201712.05
Off
0

Kiedy Urząd odmówi udzielenia patentu?

Proces udzielenia patentu rozpoczyna się od złożenia zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Zgodnie z art. 41 p.w.p. po takim zgłoszeniu Urząd nadaje mu numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym fakcie zgłaszającego.

Postępowanie urzędowe może zakończyć się wydaniem decyzji o udzieleniu patentu – w przypadku spełnienia ustawowych warunków do jego uzyskania – lub też wydaniem decyzji o odmowie udzielenia patentu.

Kiedy Urząd Patentowy może odmówić udzielenia patentu?

Odpowiedzi należy szukać w ustawie

Prawo własności przemysłowej zawiera zamknięty katalog przesłanek, które uprawniają Urząd do wydania decyzji o odmowie udzielenia patentu.

Pierwszą z nich jest brak spełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu. Drugą zaś jest ustalenie, że wynalazek nie został ujawniony w sposób wystarczający.

Warto pamiętać, że decyzja Urzędu o odmowie udzielenia patentu jest decyzją o charakterze merytorycznym (VI SA/Wa 1594/07).

„Wątpliwości organu nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia patentu na zgłoszony wynalazek.” (VI SA/Wa 1319/04)

Zgłaszający ma prawo przedstawić stanowisko

Ustawa daje zgłaszającemu wynalazek szansę na przedstawienie swojego stanowiska w zakresie dowodów zebranych w sprawie.

Art. 49 ust. 2 p.w.p. stanowi, że przed wydaniem decyzji o odmowie udzielenia patentu, Urząd wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów. Wspomniane dowody, mogące świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu, są udostępniane zgłaszającemu w języku ich sporządzenia.

Podsumowanie

Sam fakt wpłynięcia zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym nie gwarantuje, że patent zostanie udzielony.

Prawo przewiduje przypadki, w których Urząd musi wydać decyzję o odmowie udzielenia patentu. Ustawa, nie tyle przyznaje Urzędowi prawo do podjęcia decyzji o odmowie udzielenia patentu, co – w przypadku wystąpienia ustawowych przesłanek – obliguje Urząd do wydania takiej decyzji.

Podobne wpisy / similar posts:
Udostępnianie niezabezpieczonej sieci Wi-Fi a ochr... Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, dokonanych przez osobę trzecią przez niezabezpieczoną sieć Wi-Fi? Na ile, za przekroczenie ...
Czy autorskie prawa majątkowe podlegają egzekucji?... Autorskie prawa majątkowe nie podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy. To autorowi dzieła przysługuje prawo do korzystania z utworu i rozporządzania ...
Katalog roszczeń przy naruszeniu autorskich praw m... W przypadku naruszenia praw autorskich – zarówno osobistych jak i majątkowych – poszkodowanemu przysługuje ochrona prawna. O naruszeniu osobistych pra...
Czym jest prawo cytatu? Cytowanie fragmentów innych utworów pozwala na wzbogacenie pisanego tekstu oraz umożliwia dogłębną analizę tematu. Jednak zamieszczanie cytatów musi s...