Kiedy organ odstąpi od egzekwowania nałożonych obowiązków?
201901.16
Off
1

Kiedy organ odstąpi od egzekwowania nałożonych obowiązków?

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza m.in.: zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego, zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii. Jak stanowi…

Zarządca sukcesyjny w spółce cywilnej! Cykl artykułów o zarządzie sukcesyjnym (część 1)
201901.15
Off
0

Zarządca sukcesyjny w spółce cywilnej! Cykl artykułów o zarządzie sukcesyjnym (część 1)

O zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej pisaliśmy, kiedy ustawa była jeszcze w okresie projektowym (zobacz tutaj). W cyklu artykułów, które obecnie rozpoczynamy wskażemy na istotne udogodnienia wynikające z obowiązującej już od 25 listopada 2018 r. ustawy. Wspólnik Spółki Cywilnej Śmierć Wspólnika Spółki Cywilnej powoduje rozwiązanie spółki. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy umowa spółki cywilnej zakłada, że…

Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2019 r. [część 2]
201812.19
Off
0

Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2019 r. [część 2]

Tak jak zapowiadaliśmy, kontynuujemy cykl artykułów o zmianach w dokumentacji cen transferowych od 1 stycznia 2019 r. Pierwszy artykuł znajdziecie Państwo tutaj. Za sprawą ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do osób fizycznych, ustawy Ordynacja Podatkowa i innych ustaw, od 1 stycznia…

Kiedy budynek grozi zawaleniem…
201812.18
Off
0

Kiedy budynek grozi zawaleniem…

W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, organ nadzoru budowlanego jest obowiązany podjąć odpowiednie kroki. Zgodnie z art. 68 p.b. organ nadzoru budowlanego jest zobowiązany: nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie…

Uznanie za stronę w postępowaniu o pozwolenie na budowę
201812.12
Off
0

Uznanie za stronę w postępowaniu o pozwolenie na budowę

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, którą wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. Zgodnie z art. 28 ust. 2 prawa budowlanego, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Wyrokiem z 13 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny…

Stosowne wynagrodzenie w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych
201812.11
Off
0

Stosowne wynagrodzenie w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych

Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, ma wiele możliwości podjęcia ochrony przysługujących mu praw. Sposoby te zostały wymienione w art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Należą do nich prawo żądania: zaniechania naruszania; usunięcia skutków naruszenia; naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności,…

Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2019 r. [część 1]
201812.05
Off
0

Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2019 r. [część 1]

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpi podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Dodatkowo zmianie ulegnie sam mechanizm określania progów, opierający się wyłącznie na kryterium wartości transakcji kontrolowanej. To tylko jedna ze zmian wprowadzonych ustawą z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy…

Środki zabezpieczające w celu usunięcia niebezpieczeństwa
201812.04
Off
0

Środki zabezpieczające w celu usunięcia niebezpieczeństwa

Zgodnie z art. 69 ust. 1 p.b., w razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, lub ingerencji czy naruszeń, o których mowa w art. 66 ust. 1a p.b., organ nadzoru budowlanego, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zapewni zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających. Kto ponosi koszty zastosowania środków zabezpieczających? Przywołany wyżej…

Utwór jako przejaw działalności twórczej
201811.28
Off
0

Utwór jako przejaw działalności twórczej

W ciekawym wyroku, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wypowiedział się nt. przesłanek zakwalifikowania działalności twórczej jako utworu.  Zgodnie z definicją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, za utwór uznaje się każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Myśl ludzka jako przejaw działalności twórczej W…

Planowane zmiany w kodeksie pracy od 2019 roku
201811.27
Off
0

Planowane zmiany w kodeksie pracy od 2019 roku

W marcu 2018 r. prace nad propozycjami zmian do kodeksu pracy zakończyła komisja kodyfikacyjna prawa pracy powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pierwsze radykalne zmiany kodeksu pracy wzbudziły liczne zastrzeżenia związków zawodowych i organizacji pracodawców. Dotyczyły one możliwości zwolnienia pracownic w ciąży, likwidacji płatnego urlopu na żądanie, czy likwidacji płacy za nadgodziny. Poniżej…