201803.21
Off
0

Kontradyktaryjność postępowania spornego przed Urzędem Patentowym

O postępowaniu spornym prowadzonym przed Urzędem Patentowym pisałem już w tym artykule. W trybie postępowania spornego Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy m.in. o unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji (art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p.).

Postępowanie przed Urzędem Patentowym jest kontradyktoryjne. Co to oznacza: że w konkretnym postępowaniu występują dwie strony, o sprzecznych stanowiskach i interesach, które przedstawiają dowody na poparcie swoich tez i toczą między sobą spór.

W przedmiocie kontradyktoryjności wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 grudnia 2017 r. (VI SA/Wa 832/17).

Wniosek o wszczęcie postępowania spornego

Tytułem wstępu, warto przytoczyć treść art. 2551 ust 3 p.w.p. Zgodnie z nim, wniosek o wszczęcie postępowania spornego powinien zawierać m.in. zwięzłe przedstawienie sprawy, wyraźnie określone żądanie oraz wskazanie środków dowodowych.

Co ważne, Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę (art. 255 ust. 4 p.w.p.).

Stanowisko Sądu Administracyjnego

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy, w przytoczonej sprawie Sąd przypomniał, że „związanie Urzędu Patentowego żądaniem wnioskodawcy oznacza, że to na wnioskodawcy spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania przesłanek stanowiących podstawę do unieważnienia, w tym przypadku spornego patentu”.

Skarżący zarzucił wynalazkowi brak nowości oraz brak poziomu wynalazczego. Na poparcie swoich tez przedstawił kopię świadectwa homologacji oraz kopie zdjęć.

Urząd Patentowy uznał, że zgodnie z prawem jest związany żądaniem skarżącego oraz regułami postępowania. Rozpatrzył zarzuty w oparciu o przytoczone przez skarżącego dowody i unieważnił sporny patent.

Podobne wpisy / similar posts:
Zalety unijnego znaku towarowego Przedsiębiorcy i osoby fizyczne z każdego kraju świata mogą stać się właścicielami unijnego znaku towarowego. Prawo to reguluje Rozporządzenie Rady (W...
Wynalazek tajny – wyjątek od zasady jawności Choć wynalazki co do zasady są jawne, wyjątek stanowią te dotyczące obronności lub bezpieczeństwa państwa. Na wniosek Ministra Obrony Narodowej, minis...
Udostępnianie niezabezpieczonej sieci Wi-Fi a ochr... Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, dokonanych przez osobę trzecią przez niezabezpieczoną sieć Wi-Fi? Na ile, za przekroczenie ...
Czy wolno uzupełniać zgłoszenie patentu? Dokonując zgłoszenia wynalazku należy przedstawić Urzędowi Patentowemu stosowne dokumenty. Art. 31 p.w.p. zwraca uwagę, że zgłoszenie wynalazku powinn...