201802.07
Off
0

Jakie są względne przeszkody rejestracji znaku towarowego?

Zgodnie z prawem własności przemysłowej, od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, podmiot który jest uprawniony do wcześniejszego znaku, lub też który jest uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec takiego zgłoszenia.

Termin na zgłoszenie sprzeciwu wynosi 3 miesiące i zgodnie z art. 15217 ust. 1 p.w.p. nie podlega przywróceniu.

Gdzie szukać względnych przeszkód rejestracji znaku…

Ustawodawca wskazał przesłanki, które uniemożliwiają zarejestrowanie znaku towarowego w art. 1321 p.w.p.

Przepis ten stanowi, że jeżeli wniesiony sprzeciw zostanie uznany za zasadny to nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie z dalszą jego treścią, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Ponadto, nie zostanie zarejestrowany znak towarowy, który jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 października 2017 r. (II GSK 3528/15), ciężar dowodu w zakresie wtórnej zdolności odróżniającej spoczywa na uprawnionym do znaku.

„To, czy znaki towarowe – sporny i przeciwstawiony (wcześniejszy) – są podobne, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów. Podkreślić należy, że sama przynależność towarów (usług) do tej samej klasy klasyfikacji nicejskiej nie stanowi decydującego argumentu na rzecz uznania towarów (usług) za podobne.” (II GSK 2936/16)

Dodatkowa podstawa sprzeciwu

Podstawą sprzeciwu o którym wspominałem na wstępie, mogą być także zgłoszenia znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2-4 p.w.p., o ile udzielone zostanie na nie prawo ochronne.

Co ważne, do czasu prawomocnego zakończenia wcześniejszych postępowań zgłoszeniowych, postępowanie w sprawie sprzeciwu zawiesza się.

Podobne wpisy / similar posts:
Wspólny znak towarowy a znak towarowy gwarancyjny Organizacja posiadająca osobowość prawną, powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców, może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy przeznac...
Dlaczego organizując promocję, warto sporządzić je... Przedsiębiorcy różnymi sposobami starają się utrzymać lub powiększyć bazę swoich klientów. Jednym z nich jest przeprowadzenie promocji (akcji promocyj...
Wygaśnięcie umowy licencyjnej z mocy prawa Zawarcie umowy licencyjnej jest jednym ze sposobów umożliwienia przez uprawnionego osobom trzecim korzystania ze swoich utworów (więcej przeczytasz o ...
Trzy informacje o producencie w prawie autorskim Większość przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje sytuacje prawne, z którymi może spotkać się twórca. Wskazuje to już sama n...