Jak inwestor może uniknąć odpowiedzialności za zapłatę podwykonawcy?
201602.18
Off
0

Jak inwestor może uniknąć odpowiedzialności za zapłatę podwykonawcy?

Zgodnie z art. 647(1) § 5 kodeksu cywilnego „zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę”. Od lat, ponieważ przepis ten został wprowadzony w 2003 roku, budzi on wiele emocji i kontrowersji. Szczególnie w zakresie ryzyka podwójnej zapłaty wynagrodzenia przez inwestora: raz wykonawcy,…

Jak skutecznie zadawać pytania do SIWZ?
201602.16
Off
0

Jak skutecznie zadawać pytania do SIWZ?

Niejednokrotnie wykonawca ma uzasadnione wątpliwości co treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wówczas ma on możliwość złożenia wniosku do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (tzw. pytania do SIWZ), postępując zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający ma natomiast obowiązek przygotowania odpowiedzi na taki wniosek wykonawcy. Jednak należy pamiętać, że pytania do SIWZ wykonawca musi…

Kiedy wykup menedżerski jest zagrożeniem dla sukcesji?
201602.15
Off
0

Kiedy wykup menedżerski jest zagrożeniem dla sukcesji?

Wykup menedżerski równie niebezpieczny jak wrogie przejęcie Przejęcie kontroli nad firmą nie zawsze dokonuje się zgodnie z intencją nestora. Wykup menedżerski może być jednym z nieoczekiwanych i niechcianych sposobów przejęcia biznesu. W artykule wskażę zagrożenia w procesie sukcesji dla nestora i potencjalnych spadkobierców związane z wykupem menedżerskim firmy. Na czym polega wykup menedżerski? Wykup menedżerski…

Prawa autorskie osobiste – nierozerwalna więź twórcy z utworem
201602.12
Off
0

Prawa autorskie osobiste – nierozerwalna więź twórcy z utworem

Czy można nabyć autorskie prawa osobiste? W polskich przepisach możemy wyróżnić dwa rodzaje praw autorskich – majątkowe i osobiste. Powszechnie wiadomo, że możliwe jest nabycie majątkowych praw autorskich, np. prawa do rozporządzania utworem czy czerpania z niego korzyści. Jednak temat osobistych praw autorskich jest dużo rzadziej podejmowany. Natomiast ważne i ciekawe są chociażby pytania o…

Dobre praktyki współinwestycji dla operatorów telekomunikacyjnych i energetycznych
201602.11
Off
0

Dobre praktyki współinwestycji dla operatorów telekomunikacyjnych i energetycznych

Zbiór dobrych praktyk określi współpracę na rynku energetycznym i telekomunikacyjnym. „Zbiór dobrych praktyk w zakresie współpracy sektorów telekomunikacyjnego oraz energetycznego” opublikowali 10 lutego 2016 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wspólnie z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument ten pomaga w uregulowaniu coraz szerszej współpracy operatorów na obu rynkach. Oba Urzędy, w przedmiotowym Zbiorze dobrych praktyk, przedstawiają koncepcję…

Kiedy można odstąpić od umowy o roboty budowlane?
201602.09
Off
0

Kiedy można odstąpić od umowy o roboty budowlane?

Zgodnie z art. 656 kodeksu cywilnego w zakresie uprawnień inwestora do odstąpienia od umowy przed zakończeniem prac budowlanych, stosuje się przepis o umowie o dzieło. W art. 635 – 636 kc określono następujące zasady dotyczące odstąpienia od umowy o dzieło: zamawiający może odstąpić od umowy o dzieło bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia…

Umowa ramowa – określa warunki zamówienia bez wskazania ilości
201602.08
Off
0

Umowa ramowa – określa warunki zamówienia bez wskazania ilości

Definicję ustawową umowy ramowej znajdujemy w art. 9a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa PZP”). Jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, bądź wykonawcami, której celem jest ustalenie warunków zamówień publicznych, jakie mogą być udzielone w danym okresie. Umowa ramowa jest jednym ze sposobów, po które może sięgnąć…

Dlaczego organizując promocję, warto sporządzić jej regulamin?
201602.05
Off
0

Dlaczego organizując promocję, warto sporządzić jej regulamin?

Przedsiębiorcy różnymi sposobami starają się utrzymać lub powiększyć bazę swoich klientów. Jednym z nich jest przeprowadzenie promocji (akcji promocyjnej) na oferowane produkty lub usługi. Promocję należy traktować jako formę przyrzeczenia publicznego w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 919 § 1 kc: kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia…

Nowe przepisy o dzieleniu zamówień na części – nowelizacja PZP
201602.02
Off
0

Nowe przepisy o dzieleniu zamówień na części – nowelizacja PZP

Obowiązek pilnej implementacji Dyrektyw Jak pisaliśmy (tutaj oraz tutaj), do 18 kwietnia 2016 r. Polska ma obowiązek implementować do swojego systemu prawa zamówień publicznych trzy dyrektywy unijne: Dyrektywę 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, Dyrektywę 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz Dyrektywę 2014/23/UE w…

Administrator Bezpieczeństwa Informacji – wszystko, co musisz wiedzieć o ABI
201602.01
Off
0

Administrator Bezpieczeństwa Informacji – wszystko, co musisz wiedzieć o ABI

Funkcja Administratora Bezpieczeństwa Informacji (w skrócie „ABI”) została zdefiniowana i implementowana do polskiego systemu prawnego w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135). Powołanie ABI nie jest obowiązkowe Należy jasno powiedzieć, że powołanie przez Administratora Danych Osobowych (dalej „Administrator”) ABI jest fakultatywne. W związku z tym, Administrator może, ale nie musi…

Tylko unikalny znak towarowy możne być zastrzeżony
201601.29
Off
0

Tylko unikalny znak towarowy możne być zastrzeżony

Większość przedsiębiorstw dąży do tego, aby ich znak towarowy był powszechnie znany i rozpoznawalny. Ma również kojarzyć się z renomą, dobrą jakością i budzić pozytywne skojarzenia. Jednocześnie znak towarowy przedsiębiorcy musi odróżniać się od znaków towarowych innych przedsiębiorców działających na tym samym rynku tzn. musi posiadać zdolność odróżniającą. Artykuł ten poświęcam właśnie temu zagadnieniu. Kiedy znak…

Wrogie przejęcie spółki zagrożeniem dla sukcesorów
201601.26
Off
0

Wrogie przejęcie spółki zagrożeniem dla sukcesorów

W Polsce, w sektorze firm rodzinnych, najbardziej znane jest wrogie przejęcie akcji Spółki W. Kruk S.A. przez Spółkę Vistula&Wólczanka S.A. Na czym polega wrogie przejęcie spółki? Pojęcie wrogiego przejęcia spółki (ang. „hostile takeover”) wiąże się z kupnem udziałów lub akcji w spółce wbrew woli zarządu, rady nadzorczej albo pozostałych udziałowców czy akcjonariuszy. Czy w takim…