Projektowane zmiany w kodeksie cywilnym w zakresie odsetek od odsetek
201810.03
Off
0

Projektowane zmiany w kodeksie cywilnym w zakresie odsetek od odsetek

Do Sejmu został złożony projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zakaz naliczania odsetek od odsetek nie będzie zawierał wyjątków. Obecny stan prawny Zgodnie z art. 482 & 1 k.c. „od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie…

Dopuszczalność kumulacji ochrony podmiotu
201810.02
Off
0

Dopuszczalność kumulacji ochrony podmiotu

Pomiędzy ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a prawem własności przemysłowej występuje tzw. zbieg ustawowo uregulowany. Takie stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku, który zapadł 30 maja 2018 r. (w sprawie o sygn. akt I AGa 114/18). W przedmiotowej sprawie Sąd badał dopuszczalność kumulacji ochrony podmiotu, wynikającej z jednej strony z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej…

Podatek od spadku się nie przedawnia!?
201809.26
Off
0

Podatek od spadku się nie przedawnia!?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej miał ostatnio do rozstrzygnięcia bardzo ważną kwestię – podatku od spadku nabytego przed 1 stycznia 2007 r. Stan faktyczny Podatnik nabył spadek w 1980 r., ale Sąd Rejonowy wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku dopiero w 2018 r. Podatnik zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z następującymi pytaniami: Czy należy…

Błędny projekt budowlany zamienny a nakaz rozbiórki
201809.25
Off
0

Błędny projekt budowlany zamienny a nakaz rozbiórki

Organ nadzoru budowlanego jest uprawniony do wydania postawienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych, chociażby w przypadku, kiedy są one prowadzone bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia. Prawo budowlane o istotnym odstąpieniu od projektu Jak stanowi art. 51 ust. 1 p.b., w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę działania podejmuje organ nadzoru…

Sukcesorze uważaj! Interpretacje podatkowe stracą moc
201809.19
Off
0

Sukcesorze uważaj! Interpretacje podatkowe stracą moc

Zmiana Ordynacji podatkowej proponowana w projekcie Ministerstwa Finansów spowoduje, że tak istotne dla gospodarki indywidualne interpretacje podatkowe stracą ważność w ciągu pół roku od wejścia w życie ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej. Utrata ważności interpretacji Takie postawienie sprawy spowoduje, iż podatnicy, którzy otrzymali indywidualną interpretację podatkową, nie będą mogli z niej korzystać. Wprost łamie to zasadę…

Inwestycje mieszkaniowe wg nowej ustawy
201809.18
Off
0

Inwestycje mieszkaniowe wg nowej ustawy

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U.2018.1496) weszła w życie 22 sierpnia 2018 r. Ustawa ta – zwana przez część komentatorów „lex deweloper” – w znaczący sposób zmienia sposób przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Przypomnijmy, że za inwestycję mieszkaniową ustawa uznaje przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstaną…

Ustawa STIR – monitoring podatkowy przeciwdziałający wyłudzeniom
201809.12
Off
0

Ustawa STIR – monitoring podatkowy przeciwdziałający wyłudzeniom

Tak jak pisaliśmy już wcześniej tutaj, fiskus wprowadził mechanizmy przeciwdziałania wyłudzeniom podatkowym w VAT. STIR to system teleinformatyczny izby rozliczeniowej służący do przekazywania i przetwarzania danych oraz informacji o wskaźniku ryzyka do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. To także forma pośredniczenia w przekazywaniu danych między bankami i kasą oszczędnościowo-kredytową SKOK, a szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to kolejny…

Jak rozumieć odpowiednie usytuowanie obiektu na działce?
201809.11
Off
0

Jak rozumieć odpowiednie usytuowanie obiektu na działce?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 prawa budowlanego, projektując i budując obiekt budowlany należy spełnić wiele przesłanek. Wśród nich znajduje się obowiązek zapewnienia odpowiedniego usytuowania obiektu budowlanego na działce budowlanej (pkt 8). Jak należy rozumieć ten obowiązek? Ochrona interesów osób trzecich Analizując orzecznictwo sądów w zakresie przedmiotowego przepisu, można dojść do wniosku, że przepis ten odnosi…

Przepisy przejściowe w zakresie zmian przedawnienia roszczeń cywilnych
201809.05
Off
0

Przepisy przejściowe w zakresie zmian przedawnienia roszczeń cywilnych

autor w Sukcesja

Zmianami wprowadzonymi w kodeksie cywilnym skrócono terminy przedawnienia roszczeń  (pisaliśmy już o tym tutaj http://szolajski.com/publikacje/sukcesja/zmiany-zasad-przedawnienia-roszczen-uwagi-wstepne/ ). Natomiast zmianą zasad przedawnienia roszczeń wobec konsumentów w istotny sposób poprawiono ich sytuację (więcej przeczytasz tutaj http://szolajski.com/publikacje/sukcesja/przedawnienie-roszczen-wobec-konsumentow-nowe-zasady/ ). Jednak tak istotne zmiany wymagają szczegółowych przepisów przejściowych, które mają wskazać jak i kiedy należy stosować nowe terminy przedawnienia roszczeń. Przepisy przejściowe Przepisy przejściowe dotyczą…

Konieczność doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem
201809.04
Off
0

Konieczność doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem

W trakcie korzystania z obiektu budowlanego może się okazać, że przestał on spełniać wymagane prawem normy. W przypadku wystąpienia takich sytuacji, organy nadzoru budowlanego podejmują działania przewidziane w prawie budowlanym. Zgodnie z art. 66 ust. 1 p.b. organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku, jeżeli stwierdzi, że…

Strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę
201808.29
Off
0

Strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę

autor w Aktualności

Rozpoczęcie robót budowlanych musi być poprzedzone decyzją o pozwoleniu na budowę (z zastrzeżeniem art. 29-31 p.b.). Jak stanowi zaś art. 28 ust. 2 p.b., do stron postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę zalicza się inwestora oraz właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Warte przywołania orzeczenie wydał 24 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny…

Inwestor w procesie budowlanym
201808.22
Off
0

Inwestor w procesie budowlanym

W rozumieniu ustawy prawo budowlane uczestnikami procesu budowlanego są inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robót (art. 17 p.b.). Jednak w całej ustawie nie znajdziemy definicji pojęcia „inwestor”, o którym wspomina art. 17 p.b. Jak zatem należy rozumieć to wyrażenie? Kogo należy traktować jako inwestora w prawie budowlanym? Kluczowe jest orzecznictwo…