Stosowne wynagrodzenie przy naruszeniu praw majątkowych
201711.14
Off
0

Stosowne wynagrodzenie przy naruszeniu praw majątkowych

Naruszenie majątkowych praw autorskich kreuje po stronie uprawnionego wiele możliwości dochodzenia swoich praw (zachęcam do zapoznania się z artykułem na ten temat tutaj). Zgodnie z art. 79 ust. 1 prawa autorskiego, uprawniony może żądać od osoby, która naruszyła jego prawa: i) zaniechania naruszania, ii) usunięcia skutków naruszenia, oraz iii) naprawienia wyrządzonej szkody. Trzeci z powyższych…

Nowelizacja ustawy o PIT – otrzymana w spadku firma rodzinna nie będzie kosztem podatkowym
201711.08
Off
0

Nowelizacja ustawy o PIT – otrzymana w spadku firma rodzinna nie będzie kosztem podatkowym

Nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchwalił 27 października 2017 r. Sejm RP. Zgodnie z nowelą do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć otrzymanego w spadku lub darowiźnie majątku! Przyczyny nowelizacji Ministerstwo Finansów – które jest autorem nowelizacji – chce przez „wyrzucenie” z kosztów uzyskania przychodów rodzinnego majątku ograniczyć optymalizację podatkową. Przykładem…

Obowiązek przedstawienia ekspertyzy organom administracji
201711.07
Off
0

Obowiązek przedstawienia ekspertyzy organom administracji

Właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest udostępnić informacje i dokumenty na żądanie organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Obowiązek przedstawienia dokumentacji dotyczącej m.in. prowadzenia robót, przekazywania obiektu budowlanego do użytkowania, czy też związanych z użytkowaniem obiektu, wynika z przepisów prawa budowlanego. Ekspertyza na żądanie organu W dzisiejszym artykule chciałbym szerzej omówić uprawnienie organu wynikające z art. 81c ust. 2 p.b….

Przedsiębiorstwo w spadku podatnikiem podatku VAT – zmiany od 2018 roku
201711.01
Off
0

Przedsiębiorstwo w spadku podatnikiem podatku VAT – zmiany od 2018 roku

W kolejnym artykule dotyczącym zmian wprowadzanych projektowaną ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej omówię kwestię kontynuacji podmiotowości w podatku VAT w przedsiębiorstwie w spadku. Zachęcam do lektury wcześniejszych artykułów poświęconych instytucji zarządcy sukcesyjnego – tutaj oraz utrzymania numeru NIP po śmierci przedsiębiorcy – tutaj. Rozwiązania dotyczące kontynuacji prawnopodatkowej podmiotowości przedsiębiorstwa w spadku, które omówię dzisiaj,…

Czy wolno uzupełniać zgłoszenie patentu?
201710.31
Off
0

Czy wolno uzupełniać zgłoszenie patentu?

Dokonując zgłoszenia wynalazku należy przedstawić Urzędowi Patentowemu stosowne dokumenty. Art. 31 p.w.p. zwraca uwagę, że zgłoszenie wynalazku powinno obejmować m.in. podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia, wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego, jak również opis wynalazku ujawniający jego istotę. Poprawki i uzupełnienia zgłoszenia wynalazku Zgodnie z art. 37 ust. 1 p.w.p….

NIP utrzymany po śmierci przedsiębiorcy
201710.25
Off
0

NIP utrzymany po śmierci przedsiębiorcy

Obecnie, zgodnie z art. 12 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie przechodzi na następcę prawnego osoby fizycznej lecz wygasa w przypadku śmierci tej osoby. Obecna sytuacja Numer NIP przechodzi na następcę prawnego wyłącznie, gdy: przedsiębiorstwo państwowe przekształci się w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa; przedsiębiorstwo…

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Urząd Patentowy
201710.24
Off
0

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Urząd Patentowy

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 248 p.w.p.). Artykuł na ten temat znajduje się już na stronie szolajski.com. Zachęcam do przeczytania go tutaj. Jednak, zanim strona zaskarży decyzję (w tym przypadku do Urzędu Patentowego), musi się upewnić, że nie przysługuje jej zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie…

Garnitur z logo firmy kosztem uzyskania przychodu!
201710.18
Off
0

Garnitur z logo firmy kosztem uzyskania przychodu!

Najnowsza interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  (nr 0114-KDIP3-1.4011.235.2017.2.IF) z 28 września 2017 r. potwierdza, iż wydatki na zakup stroju biznesowego mogą być kosztem podatkowym – jednak pod pewnymi warunkami. Trzy warunki Po pierwsze, na koszuli oraz garniturze musi znaleźć się stałe oznaczenie nazwy przedsiębiorstwa. W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nie wystarczą same inicjały,…

Przywracanie terminów w sprawach własności przemysłowej
201710.17
Off
0

Przywracanie terminów w sprawach własności przemysłowej

Postępowania prowadzone na podstawie prawa własności przemysłowej wymagają od ich uczestników składania pism czy wniosków. Co jednak, jeśli zobowiązany do czynności uczestnik postępowania nie wykona swojego zobowiązania w terminie? Czy jest możliwe przywrócenie terminu do dokonania czynności? A jeśli tak, to na jakich zasadach? Przywrócenie terminu nie zawsze możliwe Ustawa prawo własności przemysłowej zawiera wytyczne,…

Kontynuacja umów o pracę po śmierci pracodawcy
201710.11
Off
0

Kontynuacja umów o pracę po śmierci pracodawcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa o pracę wygasa z dniem śmierci pracodawcy (art. 632 § 1 kodeksu pracy), chyba że pracownicy zostaną przejęci przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 k.p. W projekcie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Ministerstwo Rozwoju proponuje zmiany, które pozwolą na kontynuację umów o pracę pomimo śmierci…

Pojęcie przebudowy w prawie budowlanym
201710.10
Off
0

Pojęcie przebudowy w prawie budowlanym

Prawo budowlane rozróżnia pojęcia remontu i przebudowy. O pierwszym wymienionym rodzaju robót – polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego – pisałem tutaj. Dzisiaj z kolei chciałbym przybliżyć pojęcie przebudowy, a także zwrócić uwagę jak rozumieć rozbudowę. Tej definicji nie znajdziemy bowiem w Ustawie Prawo budowlane. Przebudowa to zmiana, nie odtworzenie Zgodnie z art. 3 pkt 7a…

Udział Zarządcy Sukcesyjnego w postępowaniu
201710.04
Off
0

Udział Zarządcy Sukcesyjnego w postępowaniu

Zarządca sukcesyjny będzie mógł wstąpić w miejsce zmarłego przedsiębiorcy (osoby fizycznej) w celu zapewnienia kontynuacji toczących się postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Takie rozwiązanie zakłada proponowany projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej „projekt ustawy”). Przypomnijmy, że obecnie z chwilą śmierci przedsiębiorcy osoby fizycznej – obligatoryjnie – następuje zawieszenie postępowania. Postępowanie administracyjne Zgodnie z…