201710.17
Off
0

Przywracanie terminów w sprawach własności przemysłowej

Postępowania prowadzone na podstawie prawa własności przemysłowej wymagają od ich uczestników składania pism czy wniosków.

Co jednak, jeśli zobowiązany do czynności uczestnik postępowania nie wykona swojego zobowiązania w terminie? Czy jest możliwe przywrócenie terminu do dokonania czynności? A jeśli tak, to na jakich zasadach?

Przywrócenie terminu nie zawsze możliwe

Ustawa prawo własności przemysłowej zawiera wytyczne, jak należy rozpatrywać uchybienia terminowi do dokonania czynności prawnej przez stronę postępowania.

Sposób przywrócenia terminu wskazuje art. 243 p.w.p. Jak wskazuje przepis, Urząd Patentowy może przywrócić termin na wniosek złożony przez stronę zobowiązaną do dokonania czynności.

Po pierwsze jednak, ustawa nie może zakazywać Urzędowi przywrócenia terminu. Po drugie, strona wnioskująca o przywrócenie terminu, jest zobowiązana uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. Po trzecie zaś, strona wraz ze złożeniem wniosku jest zobowiązana dokonać czynności, w stosunku do której wnosi o przywrócenie terminu.

Brak winy występuje wtedy, gdy zainteresowany nie był w stanie usunąć przeszkody przy użyciu środków normalnie dostępnych, bez narażenia życia i zdrowia swojego i innych (VI SA/Wa 1671/07).

Jaki jest termin na złożenie wniosku przez stronę?

W przypadku znaków towarowych, wniosek o przywrócenie terminu składa się w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do dokonania określonej czynności (art. 242 ust. 2 pkt 1 p.w.p.).

Natomiast w przypadku m.in. wynalazków, dodatkowych praw ochronnych, wzorów użytkowych czy przemysłowych (art. 242 ust. 2 pkt 2 p.w.p.), termin ten wynosi dwa miesiące od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Nie później jednak, niż sześć miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do dokonania określonej czynności.

Co kluczowe, powyższe terminy nie mogą zostać przywrócone.

Podsumowanie

Na zakończenie chciałbym przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 września 2005 r. (VI SA/Wa 5/05). Sąd stwierdził, że art. 243 p.w.p. nie określa formy rozstrzygnięcia w sprawie przywrócenia terminu. Odpowiednie stosowanie znajdują tutaj przepisy postępowania administracyjnego, i w rezultacie rozstrzygnięcie wniosku o przywrócenie terminu następuje w formie postanowienia.

Podobne wpisy / similar posts:
Kto może być pełnomocnikiem przed Urzędem Patentow... Podobnie jak w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą (więcej przeczytasz tutaj), tak i w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, stron...
Przeniesienie patentu i udzielenie licencji Patent, po pierwsze podlega dziedziczeniu, a po drugie jest zbywalny. Dzięki temu prawo do patentu może zmienić właściciela, jeśli obecny wyrazi taką ...
Pola eksploatacji utworu bez tajemnic Tym razem poruszę pojęcie pól eksploatacji, zdefiniowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kwestia ta budzi wiele emocji w czasie neg...
Jak rozumieć nowość wynalazku? Nowość wynalazku, poziom wynalazczy oraz nadawanie się do przemysłowego stosowania to konieczne przesłanki, które umożliwiają Urzędowi Patentowemu udz...