201612.07
Off
0

Planujesz roboty budowlane? Szukaj zabytków!

Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie, który jest wpisany do rejestru zabytków lub wpisanym do rejestru zabytków obszarze, jest obwarowane dodatkowymi wymogami. W tych przypadkach uzyskanie pozwolenia na budowę jest trudniejsze niż zazwyczaj. Dlatego przystępując do prowadzenia robót budowlanych konieczna jest wiedza nt. otoczenia czy historii obiektu budowlanego, w który mamy zamiar ingerować…

O kwestiach związanych z pozwoleniami na budowę pisałem już wcześniej. Zachęcam do lektury tutaj lub tutaj.


Obiekt i obszar wpisany do rejestru zabytków

Zgodnie z art. 39 ust. 1 prawa budowlanego, na prowadzenie robót, które mają się odbywać przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze, który jest wpisany do rejestru zabytków, konieczne jest uzyskanie pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zgoda konserwatora musi być uzyskana przed wydaniem stosownej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Co ważne, obowiązek uzyskania pozwolenia od właściwego konserwatora, nie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenie konserwatora, warunkuje możliwość uzyskania kluczowego pozwolenia przez inwestora. Jest ono niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia przez organ wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Potwierdził to NSA w wyroku z dnia 29 stycznia 2016 roku (II OSK 1346/14).

 

Jak zmiana projektu wpływa na wydane przez konserwatora pozwolenie?

Planowanie robót budowlanych oraz ich prowadzenie jest procesem. Naturalną konsekwencją współpracy wielu ludzi nad tworzeniem czegoś nowego jest wprowadzanie zmian. Jednakże, gdy mowa o obszarze bądź obiekcie zabytkowym, konieczność dokonania zmian w projekcie budowlanym wymaga zastąpienia uzyskanego wcześniej pozwolenia nowym. W takim przypadku inwestor zobowiązany jest przedłożyć konserwatorowi nowy projekt (oraz załączniki) celem jego właściwego zbadania (zob. VIII SA/Wa 794/11).


Rozbiórka budynku – wymagania się nie zmniejszają

Możliwość rozbiórki budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków, obwarowana jest jeszcze bardziej rygorystycznym prawem.

Odpowiednie pozwolenie na dokonanie rozbiórki może być wydane przez organ, dopiero po uzyskaniu przez inwestora decyzji o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków. Decyzję taką wydaje Generalny Konserwator Zabytków.


Co z obiektami z gminnej ewidencji zabytków?

Pozwolenie na budowę (lub rozbiórkę) obiektu czy obszaru znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, (który nie jest jednocześnie wpisany do rejestru zabytków!), nie musi być poprzedzone uzyskaniem pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wydając stosowne pozwolenie, organ jedynie konsultuje swoją decyzję z konserwatorem.

Warto pamiętać, że kwestie związane z zabytkami reguluje nie tylko prawo budowlane, lecz także m.in. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Podobne wpisy / similar posts:
Aż 8 zmian przynosi 2015 rok w Prawie budowlanym W 2015 roku ustawa Prawo budowlane zmieni się w sumie aż 8 razy. Dla ułatwienia orientacji w tej tematyce wskazuję trzy najważniejsze nowelizacje Praw...
Dozwolony użytek osobisty – gdy twórcy nie n... W tym artykule chciałbym krótko przedstawić czym jest dozwolony użytek osobisty utworu. Jakie są cechy takiego użytkowania i kiedy można z niego korzy...
Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na r... Nie tylko prawo telekomunikacyjne, ale i inne ustawy (jak np. obowiązująca od lipca 2016 r. ustawa o działaniach antyterrorystycznych) nakładają na pr...
Rejestracja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjny... Niewiele czasu pozostało przedsiębiorcom na zgłaszanie posiadanych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwp...