201806.20
Off
0

Ochrona wizerunku i korespondencji

Powszechnie znany jest fakt, że wizerunek osoby oraz korespondencja podlegają ochronie. Gdyby jednak zapytać o zakres takiej ochrony bądź sytuacje, w których przestaje obowiązywać, mogłyby pojawić się problemy z odpowiedzią.

Z tego względu warto przytoczyć bardzo szerokie i ważne orzeczenie wydane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie 19 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V ACa 1089/17.

Ochrona korespondencji w prawie polskim

Kluczowym przepisem dotyczącym ochrony korespondencji jest art. 23 kodeksu cywilnego. Stanowi on, że dobra osobiste człowieka, jak m.in. wolność, nazwisko, wizerunek czy tajemnica korespondencji, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Co ważne przepis ten nie zawiera żadnych ograniczeń co do rozumienia i interpretowania pojęcia korespondencji.

„Może stanowić ją nie tylko pismo w postaci papierowej, ale również elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej albo audiowizualnej.” (V ACa 1089/17)

W ocenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, termin korespondencja oznacza zatem nie tylko korespondencję listowną, lecz także prowadzoną za pomocą innych środków, także elektronicznych.

Ochrona wizerunku jako dobro osobiste

W przywołanym już art. 23 k.c. pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach znajduje się także wizerunek, stanowiąc samodzielne dobro osobiste.

Dodatkowo, zgodnie z art. 81 ust. 1 pr. aut. rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Jednakże, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie, w braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane.

„Dobrem chronionym jest w tym przypadku autonomia każdej osoby w zakresie swobodnego rozstrzygania, czy i w jakich okolicznościach jej wizerunek może być publicznie rozpowszechniony. Wkroczenie w sferę tej autonomii i rozpowszechnianie wizerunku bez zgody uprawnionego stanowi o naruszeniu tego dobra.” (V ACa 1089/17)

Dodatkowo, Sąd podkreślił, że pojęcie „rozpowszechniania wizerunku” powinno być interpretowane przy użyciu definicji terminu „rozpowszechnianie” zamieszczonej w art. 6 pkt 3 pr. aut.

„Chodzi tu o sytuację, w której stworzona zostaje możliwość zapoznania się z wizerunkiem bliżej nieokreślonemu kręgowi osób.” (V ACa 1089/17)

Ważną tezą sformułowaną przez Sąd, jest zwrócenie uwagi na fakt, że zakazane jest rozpowszechnianie cudzego wizerunku również w sytuacjach, gdy nie prowadzi do ingerencji w prywatność czy dobre imię osoby przestawionej.

Podsumowanie

Z przywołanego orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie warto zapamiętać dwie kwestie. Po pierwsze, korespondencją jest nie tylko papierowy list. Jest to także mail, wiadomość na portalu społecznościowym lub inna korespondencja przekazana drogą elektroniczną.

Po drugie, wizerunek jest niezależnym dobrem osobistym, podlegającym ochronie, niezależnie od naruszenia innych dóbr m.in. prywatności.

Podobne wpisy / similar posts:
Jak i kiedy uzyskasz dodatkowe prawo ochronne? W ostatnim tygodniu pisałem o tym, czym jest patent dodatkowy (artykuł dostępny tutaj). W dzisiejszym artykule wytłumaczę pojęcie dodatkowego prawa oc...
Na co nie otrzymamy patentu? Udzielenie patentu dotyczy jedynie wynalazków, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania– bez względu na dzi...
Plagiat: czym (nie) jest i jakie są konsekwencje j... Plagiat nie jest pojęciem prawnym, a rodzi jak najbardziej prawne konsekwencje (art.115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku p...
Jak rozumieć nowość wynalazku? Nowość wynalazku, poziom wynalazczy oraz nadawanie się do przemysłowego stosowania to konieczne przesłanki, które umożliwiają Urzędowi Patentowemu udz...