201802.21
Off
0

Umowa a wyłączenie ochrony praw autorskich

Jak pisałem niedawno w tym artykule, w przypadku majątkowych praw autorskich, uprawniony może wystąpić względem osoby naruszającej z szeregiem roszczeń (na podst. art. 79 pr. aut.).

Uprawniony może żądać, aby osoba naruszająca zaniechała naruszania praw uprawnionego, aby usunęła skutki dokonanego naruszenia, naprawiła wyrządzoną szkodę lub wydała uzyskane wskutek naruszenia korzyści.

Ciekawy wyrok w kwestii art. 79 pr. aut. został wydany 1 grudnia 2017 r. przez Sąd Apelacyjny w Katowicach (sygn. akt I ACa 590/17). Sąd ten rozpatrywał zależności i możliwości ochrony przysługujące uprawnionemu, w przypadku zawarcia umowy zezwalającej na korzystanie w określony sposób z utworu.21

Naruszenie autorskich praw majątkowych

W pierwszej kolejności Sąd przypomniał, że naruszenie majątkowego prawa autorskiego jest czynem niedozwolonym. Zgodnie z art. 415 k.c., kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Sąd jednocześnie wskazał, że zgodnie z kodeksem cywilnym, w przypadku gdy dojdzie do naruszenia majątkowych praw autorskich za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody. Jest to zasada wynikająca z art. 422 k.c.

„Kwestia dopuszczalności stosowania art. 422 k.c. do naruszeń własności intelektualnej nie budzi poważniejszych wątpliwości ani doktryny, ani praktyki prawa” (I ACa 590/17)

Umowa a naruszenie autorskich praw majątkowych

Kluczowe w orzeczeniu jest stwierdzenie Sądu, w myśl którego w razie zawarcia umowy, której treścią jest korzystanie w określony sposób z utworu, wyłączona zostaje możliwość dochodzenia ochrony na podst. art. 79 pr. aut.

Sąd stwierdził, że w przypadku opisanym wyżej licencjobiorca może przeciwstawić uprawnionemu własne prawo do korzystania z utworu.

„Do naruszenia dojdzie w razie przekroczenia granic określonego w umowie zezwolenia.” (I ACa 590/17)

Podobne wpisy / similar posts:
Kto i na jakich warunkach może unieważnić patent?... Do tej pory, pisząc o prawie patentowym poruszałem ten temat z punktu widzenia uprawnionego z patentu. Chociażby w tym artykule, kiedy tłumaczyłem jak...
Sąd Najwyższy w interesie twórców! W jednej z najnowszych uchwał – z 15 marca 2018 r. – Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii art. 70 pr.aut. (sygn. akt III CZP 105/17) oraz zasad re...
Kiedy Urząd odmówi udzielenia patentu? Proces udzielenia patentu rozpoczyna się od złożenia zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Zgodnie z art. 41 p.w.p. po takim zgłoszeniu Urząd na...
Jak i kiedy uzyskasz dodatkowe prawo ochronne? W ostatnim tygodniu pisałem o tym, czym jest patent dodatkowy (artykuł dostępny tutaj). W dzisiejszym artykule wytłumaczę pojęcie dodatkowego prawa oc...