201801.10
Off
0

Charakter terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji Urzędu Patentowego

Prawo do wniesienia sprzeciwu od decyzji wydanej przez Urząd Patentowy przysługuje każdemu, a nie tylko stronie postępowania. Sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu musi być należycie umotywowany. Kwestię tę reguluje art. 246 ust. 1 prawa własności przemysłowej („p.w.p.”).

Co istotne, termin na wniesienie sprzeciwu wynosi 6 miesięcy, a termin ten liczy się od dnia opublikowania informacji o udzieleniu prawa w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”. W artykule wyjaśnię, jak bardzo wiążący dla podmiotów jest wskazany termin i jakie są konsekwencje jego wprowadzenia.

NSA o sprzeciwie od decyzji Urzędu Patentowego

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, 19 października 2017 r. wydał wyrok w sprawie o sygn. akt II GSK 3679/15, w której rozpatrywał właśnie kwestię związaną z art. 246 ust. 1 p.w.p.

Tytułem wprowadzenia przypomnę, że skarżąca wniosła do Urzędu Patentowego sprzeciw, który po upływie 6 miesięcy rozszerzyła o nową podstawę. Urząd Patentowy odmówił rozszerzenia. Jednak Sąd I instancji stwierdził, że Urząd Patentowy nie miał racji i uznał, że podstawa sprzeciwu może być zmieniana.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że Sąd I instancji popełnił błąd i uznał za usprawiedliwiony zarzut naruszenia art. 246 ust. 1 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię. Jak podkreślono, niewłaściwe jest przyjęcie, że dopuszczalne jest zarówno rozszerzenie i zmiana podstawy prawnej sprzeciwu oraz przedstawienie nowej argumentacji.

Stanowisko NSA

W swoim wyroku Sąd stwierdził, że termin przewidziany w art. 246 ust. 1 p.w.p. jest terminem prawa materialnego, po upływie którego przytoczenie nowych podstaw dla wniesionego sprzeciwu jest niemożliwe.

„Mając na względzie zasadę trwałości decyzji administracyjnych, przepisy dotyczące sprzeciwu muszą być wykładane i stosowane ściśle.” (II GSK 3679/15)

Sąd ponadto podkreślił – w ślad za wyrokiem II GSK 2037/13, że obowiązkiem wnoszącego sprzeciw jest wskazanie wszystkich okoliczności, które uzasadniają unieważnienie prawa ochronnego w okresie wskazanym w art. 246 ust. 1 p.w.p.

„Wskazanie nowych podstaw unieważnienia, niezawartych w sprzeciwie, na etapie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym RP, po upływie 6 miesięcy od opublikowania informacji o udzieleniu prawa ochronnego jest niedopuszczalne, a w konsekwencji nowe podstawy sprzeciwu nie podlegają rozpoznaniu przez Urząd Patentowy RP.” (II GSK 2037/13)

Podobne wpisy / similar posts:
Umowa a wyłączenie ochrony praw autorskich Jak pisałem niedawno w tym artykule, w przypadku majątkowych praw autorskich, uprawniony może wystąpić względem osoby naruszającej z szeregiem roszcze...
Dlaczego organizując promocję, warto sporządzić je... Przedsiębiorcy różnymi sposobami starają się utrzymać lub powiększyć bazę swoich klientów. Jednym z nich jest przeprowadzenie promocji (akcji promocyj...
Przywracanie terminów w sprawach własności przemys... Postępowania prowadzone na podstawie prawa własności przemysłowej wymagają od ich uczestników składania pism czy wniosków. Co jednak, jeśli zobowią...
Pola eksploatacji utworu bez tajemnic Tym razem poruszę pojęcie pól eksploatacji, zdefiniowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kwestia ta budzi wiele emocji w czasie neg...