201902.05
Off
0

Nabycie majątkowych praw autorskich do utworu pracowniczego

Pracodawca nabywa utwór, który stworzył pracownik w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe przechodzą na pracodawcę w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. To prawo pracodawcy obowiązuje, jeżeli ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub umowa o pracę nie stanowią inaczej.

Warto także przypomnieć, że zgodnie z prawem autorskim pracodawca ma dwa lata od daty  przyjęcia utworu na przystąpienie do rozpowszechniania utworu przeznaczonego do tego w umowie o pracę. W przeciwnym razie twórca może na piśmie wyznaczyć pracodawcy odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu, a po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy inne postanowienia zawiera umowa. Strony mogą bowiem określić inny termin na przystąpienie do rozpowszechniania utworu.

Zgodnie zaś z art. 13 prawa autorskiego, pracodawca ma sześć miesięcy od dostarczenia utworu (lub inny termin ustalony przez strony) na zawiadomienie twórcy o nieprzyjęciu utworu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie. Po upływie ustalonego terminu uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń.

Forma przyjęcia i wynagrodzenie za stworzenie utworu

Wyrokiem z 20 czerwca 2018 r. (w sprawie o sygn. akt V ACa 18/17), Sąd Apelacyjny w Warszawie  podkreślił, że nabycie majątkowych praw autorskich do utworów pracowniczych następuje nie w momencie ich powstania, lecz w chwili przyjęcia ich przez pracodawcę.

„Możliwa jest dorozumiana forma przyjęcia, np. przez przystąpienie pracodawcy do korzystania z utworu.” (V ACa 18/17)

Sąd Apelacyjny wskazał jednoznacznie, że pracownikowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu stworzenia utworu pracowniczego oraz przekazania go pracodawcy.

Poza tym, zdaniem Sądu, przekazanie utworu przez pracownika, co do zasady oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na upublicznienie utworu.