201804.11
Off
0

Sąd Najwyższy w interesie twórców!

W jednej z najnowszych uchwał – z 15 marca 2018 r. – Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii art. 70 pr.aut. (sygn. akt III CZP 105/17) oraz zasad repartycji tworzonych przez organizacje zbiorowego zarządzania.

Zgodnie ze wskazanym artykułem, domniemywa się, że producent utworu audiowizualnego nabywa na mocy umowy o stworzenie utworu albo umowy o wykorzystanie już istniejącego utworu wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości (art. 70 ust. 1 pr.aut.).

Prawo twórcy do wynagrodzenia

Przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego był ustęp 2 tego artykułu. Określa on i wskazuje do czego – w zakresie wynagrodzenia – są uprawnieni współtwórcy utworu audiowizualnego oraz artyści wykonawcy. A zatem, uprawnieni są oni do:

  1. wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach,
  2. stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy utworów audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania,
  3. stosownego wynagrodzenia z tytułu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów,
  4. stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego.

Zasady repartycji

W ramach swojej działalności, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi tworzą regulaminy repartycji wynagrodzeń. Jest to dokument, który ustala zasady i warunki wypłacania twórcom należnego im wynagrodzenia.

Przykładowo, w swoim regulaminie ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych) wskazuje, że: „Wynagrodzenia autorskie, inkasowane przez ZAiKS bądź bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji, z którymi zostały zawarte umowy o wzajemnej reprezentacji, podlegają podziałowi pomiędzy uprawnionych na podstawie zasad zawartych w niniejszym regulaminie”.

„Podziałowi podlegają wynagrodzenia autorskie za wykorzystanie utworów, które zostały zgłoszone w sposób prawidłowy (§12 niniejszego regulaminu) oraz zawarte w wykazach programowych prawidłowo sporządzonych i sprawdzonych pod tym względem przez ZAiKS lub utwory, o których wykorzystaniu ZAiKS powziął wiadomość na podstawie udokumentowanych informacji.” – § 3 Regulaminu repartycji wynagrodzeń autorskich ZAiKS

Stanowisko Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w uchwale z 15 marca 2018 r. stwierdził, że twórca danego rodzaju utworu audiowizualnego może dochodzić od właściwej organizacji zbiorowego zarządzania zapłaty wynagrodzenia przewidzianego w art. 70 ust. 21 pkt 3 pr.aut. także wtedy, gdy przyjęte uchwałą tej organizacji zasady repartycji nie przewidują wynagrodzenia za ten rodzaj utworów audiowizualnych.

Podsumowanie

Sąd Najwyższy stanął na słusznym stanowisku, że akt wewnętrzny organizacji zbiorowego zarządzania nie może stać ponad ustawą i w tym zakresie pozbawiać twórcę uprawnień, nabytych wprost z mocy ustawy.

Podobne wpisy / similar posts:
Kiedy Urząd odmówi udzielenia patentu? Proces udzielenia patentu rozpoczyna się od złożenia zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Zgodnie z art. 41 p.w.p. po takim zgłoszeniu Urząd na...
Problemy współtwórczości Kwestie współtwórczości oraz możliwych konfliktów z niej wynikających, w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze...
Twoje prawa gdy naruszono znak towarowy Urząd Patentowy udziela prawa ochronnego na znak towarowy. Poprzez oznaczenie towaru w sposób graficzny możliwe jest odróżnienie towarów jednego przed...
Trybunał Konstytucyjny zmienił ochronę praw autors... Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 roku, sygn. akt SK 32/14 Sytuacja prawna przed 1 lipca 2015 roku Dotychczas osoba trzecia, kt...