201803.21
Off
0

Kontradyktaryjność postępowania spornego przed Urzędem Patentowym

O postępowaniu spornym prowadzonym przed Urzędem Patentowym pisałem już w tym artykule. W trybie postępowania spornego Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy m.in. o unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji (art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p.).

Postępowanie przed Urzędem Patentowym jest kontradyktoryjne. Co to oznacza: że w konkretnym postępowaniu występują dwie strony, o sprzecznych stanowiskach i interesach, które przedstawiają dowody na poparcie swoich tez i toczą między sobą spór.

W przedmiocie kontradyktoryjności wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 grudnia 2017 r. (VI SA/Wa 832/17).

Wniosek o wszczęcie postępowania spornego

Tytułem wstępu, warto przytoczyć treść art. 2551 ust 3 p.w.p. Zgodnie z nim, wniosek o wszczęcie postępowania spornego powinien zawierać m.in. zwięzłe przedstawienie sprawy, wyraźnie określone żądanie oraz wskazanie środków dowodowych.

Co ważne, Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę (art. 255 ust. 4 p.w.p.).

Stanowisko Sądu Administracyjnego

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy, w przytoczonej sprawie Sąd przypomniał, że „związanie Urzędu Patentowego żądaniem wnioskodawcy oznacza, że to na wnioskodawcy spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania przesłanek stanowiących podstawę do unieważnienia, w tym przypadku spornego patentu”.

Skarżący zarzucił wynalazkowi brak nowości oraz brak poziomu wynalazczego. Na poparcie swoich tez przedstawił kopię świadectwa homologacji oraz kopie zdjęć.

Urząd Patentowy uznał, że zgodnie z prawem jest związany żądaniem skarżącego oraz regułami postępowania. Rozpatrzył zarzuty w oparciu o przytoczone przez skarżącego dowody i unieważnił sporny patent.

Podobne wpisy / similar posts:
Wyjątkowe cechy patentu dodatkowego Jak powszechnie wiadomo, Urząd Patentowy udziela patentów na wynalazki. Większość z nas jest w stanie wyjaśnić – w mniej lub bardziej prawniczy sposób...
Prawa autorskie do utworu stworzonego przez Pracow... W artykule tym poruszę istotne zagadnienie, dotyczące nabycia przez Pracodawcę praw autorskich do utworu stworzonego przez Pracownika, tzw. „utworu pr...
Pola eksploatacji utworu bez tajemnic Tym razem poruszę pojęcie pól eksploatacji, zdefiniowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kwestia ta budzi wiele emocji w czasie neg...
Decyzje Urzędu Patentowego nie są ostateczne! Urząd Patentowy jako organ administracji publicznej podlega kontroli. Sprawują ją właściwe sądy administracyjne, działające na podstawie Ustawy z 30 s...