201701.17
Off
0

Jak sporządzić plan działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń?

W ostatnim artykule pisałem o obowiązku sporządzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego planu działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Wskazałem przedsiębiorców, których ten obowiązek nie dotyczy oraz scharakteryzowałem rodzaje planów działania.

Dzisiaj opiszę kolejne etapy tworzenia planu oraz podstawowe elementy, które powinny się w nim znaleźć.

Kiedy sporządza się plan?

Z zasady, przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić plan w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych lub dostarczania sieci telekomunikacyjnej. Może to być także dwunastomiesięczny okres od dnia wejścia w życie rozporządzenia – w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później.

Należy także pamiętać, że konieczne jest aktualizowanie planu. Rozporządzenie określa, że dokonuje się tego okresowo co 3 lata. Jednakże, gdy wystąpią okoliczności wpływające na zawartość planu, np. zmiany w infrastrukturze telekomunikacyjnej, przedsiębiorca ma obowiązek aktualizować plan na bieżąco.

Podstawowe elementy planu

Zgodnie z katalogiem wymienionym w §5, §6 oraz §7 rozporządzenia, wśród informacji, które muszą się znaleźć w planie działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń znajdują się:

  1. podstawowe dane identyfikujące przedsiębiorcę;
  2. podstawowe dane osób odpowiedzialnych za stworzenie planu wraz z określeniem zakresu ich kompetencji;
  3. ogólna charakterystyka działalności przedsiębiorcy oraz obiektów szczególnie ważnych dla jego działalności oraz dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
  4. wyniki analizy i oceny potencjalnych szczególnych zagrożeń oraz ich wpływu na infrastrukturę przedsiębiorcy i bezpieczeństwo państwa;
  5. procedury współpracy ze służbami, przedsiębiorcami i innymi podmiotami w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Obowiązek uzgadniania planu z organami administracji

W końcu, plan musi zostać uzgodniony z właściwymi organami, w celu zapewnienia, że jest on zgodny z prawem oraz wymogami. Zakres podmiotów, z którymi plan należy uzgodnić, zależy od jego rodzaju. Jednak zawsze musi zostać uzgodniony z Prezesem UKE.

W przypadku planu lokalnego konieczna będzie opinia starosty właściwego miejscu. Plan rejonowy zostanie przekazany właściwemu wojewodzie oraz ministrowi ds. informatyzacji. Z kolei o planie ogólnym wypowiedzieć się muszą wspomniany minister, a także ministrowie MON, MSWiA, MSZ, MS i MF oraz szefowie ABW i AW.

Z ilości oraz rangi opiniujących organów wyraźnie widać, jak duże znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa i obronności państwa ma sporządzenie planu, zwłaszcza planu ogólnego. Przedsiębiorcy nie powinni zaniedbywać tego obowiązku. Chociaż w rozporządzeniu nie umieszczono sankcji za jego nieprzestrzeganie, to sam obowiązek sporządzenia planu wynika z ustawy, w związku z tym za jego nie wypełnienie grozi kara nakładana przez Prezesa UKE.

Podobne wpisy / similar posts:
Sklep internetowy: najważniejsze punkty regulaminu... Zakładając sklep internetowy należy pamiętać o obowiązku sporządzenia regulaminu sklepu internetowego, który określa prawa i obowiązki sprzedającego o...
Kontrola przedsiębiorcy telekomunikacyjnego przez ... Zgodnie z zapisami art. 199 Pt, Prezes UKE jest uprawniony do kontroli przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie określonym ustawą. Natomiast czy...
Kontrola operacyjna usługodawców telekomunikacyjny... Policja oraz inne służby mundurowe, jak chociażby Straż Graniczna, CBA, ABW i Agencja Wywiadu posiadają wiele uprawnień w zakresie niejawnej kontroli ...
Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na r... Nie tylko prawo telekomunikacyjne, ale i inne ustawy (jak np. obowiązująca od lipca 2016 r. ustawa o działaniach antyterrorystycznych) nakładają na pr...