201802.07
Off
0

Jakie są względne przeszkody rejestracji znaku towarowego?

Zgodnie z prawem własności przemysłowej, od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, podmiot który jest uprawniony do wcześniejszego znaku, lub też który jest uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec takiego zgłoszenia.

Termin na zgłoszenie sprzeciwu wynosi 3 miesiące i zgodnie z art. 15217 ust. 1 p.w.p. nie podlega przywróceniu.

Gdzie szukać względnych przeszkód rejestracji znaku…

Ustawodawca wskazał przesłanki, które uniemożliwiają zarejestrowanie znaku towarowego w art. 1321 p.w.p.

Przepis ten stanowi, że jeżeli wniesiony sprzeciw zostanie uznany za zasadny to nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie z dalszą jego treścią, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Ponadto, nie zostanie zarejestrowany znak towarowy, który jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 października 2017 r. (II GSK 3528/15), ciężar dowodu w zakresie wtórnej zdolności odróżniającej spoczywa na uprawnionym do znaku.

„To, czy znaki towarowe – sporny i przeciwstawiony (wcześniejszy) – są podobne, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów. Podkreślić należy, że sama przynależność towarów (usług) do tej samej klasy klasyfikacji nicejskiej nie stanowi decydującego argumentu na rzecz uznania towarów (usług) za podobne.” (II GSK 2936/16)

Dodatkowa podstawa sprzeciwu

Podstawą sprzeciwu o którym wspominałem na wstępie, mogą być także zgłoszenia znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2-4 p.w.p., o ile udzielone zostanie na nie prawo ochronne.

Co ważne, do czasu prawomocnego zakończenia wcześniejszych postępowań zgłoszeniowych, postępowanie w sprawie sprzeciwu zawiesza się.

Podobne wpisy / similar posts:
Wyjątkowe cechy patentu dodatkowego Jak powszechnie wiadomo, Urząd Patentowy udziela patentów na wynalazki. Większość z nas jest w stanie wyjaśnić – w mniej lub bardziej prawniczy sposób...
Jak i kiedy uzyskasz dodatkowe prawo ochronne? W ostatnim tygodniu pisałem o tym, czym jest patent dodatkowy (artykuł dostępny tutaj). W dzisiejszym artykule wytłumaczę pojęcie dodatkowego prawa oc...
Decyzje wydane przez Urząd Patentowy w postępowani... Urząd Patentowy jest organem upoważnionym do rozstrzygania spraw toczących się w trybie postępowania spornego. Jak określa ustawa prawo własności prze...
Twoje prawa gdy naruszono znak towarowy Urząd Patentowy udziela prawa ochronnego na znak towarowy. Poprzez oznaczenie towaru w sposób graficzny możliwe jest odróżnienie towarów jednego przed...