201803.21
Off
0

Kontradyktaryjność postępowania spornego przed Urzędem Patentowym

O postępowaniu spornym prowadzonym przed Urzędem Patentowym pisałem już w tym artykule. W trybie postępowania spornego Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy m.in. o unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji (art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p.).

Postępowanie przed Urzędem Patentowym jest kontradyktoryjne. Co to oznacza: że w konkretnym postępowaniu występują dwie strony, o sprzecznych stanowiskach i interesach, które przedstawiają dowody na poparcie swoich tez i toczą między sobą spór.

W przedmiocie kontradyktoryjności wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 grudnia 2017 r. (VI SA/Wa 832/17).

Wniosek o wszczęcie postępowania spornego

Tytułem wstępu, warto przytoczyć treść art. 2551 ust 3 p.w.p. Zgodnie z nim, wniosek o wszczęcie postępowania spornego powinien zawierać m.in. zwięzłe przedstawienie sprawy, wyraźnie określone żądanie oraz wskazanie środków dowodowych.

Co ważne, Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę (art. 255 ust. 4 p.w.p.).

Stanowisko Sądu Administracyjnego

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy, w przytoczonej sprawie Sąd przypomniał, że „związanie Urzędu Patentowego żądaniem wnioskodawcy oznacza, że to na wnioskodawcy spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania przesłanek stanowiących podstawę do unieważnienia, w tym przypadku spornego patentu”.

Skarżący zarzucił wynalazkowi brak nowości oraz brak poziomu wynalazczego. Na poparcie swoich tez przedstawił kopię świadectwa homologacji oraz kopie zdjęć.

Urząd Patentowy uznał, że zgodnie z prawem jest związany żądaniem skarżącego oraz regułami postępowania. Rozpatrzył zarzuty w oparciu o przytoczone przez skarżącego dowody i unieważnił sporny patent.

Podobne wpisy / similar posts:
Czy twórca może wypowiedzieć umowę? Twórca jako osoba, która jest autorem utworu, ma prawo nim swobodnie rozporządzać. Może sprzedać majątkowe prawa autorskie, może udzielić licencji wył...
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Urząd ... Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 248 p.w.p.). Artykuł na ten temat znajduje...
Wygaśnięcie majątkowych praw autorskich w praktyce... Majątkowe prawa autorskie, czyli prawo do korzystania i rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji oraz prawo do pobierania wynagrodzeni...
Jak rozumieć nowość wynalazku? Nowość wynalazku, poziom wynalazczy oraz nadawanie się do przemysłowego stosowania to konieczne przesłanki, które umożliwiają Urzędowi Patentowemu udz...