201802.21
Off
0

Umowa a wyłączenie ochrony praw autorskich

Jak pisałem niedawno w tym artykule, w przypadku majątkowych praw autorskich, uprawniony może wystąpić względem osoby naruszającej z szeregiem roszczeń (na podst. art. 79 pr. aut.).

Uprawniony może żądać, aby osoba naruszająca zaniechała naruszania praw uprawnionego, aby usunęła skutki dokonanego naruszenia, naprawiła wyrządzoną szkodę lub wydała uzyskane wskutek naruszenia korzyści.

Ciekawy wyrok w kwestii art. 79 pr. aut. został wydany 1 grudnia 2017 r. przez Sąd Apelacyjny w Katowicach (sygn. akt I ACa 590/17). Sąd ten rozpatrywał zależności i możliwości ochrony przysługujące uprawnionemu, w przypadku zawarcia umowy zezwalającej na korzystanie w określony sposób z utworu.21

Naruszenie autorskich praw majątkowych

W pierwszej kolejności Sąd przypomniał, że naruszenie majątkowego prawa autorskiego jest czynem niedozwolonym. Zgodnie z art. 415 k.c., kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Sąd jednocześnie wskazał, że zgodnie z kodeksem cywilnym, w przypadku gdy dojdzie do naruszenia majątkowych praw autorskich za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody. Jest to zasada wynikająca z art. 422 k.c.

„Kwestia dopuszczalności stosowania art. 422 k.c. do naruszeń własności intelektualnej nie budzi poważniejszych wątpliwości ani doktryny, ani praktyki prawa” (I ACa 590/17)

Umowa a naruszenie autorskich praw majątkowych

Kluczowe w orzeczeniu jest stwierdzenie Sądu, w myśl którego w razie zawarcia umowy, której treścią jest korzystanie w określony sposób z utworu, wyłączona zostaje możliwość dochodzenia ochrony na podst. art. 79 pr. aut.

Sąd stwierdził, że w przypadku opisanym wyżej licencjobiorca może przeciwstawić uprawnionemu własne prawo do korzystania z utworu.

„Do naruszenia dojdzie w razie przekroczenia granic określonego w umowie zezwolenia.” (I ACa 590/17)

Podobne wpisy / similar posts:
Pola eksploatacji utworu bez tajemnic Tym razem poruszę pojęcie pól eksploatacji, zdefiniowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kwestia ta budzi wiele emocji w czasie neg...
Twórca utworu? Tylko osoba fizyczna! O twórcach, ich problemach oraz uprawnieniach i zobowiązaniach wynikających z prawa autorskiego pisałem już w swoich artykułach wielokrotnie. Dlate...
Dlaczego organizując promocję, warto sporządzić je... Przedsiębiorcy różnymi sposobami starają się utrzymać lub powiększyć bazę swoich klientów. Jednym z nich jest przeprowadzenie promocji (akcji promocyj...
Naruszenie patentu. Jakie możliwości obrony ma upr... Tworząc wynalazek warto złożyć wniosek o udzielenie patentu. Prawo daje twórcy wiele uprawnień, które pozwalają mu osiągać korzyści majątkowe dzięki s...