201801.10
Off
0

Charakter terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji Urzędu Patentowego

Prawo do wniesienia sprzeciwu od decyzji wydanej przez Urząd Patentowy przysługuje każdemu, a nie tylko stronie postępowania. Sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu musi być należycie umotywowany. Kwestię tę reguluje art. 246 ust. 1 prawa własności przemysłowej („p.w.p.”).

Co istotne, termin na wniesienie sprzeciwu wynosi 6 miesięcy, a termin ten liczy się od dnia opublikowania informacji o udzieleniu prawa w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”. W artykule wyjaśnię, jak bardzo wiążący dla podmiotów jest wskazany termin i jakie są konsekwencje jego wprowadzenia.

NSA o sprzeciwie od decyzji Urzędu Patentowego

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, 19 października 2017 r. wydał wyrok w sprawie o sygn. akt II GSK 3679/15, w której rozpatrywał właśnie kwestię związaną z art. 246 ust. 1 p.w.p.

Tytułem wprowadzenia przypomnę, że skarżąca wniosła do Urzędu Patentowego sprzeciw, który po upływie 6 miesięcy rozszerzyła o nową podstawę. Urząd Patentowy odmówił rozszerzenia. Jednak Sąd I instancji stwierdził, że Urząd Patentowy nie miał racji i uznał, że podstawa sprzeciwu może być zmieniana.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że Sąd I instancji popełnił błąd i uznał za usprawiedliwiony zarzut naruszenia art. 246 ust. 1 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię. Jak podkreślono, niewłaściwe jest przyjęcie, że dopuszczalne jest zarówno rozszerzenie i zmiana podstawy prawnej sprzeciwu oraz przedstawienie nowej argumentacji.

Stanowisko NSA

W swoim wyroku Sąd stwierdził, że termin przewidziany w art. 246 ust. 1 p.w.p. jest terminem prawa materialnego, po upływie którego przytoczenie nowych podstaw dla wniesionego sprzeciwu jest niemożliwe.

„Mając na względzie zasadę trwałości decyzji administracyjnych, przepisy dotyczące sprzeciwu muszą być wykładane i stosowane ściśle.” (II GSK 3679/15)

Sąd ponadto podkreślił – w ślad za wyrokiem II GSK 2037/13, że obowiązkiem wnoszącego sprzeciw jest wskazanie wszystkich okoliczności, które uzasadniają unieważnienie prawa ochronnego w okresie wskazanym w art. 246 ust. 1 p.w.p.

„Wskazanie nowych podstaw unieważnienia, niezawartych w sprzeciwie, na etapie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym RP, po upływie 6 miesięcy od opublikowania informacji o udzieleniu prawa ochronnego jest niedopuszczalne, a w konsekwencji nowe podstawy sprzeciwu nie podlegają rozpoznaniu przez Urząd Patentowy RP.” (II GSK 2037/13)

Podobne wpisy / similar posts:
Przeniesienie praw autorskich czy licencja –... Twórca każdego rodzaju utworu musi liczyć się z tym, że w przyszłości ktoś może chcieć wykorzystać jego dzieło dla swoich celów. Oczywiste jest, że au...
Twórca utworu? Tylko osoba fizyczna! O twórcach, ich problemach oraz uprawnieniach i zobowiązaniach wynikających z prawa autorskiego pisałem już w swoich artykułach wielokrotnie. Dlate...
Plagiat: czym (nie) jest i jakie są konsekwencje j... Plagiat nie jest pojęciem prawnym, a rodzi jak najbardziej prawne konsekwencje (art.115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku p...
Opracowanie cudzego utworu a naruszenie praw autor... W prawie autorskim istnieje możliwość opracowania oryginalnego utworu. W jakim zakresie można jednak opracować cudzy utwór? Czy nie jest to naruszenie...