201712.12
Off
0

Twórca utworu? Tylko osoba fizyczna!

O twórcach, ich problemach oraz uprawnieniach i zobowiązaniach wynikających z prawa autorskiego pisałem już w swoich artykułach wielokrotnie.

Dlatego, zachęcam do zapoznania się z artykułem nt. problemów współtwórczości, czy też z artykułem dotyczącym osobistych praw autorskich przysługującym twórcom, który przeczytasz tutaj.

Dzisiaj chciałbym przytoczyć ciekawy wyrok, który zapadł niedawno przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Stan faktyczny sprawy

Pewna spółka, rozliczając swoje roczne podatki, dokonała zawyżenia kosztów uzyskania przychodu. Jako podstawę wskazała odpisy amortyzacyjne, które naliczyła od wartości niematerialnej i prawnej, określone jako prawo autorskie do znaku graficznego, które aportem wniosła do spółki inna spółka.

Organy podatkowe stwierdziły, że spółka nie miała prawa dokonać amortyzacji.

Spółka, nie zgodziła się z taką decyzją i sprawa trafiła najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Kto może być twórcą?

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 6 października 2017 r. (sygn. akt II FSK 2462/15) oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez spółkę.

W uzasadnieniu podkreślił prawidłowość wyroku sądu pierwszej instancji. Jak wyjaśniał NSA, spółka nie mogła dokonać odpisów amortyzacyjnych od znaku graficznego, albowiem nie wykazała, że go nabyła.

W ocenie Sądu spółka nie wykazała bowiem, kto był twórcą tego prawa.

„Zgodnie z art. 8 ust. 1 i ust. 2 u.p.a.p.p. twórcą może być tylko oznaczona nazwiskiem osoba fizyczna, a nie korporacja gospodarcza. Przesądzające o ochronie utworu cechy mogą zostać bowiem nadane wyłącznie przez osobę fizyczną.” (II FSK 2462/15)

Stwierdzenie, iż w „ramach działalności spółki wykreowany został nowy znak graficzny stanowiący odrębny przedmiot prawa autorskiego”, nie może zostać uzasadnione art. 8 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

„Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może wytworzyć utworu, gdyż jedynie osoba fizyczna jest wyposażona w zdolność tworzenia – wykreowania utworu – gdyż jest to czynność o charakterze realnym.” (II FSK 2462/17)

Podobne wpisy / similar posts:
Prawa autorskie do utworu stworzonego przez Pracow... W artykule tym poruszę istotne zagadnienie, dotyczące nabycia przez Pracodawcę praw autorskich do utworu stworzonego przez Pracownika, tzw. „utworu pr...
Czy nauczanie może być objęte ochroną praw autorsk... Nie można traktować procesu nauczania jako efektu ubocznego dostarczenia autorskiego programu nauczania, gdyż to właśnie nauczanie stanowi kwintesencj...
Odsprzedaż dzieł sztuki – Droit de suite Poza granicami naszego kraju roczne obroty na rynku sztuki sięgają miliardów dolarów. W Polsce w 2015 roku było to 115 mln zł. Porównanie wydaje się z...
Nowy wyrok Sądu Apelacyjnego o rozpowszechnianiu w... Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał 28 lutego 2017 r. ciekawy wyrok w kwestii rozpowszechniania wizerunku bez pozwolenia (I ACa 2383/15). Potwierdził w n...