Obszar oddziaływania obiektu a przymiot strony w postępowaniu
201903.06
Off
0

Obszar oddziaływania obiektu a przymiot strony w postępowaniu

Katalog podmiotów uznawanych za strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę zawiera art. 28 prawa budowlanego. Co ważne, katalog ten należy uznać za zamknięty i nie podlegający rozszerzeniu. Zgodnie z jego treścią stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor, a także właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. W tym…

Jakie zmiany w kodeksie spółek handlowych od marca 2019 r.?
201903.05
Off
0

Jakie zmiany w kodeksie spółek handlowych od marca 2019 r.?

W marcu 2019 r. wchodzą w życie istotne zmiany kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Poniżej omówimy trzy z nich. Zarząd spółki partnerskiej Zgodnie z nowym przepisem art. 97 § 3 k.s.h., który zaczął obowiązywać 1 marca 2019 r., członkiem zarządu w spółce partnerskiej jest co najmniej jeden z partnerów (wspólników) spółki. Ponadto w drugim zdaniu przywołanego artykułu stwierdza…

Paczkomat w prawie budowlanym
201902.27
Off
0

Paczkomat w prawie budowlanym

W ciągu ostatnich lat paczkomaty na dobre zagościły w polskich miejscowościach. Istnieje już co najmniej kilka tysięcy punktów, w których można pozostawić lub odebrać swoją przesyłkę. Popularność paczkomatów musiała doprowadzić do konieczności zdefiniowania ich statusu w prawie budowlanym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, w wyroku z 17 stycznia 2019 r. oceniał charakter paczkomatów. Czym w ocenie Sądu jest…

Wyrok NSA: dopuszczalne elektroniczne potwierdzenie doręczenia faktury korygującej
201902.26
Off
0

Wyrok NSA: dopuszczalne elektroniczne potwierdzenie doręczenia faktury korygującej

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 lutego 2019 r. (sygn. akt I FSK 230/17) orzekł, że elektroniczne potwierdzenie otrzymania maila z fakturą korygującą przez kontrahenta, jest formą dopuszczalną. Stan prawny Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w określonych przypadkach, obniżenie podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym…

Jeszcze raz o ustanowieniu Zarządu Sukcesyjnego (część 4)
201902.20
Off
0

Jeszcze raz o ustanowieniu Zarządu Sukcesyjnego (część 4)

Kontynuujemy cykl artykułów o zarządzie sukcesyjnym. Chcąc usystematyzować wiedzę naszych czytelników wracamy do tematu ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Przypominamy o naszych dotychczasowych artykułach, gdzie opisywaliśmy możliwość powołania Zarządcy Sukcesyjnego przez Wspólnika Spółki Cywilnej (tutaj),  czynności zachowawcze podejmowane do czasu powołania Zarządcy Sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy (tutaj), oraz odwołanie i rezygnację Zarządcy Sukcesyjnego (tutaj). Ustanowienie zarządu sukcesyjnego Do ustanowienia…

Prawo do autorstwa utworu
201902.19
Off
0

Prawo do autorstwa utworu

Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, czytamy w art. 16 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Zatem zakres osobistych praw autorskich nie został ograniczony. Temat ten podejmowałem wcześniej m. in. tutaj. Zgodnie z wspomnianym art. 16 twórca ma prawo w szczególności do: autorstwa utworu, oznaczenia utworu…

Zarząd sukcesyjny cz.3 – odwołanie lub rezygnacja Zarządcy Sukcesyjnego
201902.13
Off
0

Zarząd sukcesyjny cz.3 – odwołanie lub rezygnacja Zarządcy Sukcesyjnego

Do tej pory, w artykułach o zarządzie sukcesyjnym opisywaliśmy możliwość powołania Zarządcy Sukcesyjnego przez Wspólnika Spółki Cywilnej (tutaj) oraz czynności zachowawcze podejmowane do czasu powołania Zarządcy Sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy (tutaj) .Teraz przyszedł czas na usystematyzowanie informacji nt. okoliczności odwołania i rezygnacji Zarządcy Sukcesyjnego. Komu przysługuje prawo odwołania, kiedy Zarządca może zrezygnować i jak postępować po odwołaniu…

Nakaz opróżnienia bądź wyłączenia budynku z użytkowania
201902.12
Off
0

Nakaz opróżnienia bądź wyłączenia budynku z użytkowania

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia zawaleniem budynku przeznaczonego na pobyt ludzi organ nadzoru budowlanego podejmuje konkretne działania. Zgodnie z art. 68 p.b., na podstawie oględzin, organ nadzoru wydaje decyzję o opróżnieniu bądź wyłączeniu z użytkowania całości lub części budynku w określonym terminie. Decyzję taką otrzymuje właściciel lub zarządca obiektu. W opisanym przypadku organ nadzoru jest zobligowany do podjęcia działań, a…

Nabycie majątkowych praw autorskich do utworu pracowniczego
201902.05
Off
0

Nabycie majątkowych praw autorskich do utworu pracowniczego

Pracodawca nabywa utwór, który stworzył pracownik w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe przechodzą na pracodawcę w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. To prawo pracodawcy obowiązuje, jeżeli ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub umowa o pracę nie stanowią inaczej. Warto…

Czynności zachowawcze przed zarządem sukcesyjnym (cz. 2 cyklu o zarządzie sukcesyjnym)
201901.29
Off
0

Czynności zachowawcze przed zarządem sukcesyjnym (cz. 2 cyklu o zarządzie sukcesyjnym)

Kontynuując temat zarządu sukcesyjnego (o którym pisaliśmy już tutaj) należy opisać okres przejściowy pomiędzy datą śmierci przedsiębiorcy, a terminem na powołanie zarządcy sukcesyjnego przez spadkobierców. W tym to bowiem okresie należy podjąć tzw. czynności zachowawcze do czasu powołania zarządcy sukcesyjnego. Czynności zachowawcze Zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, czynności zachowawcze to czynności konieczne…

Likwidacja użytkowania wieczystego gruntów „mieszkaniowych”?
201901.23
Off
0

Likwidacja użytkowania wieczystego gruntów „mieszkaniowych”?

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Grunty „mieszkaniowe” Likwidacja użytkowania wieczystego dotyczy jedynie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe: budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi; budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,…

Uchybienie terminu w prawie własności przemysłowej
201901.22
Off
0

Uchybienie terminu w prawie własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej zakłada możliwość przywrócenia terminu, jeżeli w toku rozpatrywania sprawy uchybiono terminowi do dokonania czynności warunkującej. Urząd Patentowy może przywrócić termin, o ile strona uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. Wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu wnioskodawca dokonuje także czynności, dla której termin został wyznaczony. Zgodnie z art. 243 ust. 6 p.w.p. do…