201712.05
Off
0

Kiedy Urząd odmówi udzielenia patentu?

Proces udzielenia patentu rozpoczyna się od złożenia zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Zgodnie z art. 41 p.w.p. po takim zgłoszeniu Urząd nadaje mu numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym fakcie zgłaszającego.

Postępowanie urzędowe może zakończyć się wydaniem decyzji o udzieleniu patentu – w przypadku spełnienia ustawowych warunków do jego uzyskania – lub też wydaniem decyzji o odmowie udzielenia patentu.

Kiedy Urząd Patentowy może odmówić udzielenia patentu?

Odpowiedzi należy szukać w ustawie

Prawo własności przemysłowej zawiera zamknięty katalog przesłanek, które uprawniają Urząd do wydania decyzji o odmowie udzielenia patentu.

Pierwszą z nich jest brak spełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu. Drugą zaś jest ustalenie, że wynalazek nie został ujawniony w sposób wystarczający.

Warto pamiętać, że decyzja Urzędu o odmowie udzielenia patentu jest decyzją o charakterze merytorycznym (VI SA/Wa 1594/07).

„Wątpliwości organu nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia patentu na zgłoszony wynalazek.” (VI SA/Wa 1319/04)

Zgłaszający ma prawo przedstawić stanowisko

Ustawa daje zgłaszającemu wynalazek szansę na przedstawienie swojego stanowiska w zakresie dowodów zebranych w sprawie.

Art. 49 ust. 2 p.w.p. stanowi, że przed wydaniem decyzji o odmowie udzielenia patentu, Urząd wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów. Wspomniane dowody, mogące świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu, są udostępniane zgłaszającemu w języku ich sporządzenia.

Podsumowanie

Sam fakt wpłynięcia zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym nie gwarantuje, że patent zostanie udzielony.

Prawo przewiduje przypadki, w których Urząd musi wydać decyzję o odmowie udzielenia patentu. Ustawa, nie tyle przyznaje Urzędowi prawo do podjęcia decyzji o odmowie udzielenia patentu, co – w przypadku wystąpienia ustawowych przesłanek – obliguje Urząd do wydania takiej decyzji.

Podobne wpisy / similar posts:
Przywracanie terminów w sprawach własności przemys... Postępowania prowadzone na podstawie prawa własności przemysłowej wymagają od ich uczestników składania pism czy wniosków. Co jednak, jeśli zobowią...
Jakie są względne przeszkody rejestracji znaku tow... Zgodnie z prawem własności przemysłowej, od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, podmiot który jest uprawniony do wcześniejszego znaku, lub ...
Kto może być pełnomocnikiem przed Urzędem Patentow... Podobnie jak w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą (więcej przeczytasz tutaj), tak i w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, stron...
Jak rozpowszechniać utwory połączone? W jednym ze swoich wcześniejszych artykułów poruszałem kwestię współtwórczości (zachęcam do zapoznania się z nim tutaj). Chciałbym jednak wskazać, że ...