201601.11
0
0

Umowy na czas określony i inne zmiany w prawie pracy w 2016 roku

W nowym, 2016 roku w prawie pracy doszło (i jeszcze dojdzie) do wielu ciekawych oraz istotnych zarazem zmian. Ich skutki dotyczą zarówno pracodawców jak i pracowników, dlatego każda ze stron stosunku pracy powinna zainteresować się tym tematem. Warto to uczynić tym bardziej, że zmiany wprowadzone przez ustawodawcę nie są czysto kosmetyczne, a znacząco zmieniają obowiązujące dotychczas przepisy.

Jedną z najpoważniejszych zmian, które czekają nas w prawie pracy, są przepisy dotyczące umów na czas określony.

Czas trwania i liczba umów na czas określony

Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, reguluje na nowo kwestię umów zawartych na czas określony. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami, łączny okres zatrudnienia między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy. Jeżeli dodamy do tego możliwy 3-miesięczny okres próbny, to zanim pracownik rozpocznie pracę na danym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, minie nie więcej niż 36 miesięcy.

Jednocześnie łączna liczba umów o pracę zawartych na czas określony nie może przekraczać trzech. A zatem, nawet jeśli czwarta umowa zostanie zawarta na czas określony, to automatycznie i z mocy prawa jest umową o pracę na czas nieokreślony.

Od stosowania powyższych zasad znalazły się jednak wyjątki. Ustawodawca za takie uznał umowy o pracę na czas określony zawarte:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym;
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji;
  • w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Takich umów nowelizowane przepisy nie dotyczą, jeżeli ich zawarcie służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie, w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umów. Warunek ten został wyraźnie zdefiniowany przez ustawodawcę.

Zmiany w zakresie okresów wypowiedzenia

Istotną zmianą, powodującą znaczne wzmocnienie pozycji pracownika, jest nowelizacja treści art. 36 § 1 Kodeksu pracy, który dotyczy okresów wypowiedzenia. Nowelizacja zrównuje okres wypowiedzenia dla umów o pracę zawartych na czas określony z umowami na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Dotychczas kwestia zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, gdy ten znajdował się w okresie wypowiedzenia, nie była w żaden sposób uregulowana w Kodeksie pracy. Oczywiście pracodawcy korzystali z takiej możliwości, jednak nie wynikała ona wprost z przepisów. Nowelizacja wprowadza nowy art. 362, który jednoznacznie stanowi o możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Przepisy bardziej przyjazne pracownikowi

Opisane zmiany należy uważnie wdrażać u każdego pracodawcy, ponieważ wprowadzają swego rodzaju rewolucję. Jest jasne, że intencją ustawodawcy była przede wszystkim taka zmiana przepisów, aby były one bardziej przyjazne pracownikowi. Czas pokaże, czy faktyczne skutki regulacji będą zbliżone do stawianych przez ustawodawcę celów.

Przepisy dotyczące zawierania umów na czas określony wchodzą w życie 22 lutego 2016 r.

Podobne wpisy / similar posts:
3 pozytywne zmiany w przepisach podatkowych dla fi... Śledząc prace Sejmu znaleźliśmy właśnie uchwaloną ustawę (z dnia 10 września 2015 r.) o zmianie ustawy ordynacja podatkowa, która wprowadza istotne un...
6 zasad, które mogą zmienić życie polskich przedsi... Sejmowa Komisja Gospodarki pracuje nad rządowym projektem ustawy – Prawo działalności gospodarczej (druk 3807). Projekt ten ma być „konstytucją dla pr...

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone. *