201607.05
0
0

Naruszenie patentu. Jakie możliwości obrony ma uprawniony?

Tworząc wynalazek warto złożyć wniosek o udzielenie patentu. Prawo daje twórcy wiele uprawnień, które pozwalają mu osiągać korzyści majątkowe dzięki swojej pracy. Chroni także przed ryzykiem bezprawnego korzystania z patentu przez osoby trzecie.

Kwestie patentów oraz dotyczące ich regulacje zostały zawarte w Ustawie prawo własności przemysłowej.


3 przesłanki udzielenia patentu

Patent zostanie udzielony jeśli wynalazek:

  • jest nowy – tzn. jeśli nie jest częścią stanu techniki (art. 25),
  • posiada poziom wynalazczy – tzn. jeśli nie wynika w sposób oczywisty dla znawcy danej dziedziny, ze stanu techniki (art. 26),
  • nadaje się do przemysłowego stosowania (art. 27).

Co w przypadku naruszenia patentu?

Uprawniony z patentu może żądać od osoby, która naruszyła patent:

  • zaniechania naruszania,
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
  • naprawienia wyrządzonej szkody.

Oprócz uprawnionego, powyższe żądania mogą zostać wystosowane przez inne osoby, np. uprawnionego z licencji. Jak czytamy w ustawie, uprawniony z licencji może na równi z uprawnionym z patentu dochodzić roszczeń (art. 76 ust. 6).

Co ciekawe, na wniosek uprawnionego, sąd rozpatrujący sprawę może nakazać podanie orzeczenia – w całości lub w części – do publicznej wiadomości.

Celem roszczeń, jest ochrona uprawnionego przed bezprawnymi naruszeniami. Jednocześnie działania te mają doprowadzić do powstrzymania dalszego naruszania, które może narazić uprawnionego na daleko idące, negatywne skutki.


Od kiedy i do kiedy roszczenia?

Uprawniony może dochodzić roszczeń jedynie po uzyskaniu patentu na swój wynalazek. Na dochodzenie swoich praw ma 3 lata od dnia, w którym dowiedział się, że jego prawo zostało naruszone. Po tym czasie naruszenie ulegnie przedawnieniu. W każdym wypadku jednak, roszczenie ulegnie przedawnieniu po upływie 5 lat od dnia, w którym nastąpiło przedmiotowe naruszenie.


Każde roszczenie traktowane oddzielnie!

Kończąc artykuł, chcę zwrócić uwagę, że roszczenia te mają charakter majątkowy. W związku z tym – jak stwierdził Sąd Najwyższy (I CZ 31/12) – jeśli chcemy określić wartość przedmiotu sporu, oraz wartość przedmiotu zaskarżenia wartość wszystkich roszczeń należy zliczyć.

Podobne wpisy / similar posts:
Tylko unikalny znak towarowy możne być zastrzeżony... Większość przedsiębiorstw dąży do tego, aby ich znak towarowy był powszechnie znany i rozpoznawalny. Ma również kojarzyć się z renomą, dobrą jakością ...
Czy nauczanie może być objęte ochroną praw autorsk... Nie można traktować procesu nauczania jako efektu ubocznego dostarczenia autorskiego programu nauczania, gdyż to właśnie nauczanie stanowi kwintesencj...
Jak rozpowszechniać utwory połączone? W jednym ze swoich wcześniejszych artykułów poruszałem kwestię współtwórczości (zachęcam do zapoznania się z nim tutaj). Chciałbym jednak wskazać, że ...
Naruszenie osobistych praw autorskich czy dóbr oso... Ciekawym zagadnieniem na gruncie prawa autorskiego jest relacja pomiędzy przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczących autorsk...

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone. *