201803.21
Off
0

Kontradyktaryjność postępowania spornego przed Urzędem Patentowym

O postępowaniu spornym prowadzonym przed Urzędem Patentowym pisałem już w tym artykule. W trybie postępowania spornego Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy m.in. o unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji (art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p.).

Postępowanie przed Urzędem Patentowym jest kontradyktoryjne. Co to oznacza: że w konkretnym postępowaniu występują dwie strony, o sprzecznych stanowiskach i interesach, które przedstawiają dowody na poparcie swoich tez i toczą między sobą spór.

W przedmiocie kontradyktoryjności wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 grudnia 2017 r. (VI SA/Wa 832/17).

Wniosek o wszczęcie postępowania spornego

Tytułem wstępu, warto przytoczyć treść art. 2551 ust 3 p.w.p. Zgodnie z nim, wniosek o wszczęcie postępowania spornego powinien zawierać m.in. zwięzłe przedstawienie sprawy, wyraźnie określone żądanie oraz wskazanie środków dowodowych.

Co ważne, Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę (art. 255 ust. 4 p.w.p.).

Stanowisko Sądu Administracyjnego

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy, w przytoczonej sprawie Sąd przypomniał, że „związanie Urzędu Patentowego żądaniem wnioskodawcy oznacza, że to na wnioskodawcy spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania przesłanek stanowiących podstawę do unieważnienia, w tym przypadku spornego patentu”.

Skarżący zarzucił wynalazkowi brak nowości oraz brak poziomu wynalazczego. Na poparcie swoich tez przedstawił kopię świadectwa homologacji oraz kopie zdjęć.

Urząd Patentowy uznał, że zgodnie z prawem jest związany żądaniem skarżącego oraz regułami postępowania. Rozpatrzył zarzuty w oparciu o przytoczone przez skarżącego dowody i unieważnił sporny patent.

Podobne wpisy / similar posts:
Kara dla pirata – konsekwencje udostępniania... Wraz z rozwojem techniki coraz częstszym problemem jest rozpowszechnianie utworów bez pozwolenia. Kilkanaście lat temu piosenki czy filmy kopiowane by...
Jak udowodnić, że jako pierwsi użyliśmy wzoru prze... Jak stanowi art. 102 p.w.p. wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególnoś...
3 kluczowe fakty o wzorach przemysłowych Zewnętrzne cechy wytworu lub jego części określane są jako wzór przemysłowy. Kluczowe dla rejestracji i udzielenia prawa do wzoru przemysłowego są jeg...
Wygaśnięcie umowy licencyjnej z mocy prawa Zawarcie umowy licencyjnej jest jednym ze sposobów umożliwienia przez uprawnionego osobom trzecim korzystania ze swoich utworów (więcej przeczytasz o ...