącej sieci tego samego operatora na obszarze o tym samym wskaźniku obszaru geograficznego, a na obszarze całego kraju – w przypadku numerów niegeograficznych.

Zmiana dostawcy usług

W kwestii przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług sprawa ma się analogicznie do sytuacji zmiany lokalizacji. Zgodnie z art. 71 p.t. abonent może żądać przeniesienia numeru do istniejącej sieci operatora na obszarze geograficznym – w przypadku numerów geograficznych albo na terenie całego kraju – w przypadku numerów niegeograficznych.

Powyższego przepisu nie stosuje się do przenoszenia numerów pomiędzy stacjonarnymi i ruchomymi publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi!

Co ważne, za przeniesienie przydzielonego numeru nie można pobierać opłat od abonenta! Prawo abonenta do nieodpłatnego przenoszenia numeru potwierdzone zostało wyrokiem Sądu Administracyjnego w Warszawie (VI ACa 1355/15). Jak czytamy: przesłanka przysługiwania abonentowi prawa do przeniesienia przydzielonego przez operatora numeru, o którym mowa w art. 71 p.t., jest podstawową przesłanką nałożenia kary pieniężnej na operatora przez organ administracji.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzi bazę danych zawierającą przeniesione numery. Na stronie internetowej UKE może umożliwić identyfikację dostawcy usług dla danego numeru publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Operator musi zapewnić możliwość realizacji uprawnień abonenta!

Bardzo ważny w sprawie jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 maja 2013 r. (VI ACa 1422/12). Zgodnie z postanowieniami sądu operator ma obowiązek zapewnienia w swojej sieci technicznych możliwości realizacji uprawnień abonenta związanych ze zmianą operatora świadczącego usługi (tj. zaspokojenia w tej sytuacji żądania zachowania przydzielonego numeru).

Operator, który takich technicznych możliwości nie zapewnia, nie jest w stanie gwarantować realizacji ustawowych uprawnień abonentów przewidzianych w przepisach ustawy. To z kolei podważa zdolność takiego operatora do prowadzenia działalności gospodarczej w sferze usług telekomunikacyjnych. Jedynie zawieszenie lub ograniczenie zakresu realizacji tych uprawnień przez Prezesa UKE, na wniosek zainteresowanego operatora, uchyla bezprawność odmowy ich realizacji z powodu braku możliwości technicznych sieci operatora.

Na zakończenie przytoczę art. 69 p.t., który jest pewną ciekawostką. Abonent publicznie dostępnej usługi telefonicznej może żądać zmiany przydzielonego numeru, jeżeli wykaże, że korzystanie z przydzielonego numeru jest uciążliwe…

Podobne wpisy / similar posts:
Dostęp do nieruchomości i infrastruktury dla firm ... Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (dalej „Ustawa”) z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U. nr 106, poz. 675 z późn. zm.) pozwala p...
Zmiana warunków umowy przez operatora Kiedy operator zmienia warunki umowy musi poinformować o tym abonenta. Ten zaś może odstąpić od umowy. Jakie są obowiązki operatora, a jakie prawa ...
Kontrola przedsiębiorcy telekomunikacyjnego przez ... Zgodnie z zapisami art. 199 Pt, Prezes UKE jest uprawniony do kontroli przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie określonym ustawą. Natomiast czy...
Jak otrzymać przydział numeracji telekomunikacyjne... Rozpoczynając działalność telekomunikacyjną na rynku operatorów telefonicznych przedsiębiorca musi uzyskać przydział numeracji. Zgodnie z Prawem telek...