201710.17
Off
0

Przywracanie terminów w sprawach własności przemysłowej

Postępowania prowadzone na podstawie prawa własności przemysłowej wymagają od ich uczestników składania pism czy wniosków.

Co jednak, jeśli zobowiązany do czynności uczestnik postępowania nie wykona swojego zobowiązania w terminie? Czy jest możliwe przywrócenie terminu do dokonania czynności? A jeśli tak, to na jakich zasadach?

Przywrócenie terminu nie zawsze możliwe

Ustawa prawo własności przemysłowej zawiera wytyczne, jak należy rozpatrywać uchybienia terminowi do dokonania czynności prawnej przez stronę postępowania.

Sposób przywrócenia terminu wskazuje art. 243 p.w.p. Jak wskazuje przepis, Urząd Patentowy może przywrócić termin na wniosek złożony przez stronę zobowiązaną do dokonania czynności.

Po pierwsze jednak, ustawa nie może zakazywać Urzędowi przywrócenia terminu. Po drugie, strona wnioskująca o przywrócenie terminu, jest zobowiązana uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. Po trzecie zaś, strona wraz ze złożeniem wniosku jest zobowiązana dokonać czynności, w stosunku do której wnosi o przywrócenie terminu.

Brak winy występuje wtedy, gdy zainteresowany nie był w stanie usunąć przeszkody przy użyciu środków normalnie dostępnych, bez narażenia życia i zdrowia swojego i innych (VI SA/Wa 1671/07).

Jaki jest termin na złożenie wniosku przez stronę?

W przypadku znaków towarowych, wniosek o przywrócenie terminu składa się w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do dokonania określonej czynności (art. 242 ust. 2 pkt 1 p.w.p.).

Natomiast w przypadku m.in. wynalazków, dodatkowych praw ochronnych, wzorów użytkowych czy przemysłowych (art. 242 ust. 2 pkt 2 p.w.p.), termin ten wynosi dwa miesiące od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Nie później jednak, niż sześć miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do dokonania określonej czynności.

Co kluczowe, powyższe terminy nie mogą zostać przywrócone.

Podsumowanie

Na zakończenie chciałbym przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 września 2005 r. (VI SA/Wa 5/05). Sąd stwierdził, że art. 243 p.w.p. nie określa formy rozstrzygnięcia w sprawie przywrócenia terminu. Odpowiednie stosowanie znajdują tutaj przepisy postępowania administracyjnego, i w rezultacie rozstrzygnięcie wniosku o przywrócenie terminu następuje w formie postanowienia.

Podobne wpisy / similar posts:
3 kluczowe fakty o wzorach przemysłowych Zewnętrzne cechy wytworu lub jego części określane są jako wzór przemysłowy. Kluczowe dla rejestracji i udzielenia prawa do wzoru przemysłowego są jeg...
Przeniesienie patentu i udzielenie licencji Patent, po pierwsze podlega dziedziczeniu, a po drugie jest zbywalny. Dzięki temu prawo do patentu może zmienić właściciela, jeśli obecny wyrazi taką ...
Wynalazek tajny – wyjątek od zasady jawności Choć wynalazki co do zasady są jawne, wyjątek stanowią te dotyczące obronności lub bezpieczeństwa państwa. Na wniosek Ministra Obrony Narodowej, minis...
Nowy wyrok Sądu Apelacyjnego o rozpowszechnianiu w... Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał 28 lutego 2017 r. ciekawy wyrok w kwestii rozpowszechniania wizerunku bez pozwolenia (I ACa 2383/15). Potwierdził w n...