201712.12
Off
0

Twórca utworu? Tylko osoba fizyczna!

O twórcach, ich problemach oraz uprawnieniach i zobowiązaniach wynikających z prawa autorskiego pisałem już w swoich artykułach wielokrotnie.

Dlatego, zachęcam do zapoznania się z artykułem nt. problemów współtwórczości, czy też z artykułem dotyczącym osobistych praw autorskich przysługującym twórcom, który przeczytasz tutaj.

Dzisiaj chciałbym przytoczyć ciekawy wyrok, który zapadł niedawno przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Stan faktyczny sprawy

Pewna spółka, rozliczając swoje roczne podatki, dokonała zawyżenia kosztów uzyskania przychodu. Jako podstawę wskazała odpisy amortyzacyjne, które naliczyła od wartości niematerialnej i prawnej, określone jako prawo autorskie do znaku graficznego, które aportem wniosła do spółki inna spółka.

Organy podatkowe stwierdziły, że spółka nie miała prawa dokonać amortyzacji.

Spółka, nie zgodziła się z taką decyzją i sprawa trafiła najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Kto może być twórcą?

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 6 października 2017 r. (sygn. akt II FSK 2462/15) oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez spółkę.

W uzasadnieniu podkreślił prawidłowość wyroku sądu pierwszej instancji. Jak wyjaśniał NSA, spółka nie mogła dokonać odpisów amortyzacyjnych od znaku graficznego, albowiem nie wykazała, że go nabyła.

W ocenie Sądu spółka nie wykazała bowiem, kto był twórcą tego prawa.

„Zgodnie z art. 8 ust. 1 i ust. 2 u.p.a.p.p. twórcą może być tylko oznaczona nazwiskiem osoba fizyczna, a nie korporacja gospodarcza. Przesądzające o ochronie utworu cechy mogą zostać bowiem nadane wyłącznie przez osobę fizyczną.” (II FSK 2462/15)

Stwierdzenie, iż w „ramach działalności spółki wykreowany został nowy znak graficzny stanowiący odrębny przedmiot prawa autorskiego”, nie może zostać uzasadnione art. 8 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

„Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może wytworzyć utworu, gdyż jedynie osoba fizyczna jest wyposażona w zdolność tworzenia – wykreowania utworu – gdyż jest to czynność o charakterze realnym.” (II FSK 2462/17)

Podobne wpisy / similar posts:
Twoje prawa gdy naruszono znak towarowy Urząd Patentowy udziela prawa ochronnego na znak towarowy. Poprzez oznaczenie towaru w sposób graficzny możliwe jest odróżnienie towarów jednego przed...
Ochrona renomowanego znaku towarowego W prawie własności przemysłowej nie znajdziemy definicji renomowanego znaku towarowego. Niemniej prawo wskazuje je wprost i chroni takie znaki . Zg...
Pierwszeństwo w Urzędzie Patentowym RP Ochrona własności intelektualnej to zagadnienie, z którym nierzadko wiążą się duże pieniądze. Wychodząc z założenia, że lepiej zapobiegać niż naprawia...
Czy twórca może wypowiedzieć umowę? Twórca jako osoba, która jest autorem utworu, ma prawo nim swobodnie rozporządzać. Może sprzedać majątkowe prawa autorskie, może udzielić licencji wył...